Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Belastingmaatregelen na de coronaperiode

Om uw financiële lasten door de coronaperiode te verlichten, heeft de Belastingdienst een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen. Een aantal maatregelen kunt u voorlopig nog gebruiken. Andere regelingen zijn eerder gestopt. Bekijk het overzicht en kies welke maatregelen bij uw situatie passen.

Deze regelingen lopen nog:

Betalingsregeling belastingschuld

Heeft u gebruik gemaakt van het betalingsuitstel van belastingen? Dan ontving u in april 2022 van de Belastingdienst een overzicht van de uitstaande belastingschuld. In het najaar van 2022 kreeg u een uitstelbeschikking. Daarin staat onder andere wanneer u moet gaan terugbetalen. U hebt daarvoor vijf jaar de tijd.

Lukt het u niet om in vijf jaar terug te betalen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de aflossingstermijn te verlengen naar zeven jaar. Dat kan alleen voor schulden van meer dan 10.000 euro. U kunt het verzoek op elk moment in de periode van vijf jaar indienen. Uit uw verzoek moet blijken dat u de schuld niet in vijf jaar maar wel in zeven jaar kunt aflossen. Uw onderneming moet in de kern gezond zijn en alleen tijdelijke betalingsproblemen hebben. In de jaren voor corona moet u winst gemaakt hebben. Bij schulden vanaf 50.000 euro heeft de Belastingdienst meer onderbouwing nodig. Op verzoek kunt u per kwartaal betalen in plaats van per maand.

BETAALPAUZE BELASTINGSCHULD AANVRAGEN
U kunt in de aflossingstermijn eenmalig een betaalpauze van zes maanden aanvragen. Loopt u achter met de termijnbetalingen? Dan kunt u voor 1 april 2023 een betaalpauze aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2022. U ontvangt dan een nieuw aflossingsschema met hogere termijnbedragen. U lost uw schuld zo in de periode 1 april 2023 tot 30 september 2027 af. Voor deze regeling mag u geen achterstand hebben in nieuwe betaalverplichtingen vanaf 1 april 2022, tenzij uitstel is verleend. Door de betaalpauze op 1 oktober in te laten gaan, heeft u nu geen betalingsachterstand. U kunt dan ook in aanmerking komen voor andere versoepelingen, zoals de verlenging van de aflossingstermijn.

BETALINGSREGELING AANVRAGEN
De aanpassingen van de betalingsregeling vraagt u digitaal aan bij de Belastingdienst.

GEEN ALGEMENE KWIJTSCHELDING
Er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. Is een betalingsregeling niet voldoende? De Belastingdienst kan in individuele situaties een vordering wel geheel of voor een deel kwijtschelden. Bijvoorbeeld bij een akkoord op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Periode lage invorderingsrente verlengd

Als u een aanslag te laat betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Dit geldt voor alle belastingschulden, ook voor de bedragen in de aflossingsregeling. Sinds 1 juli 2022 is de invorderingsrente 1%. In 2020 was deze tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. De invorderingsrente stijgt stapsgewijs naar het oude niveau van 4% op 1 juli 2024.

Als u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan, wordt belastingrente in rekening gebracht. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht u door de corona-uitbraak een lagere winst? Als u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kunt u die verlagen. U betaalt zo direct minder belasting.

Regelingen voor ondernemers met personeel

DEBLOKKEREN G-REKENING
Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd. Het versoepelde beleid voor de deblokkering geldt tot 1 oktober 2027.

Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Regelingen voor ondernemingen in een bv

WET EXCESSIEF LENEN BIJ EIGEN VENNOOTSCHAP
De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap ontmoedigt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Deze wet geldt sinds 1 januari 2023. Als dga kunt u zich tot eind 2023 (peildatum 31 december 2023) voorbereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel aflossen. Leent u meer? Dan betaalt u daar 26,9% inkomstenbelasting over (tarief in 2023).

Overige belastingmaatregelen

VRIJSTELLING ONTVANGEN SUBSIDIEBEDRAGEN
Ontvangen subsidies op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS) zijn vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling geldt ook voor de Eenmalige opslag Horeca Voorraad- en Aanpassingen (HVA).

Deze regelingen zijn gestopt

BETALINGSUITSTEL
Het uitstel van betalingen van belastingen kon u aanvragen tot en met 31 maart 2022. Het betalingsuitstel gold voor de onderstaande belastingen met een uiterste betaaldatum voor 1 april 2022:

  • loonheffingen
  • omzetbelasting
  • inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • vennootschapsbelasting
  • kansspelbelasting
  • assurantiebelasting
  • verhuurderheffing
  • milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
  • accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Openstaande belastingschulden uit het betalingsuitstel tot 1 oktober 2021 werden automatisch meegenomen in het betalingsuitstel.

VOORLOPIGE AANSLAG 2022 VALT OOK ONDER BETALINGSUITSTEL
Maakte u gebruik van het betalingsuitstel? Een door uw ontvangen voorlopige aanslag 2022 voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting valt ook volledig onder het uitstel van betalingen van belastingen. De eerste vervaldatum moet wel vóór 1 april liggen. Normaal zou u de aanslag van april tot en met december in maandelijkse termijnen betalen. Nu wordt het hele bedrag van de voorlopige aanslag opgeteld bij de bestaande belastingschuld waarvoor de aflossingsregeling geldt.

REGELINGEN VOOR ONDERNEMERS MET EEN EENMANSZAAK, VOF OF MAATSCHAP

Urencriterium voor 2021 versoepeld
Voldeed u door de coronacrisis in 2021 niet aan het urencriterium van zo’n 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Het urencriterium was van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 versoepeld. Voor deze periode mocht u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald hebt, ook al was dat in werkelijkheid niet zo. Tussen begin maart 2020 en eind september 2020 was dat ook al zo. Op deze manier kon u toch gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten (onder andere zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve).

De maatregel was ook toepasbaar voor seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Deze groep ondernemers mocht over het 1e half jaar van 2021 uitgaan van het aantal gewerkte uren in de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar was versoepeld. De Belastingdienst ging er in het 1e halfjaar van 2021 vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

REGELINGEN VOOR ONDERNEMINGEN IN EEN BV

Verlaging gebruikelijk loon
Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, mocht u ook voor 2021 zonder toestemming vooraf het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Hiervoor golden voorwaarden. Zo mocht de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van uw bedrijf. Voor 2021 wordt de omzet over het hele jaar vergeleken met de omzet over heel 2019. Het omzetverlies moest minimaal 30% zijn. De rekening-courantschuld of het dividend mochten ook niet toenemen door het lagere loon.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting
Het verlies over 2020 mocht u in uw aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van 2019 (carry back). Dat kon zo sneller dan normaal, wat ertoe kon leiden dat u over 2019 een belastingverlaging of zelfs een teruggaaf kreeg. Het verlies moest wel verband houden met de coronacrisis.

REGELINGEN VOOR ONDERNEMERS MET PERSONEEL

Loonheffingsregelingen
Als u grensarbeiders uit Duitsland of België in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken, mocht u tot en met 30 juni 2022 de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris. Dat was een verlening van de eerdere regeling.

OVERIGE BELASTINGMAATREGELEN

Btw-vrijstellingen
De btw-vrijstelling op het uitlenen van zorgpersoneel liep tot 1 oktober 2021.

Tot 1 oktober 2021 gold het btw 0-tarief op de verkoop van mondkapjes, de levering van COVID-19 vaccins en testkits en het vaccineren en testen met deze hulpmiddelen.

Het gratis beschikbaar stellen van medische hulpgoederen of -apparatuur aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen was tot 1 januari 2021 vrijgesteld van btw.

Voor sportlessen door sportscholen is de btw weer terug op 21%. Tijdens de verplichte sluiting was het tarief op (online) lessen tijdelijk verlaagd. Met terugwerkende kracht geldt dit verlaagde tarief ook voor de periode van 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022.

Loonheffingsregelingen
Vanaf 1 januari 2021 is voor thuiswerkers de vrijstelling voor de vaste lunchvergoeding vervallen (tenzij overeengekomen in een zogenaamd cafetariasysteem). Het onbelast kunnen vergoeden van de bestaande vaste reiskostenvergoeding was in het vierde kwartaal van 2021 nog mogelijk.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling
In het fiscale jaar 2021 mocht u 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat was ook in 2020 al zo geregeld. De verruiming van de vrije ruimte kon u gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Ook kon u onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon. Boven de 400.000 euro is het percentage van 1,18%. Dit was 1,2% in 2020.

De Belastingdienst deed nog een tijdelijke aanpassing om bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet u met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat uw personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Deze herzieningsregel geldt voor heel 2020 en 2021 niet.

REGELINGEN VOOR U PRIVÉ

Betaalpauze hypotheek
Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kunt u niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. U loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. Tot 1 januari 2022 kon u in overleg met uw geldverstrekker een betaalpauze inlassen. De betaalpauze moest voor 1 januari 2022 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaalt u later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Heeft u nog vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.kvk.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden