Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

De belastingtarieven en heffingspercentages voor 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met alle onderdelen van het pakket Belastingplan 2018. De meeste van de hierin opgenomen maatregelen zijn per
1 januari 2018 in werking getreden.

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2018 geldende tarieven en percentages.

INKOMSTENBELASTING

Box 1: inkomen uit werk en woning
De tarieven voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2018 als volgt:

bij een box 1-inkomen
van meer dan
maar niet meer dan belasting-tarief tarief premie
volksverzekeringen
totaal
€ 20.142 8,90 % 27,65 % 36,55 %
€ 20.142 € 33.994 13,20 % 27,65 % 40,85 %
€ 33.994 € 68.507 40,85 % 40,85 %
€ 68.507 51,95 % 51,95 %

De tarieven voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2018 als volgt:

bij een box 1-inkomen
van meer dan
maar niet meer dan belasting-tarief tarief premie
volksverzekeringen
totaal
€ 20.142 8,90 % 9,75 % 18,65 %
€ 20.142 € 33.994 13,20 % 9,75 % 22,95 %
€ 33.994 € 68.507 40,85 % 40,85 %
€ 68.507 51,95 % 51,95 %

Voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren gelden dezelfde tarieven als in de hierboven opgenomen tabel. Wel is de schijfgrens tussen de tweede en derde schijf anders:

bij een box 1-inkomen
van meer dan
maar niet meer dan belasting-tarief tarief premie
volksverzekeringen
totaal
€ 20.142 8,90 % 9,75 % 18,65 %
€ 20.142 € 34.404 13,20 % 9,75 % 22,95 %
€ 34.404 € 68.507 40,85 % 40,85 %
€ 68.507 51,95 % 51,95 %

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang
Het tarief in box 2 bedraagt in 2018 net als in 2017 25%.

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen
Het forfaitaire rendement over het spaargedeelte van het box 3-vermogen wordt vanaf 2018 berekend op basis van actuelere cijfers. Hierbij wordt voor de verschillende vermogensklassen uitgegaan van onderstaande forfaitaire rendementen:

grondslag box 3 forfaitair rendement 2018
€ 0 – € 70.800 2,02 %
€ 70.800 – € 978.000 4,33 %
> € 978.000 5,38 %

Het tarief in box 3 bedraagt in 2018 nog steeds 30%. Het heffingsvrije vermogen is echter verhoogd tot € 30.000 per belastingplichtige (in 2017 was dit € 25.000).

TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

De tarieven en tariefschijven in de vennootschapsbelasting blijven in 2018 hetzelfde als in 2017. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 bedraagt het tarief 20%; voor het meerdere geldt het reguliere tarief van 25%.

De komende jaren zullen deze tarieven stapsgewijs met in totaal 4%-punt worden verlaagd. In 2021 zullen de tarieven op respectievelijk 16% en 21% uitkomen.

Verder is het effectieve tarief voor voordelen die onder de innovatiebox vallen vanaf 1 januari 2018 hoger, namelijk 7%.

Premiepercentages sociale verzekeringen
Voor de heffing van premies werknemersverzekeringen wordt in 2018 een maximumpremieloon van € 54.614 (2017: € 53.701) in aanmerking genomen.

De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2018 als volgt:

Omschrijving 2018 was in 2017
AOW-premie 17,90 % 17,90 %
ANW-premie 0,10 % 0,10 %
WLZ-premie 9,65 % 9,65 %
AOF-basispremie werkgever 6,27 % 6,16 %
WW-marginale AWF-premie werkgever 2,85 % 2,64 %
WKO premie werkgever 0,50 % 0,50 %
Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog) 6,90 % 6,65 %
Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag) 5,65 % 5,40%

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Deloitte

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden