Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Afschaffing van de dividendbelasting

Het kabinet houdt vast aan de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. Het wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag 2018 ingediend. Intussen worden tarieven in de vennootschapsbelasting in de komende jaren verlaagd, terwijl de tarieven in de inkomstenbelasting ook veranderen.

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting
Het kabinet heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 afspraken vastgelegd die onder meer moeten voorkomen dat Nederland als handig doorvoerland fungeert voor internationale concernstructuren die tot doel hebben belasting te ontduiken of ontwijken.

Een van de afspraken betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Tegelijkertijd worden de tarieven in de vennootschapsbelasting vanaf 2019 geleidelijk verlaagd tot uiteindelijk 16% en 21% in 2021. Meer hierover leest u in dit artikel over de tariefwijzigingen en de impact op uit te keren dividend.

Tegelijkertijd met de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020 wordt als onderdeel van de Aanpak van Belastingontduiking en -ontwijking een conditionele bronbelasting op dividend ingevoerd.

Afschaffing van de dividendbelasting
In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het kabinet vasthoudt aan de afschaffing van de dividendbelasting per 1 januari 2020. Als argument hiervoor wordt met name de verbetering van het vestigingsklimaat genoemd. Er bestaat echter veel kritiek op dit voornemen, met name ook vanuit de Tweede Kamer. Minister Hoekstra van Financiën heeft in reactie op Kamervragen laten weten desondanks geen reden tot uitstel te zien. Het wetsvoorstel tot afschaffing van de dividendbelasting wordt op Prinsjesdag 2018 ingediend.

Gevolgen van de afschaffing
Bent u belastingplichtig in Nederland, dan kunt u op dit moment de dividendbelasting veelal verrekenen in de inkomstenbelasting. De afschaffing van de dividendbelasting zal daarom in deze situatie per saldo weinig tot geen gevolgen hebben voor het totaalbedrag dat geheven wordt.

Ontvangt u dividend als buitenlands aandeelhouder, dan is het afhankelijk van een aantal factoren of u op dit moment dividendbelasting betaalt of niet en of de wijzigingen gevolgen hebben voor u.

  • Bij deelnemingsdividenden geldt meestal een inhoudingsvrijstelling.
  • Verder spelen de belastingwetten in uw woon- of vestigingsland dan wel de regelingen in een belastingverdrag tussen Nederland en uw woon- of vestigingsland een rol.
  • Tot slot is van belang of u de Nederlandse aandelen rechtstreeks houdt, dan wel participeert in een beleggingsfonds dat de aandelen houdt.

Conditionele bronbelasting op dividend
Per 1 januari 2020 wordt een conditionele bronbelasting op dividend ingevoerd, die in samenhang met andere maatregelen moet voorkomen dat er geld via Nederland naar zogeheten belastingparadijzen wordt weggesluisd. De staatssecretaris van Financiën verwacht in 2021 aanvullend hierop conditionele bronbelastingen op rente en royalty’s in te kunnen voeren.

Vanaf 2020 zal bronbelasting op dividend geheven worden als een in Nederland gevestigde entiteit binnen concernverband dividend betaalt aan een entiteit die gevestigd is in een land met een laag statutair tarief of in een land dat op de EU-lijst van niet-coöperatieve landen staat. In een aantal gevallen kan het noodzakelijk blijken om bestaande bilaterale belastingverdragen aan te passen.

Gevolgen conditionele bronbelasting
Of deze bronbelasting gevolgen voor u heeft hangt ervan af waar u woont of gevestigd bent. Kwalificeert uw woon- of vestigingsstaat als een land met een laag statutair tarief of als een niet-coöperatief land, dan kan de conditionele bronbelasting vanaf 2020 van toepassing blijken.

Welke landen?
Op dit moment heeft het kabinet geen lijst van landen met een laag statutair tarief gepubliceerd. De lijst van niet-coöperatieve landen die de Europese Unie hanteert is beperkt van omvang. Het is dus nog niet duidelijk welke criteria het kabinet denkt te hanteren voor de conditionele bronbelasting op dividend en welke landen aan deze criteria voldoen.

Heeft u nog vragen over de gevolgen van de afschaffing dividendbelasting? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden