Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

CORONA-UPDATE: LOONHEFFINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID

In dit bericht praten we u graag bij over de nieuwste coronamaatregelen omtrent Loonheffingen en sociale zekerheid:

Aanpassing in NOW 4

Het kabinet heeft besloten om de eerder aangekondigde NOW 4 voor het derde kwartaal van 2021 te versoberen. De versobering houdt in dat het maximale op te geven omzetverlies over het derde kwartaal van dit jaar wordt begrensd op 80%. Ook als een bedrijf verwacht dat er meer dan 80% omzetverlies geleden gaat worden, of als er daadwerkelijk meer dan 80% omzetverlies geleden is, mag een bedrijf bij de aanvraag van de NOW voor het derde kwartaal maximaal 80% omzetverlies opvoeren. Zowel het voorschot als de uiteindelijke vaststelling van de subsidie gaan uit van maximaal 80% omzetverlies.

Het subsidiepercentage van 85% blijft intact. Concreet betekent de wijziging dat een bedrijf met een omzetverlies van 100%, subsidie krijgt voor 68% (80 x 85%) van zijn loonkosten. Voor bedrijven met een omzetverlies van 80% zal dit percentage na deze aanpassing dus hetzelfde zijn. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80% verandert er niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.

Zesde aanvraagperiode en moreel appèl
Omdat de NOW-3 drie aanvraagperioden kende, is de NOW 4 alweer de zesde aanvraagperiode. Het kabinet doet opnieuw een moreel appèl op bedrijven die de steun eigenlijk niet nodig hebben, om in het derde kwartaal geen steun aan te vragen, of om de steun terug te betalen als achteraf blijkt dat deze niet nodig was.

Aanvragen voorschot NOW 4
De hiervoor genoemde aanpassing wordt verwerkt in de nog te publiceren regeling voor de NOW-4. Dit betekent dat waar de regeling voor aanvang van het tijdvak van de NOW-4 (1 juli 2021 – 30 september 2021) had moeten worden gepubliceerd, publicatie nu vertraagd wordt door de hiervoor genoemde aanpassing. Dat betekent ook dat het loket voor het aanvragen van een voorschot voor NOW-4 bij het UWV later opent en de voorschotten later zullen worden uitgekeerd.

Overige voorwaarden NOW-4 blijven ongewijzigd

De overige (ongewijzigde) voorwaarden voor de NOW-4 zijn onder andere:

  • Werkgevers kunnen een tegemoetkoming aanvragen als zij over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebben.
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies.
  • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
  • Is tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in  februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
  • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft de werkgever een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
  • In geval van een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin de werkgever NOW ontvangt, heeft hij ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet hij dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

TVL derde kwartaal 2021 blijft ongewijzigd

In tegenstelling tot de NOW-4 is de TVL voor het derde kwartaal 2021 ongewijzigd gebleven sinds de aankondiging hiervan.
 
Herzieningsmogelijkheden TVL
Voor de TVL bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 onder andere hoeveel TVL-subsidie een ondernemer kan krijgen. Soms komt de werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
De hoogte van de TVL subsidie is gebaseerd op de registraties bij de KvK op 15 maart 2020. De registratie van de activiteiten, de volgorde daarvan in hoofd- en nevenactiviteiten en de gekoppelde SBI-codes bepalen hoeveel financiële steun een ondernemer kan ontvangen.
 
Andere hoofdactiviteit
Kan de onderneming bewijzen dat de hoofdactiviteit aantoonbaar anders was dan de hoofdactiviteit die op 15 maart 2020 bij de KvK geregistreerd stond? Dan kent de RVO in de volgende gevallen de TVL toe aan een andere hoofdactiviteit:

  • de nevenactiviteit op 15 maart 2020 was feitelijk de hoofdactiviteit en dit kan de onderneming bewijzen;
  • de hoofdactiviteit stond al verwoord in de activiteitenomschrijving op 15 maart 2020, maar was nog niet gekoppeld aan een SBI-code.

De ondernemer kan dit aangeven via een bezwaar met bewijsstukken. Na positieve beoordeling van het bezwaar ontvangt de onderneming TVL voor de aangepaste hoofdactiviteit, of betaalt RVO het verschil met de TVL die al ontvangen is.

Onjuiste SBI-code
In een aantal gevallen heeft een ondernemer bij zijn registratie duidelijk een verkeerde SBI-code gekregen. Bijvoorbeeld: een restaurant heeft een SBI-code gekregen voor een uitzendbureau. Op basis van de gegevens bij de KvK op 15 maart 2020 krijgt de onderneming het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van een uitzendbureau hoort en niet het percentage vaste lasten voor restaurants.
Als de ondernemer kan aantonen wat de juiste hoofdactiviteiten waren op 15 maart 2020, dan is er een hardheidsclausule in de TVL opgenomen waardoor het mogelijk is om af te wijken van wat er op die datum in het Handelsregister stond. Deze bevoegdheid gaat volgens de RVO in per Q1 2021.

Herzieningsverzoek voor TVL Q4 2020 tot en met 5 augustus 2021 mogelijk
Vanaf 24 juni tot en met 5 augustus 2021 kan een ondernemer voor TVL Q4 2020 een herzieningsverzoek doen bij de RVO. Met dit herzieningsverzoek laat de ondernemer zijn hoofdactiviteit opnieuw toetsen. Dit is alleen mogelijk voor aanvragen van TVL Q4 2020. De te laten toetsen hoofdactiviteit (of: gewenste SBI code) moet volgens het RVO wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving bij de KvK op 15 maart 2020. Dit kan de nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving, waaraan eerder nog geen SBI code was gekoppeld.

In de toelichting bij de invoering van de bovengenoemde hardheidsclausules wordt opgemerkt dat de RVO de mogelijkheid heeft om te kijken naar de feitelijke situatie van de activiteiten van de onderneming op peildatum 15 maart 2020. Ook wordt gesteld dat de feitelijke hoofdactiviteit niet uit de aanduiding van de uitgeoefende activiteiten in het handelsregister hoeft te blijken. De toelichting van de RVO bij het herzieningsformulier lijkt dus niet correct.

Hardheidsclausules voor alle TVL-regelingen?
De hiervoor besproken hardheidsclausules zijn toegevoegd aan de TVL, die ziet op subsidies die worden verstrekt voor het eerste kwartaal van 2021. Deze aanpassingen vloeien gedeeltelijk voort uit de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 22 december 2020. Uit die uitspraken volgt dat wanneer een onderneming aangeeft dat de SBI-code die de RVO op basis van het handelsregister op de peildatum als hoofdactiviteit heeft aangemerkt, niet overeenkomt met de werkelijke situatie, de RVO dan nader onderzoek moet doen naar die feitelijke situatie. Volgens de toelichting hebben deze uitspraken tot gevolg dat de minister – in nieuwe én lopende bezwaarprocedures – ondernemers subsidie kan/zal toekennen op basis van de feitelijke hoofdactiviteit, blijkend uit de inschrijving bij de KvK.

Duidelijk wordt gesteld dat dit geldt voor álle kwartalen waarin subsidie is verstrekt. Op grond van deze toelichting zou de RVO derhalve een herzieningsmogelijkheid voor alle TVL-regelingen dienen te verlenen.

Heeft u nog vragen over de nieuwste coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www.fiscount.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden