Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

CORONA-UPDATE

Sinds de inwerkingtreding van de coronamaatregelen werd de roep om nieuwe coronasteun steeds luider. Het kabinet heeft daar nu gehoor aan gegeven. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt het kabinet de steunmaatregelen aan. Hieronder volgt een samenvatting van dit steunpakket.

TVL Q4 vervangt coronasteun nachthoreca

Een van de steunmaatregelen betreft het vervangen van de coronasteun voor de nachthoreca door de TVL Q4 2021. Heeft u in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoet u aan de overige voorwaarden voor de TVL? Dan kunt u in de loop van dit kwartaal TVL-subsidie aanvragen bij de RVO. De precieze openstelling hangt af van de goedkeuring van de Europese Commissie. De verwachting is dat het loket bij RVO begin december kan opengaan. Het subsidiepercentage wordt 85%. In tegenstelling tot de coronasteun voor de nachthoreca, kunt u de TVL Q4 ook aanvragen als u in vorige kwartalen geen gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling.

Ook in laatste kwartaal 2021 OVK-subsidie voor uw land- of tuinbouwbedrijf

De Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) is verlengd. Daardoor kunnen agrariërs hiervan ook gebruik maken in het vierde kwartaal van 2021. De regeling is een aanvulling op de TVL. De OVK-subsidie is bedoeld voor land- of tuinbouwers die de maximale TVL (€ 225.000) hebben aangevraagd of een toezegging hebben van de RVO dat zij de maximale TVL zullen krijgen, maar voor wie die maximale steun niet toereikend is om de vaste kosten te betalen. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden voor de TVL en in het vierde kwartaal 2021 tenminste 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Land- of tuinbouwers met een mkb-bedrijf (tot 250 medewerkers) krijgen 70% van hun ongedekte vaste lasten vergoed met een maximum van € 550.000. Voor grote land- of tuinbouwers met meer dan 250 medewerkers bedraagt het maximum € 600.000. Het is nog niet bekend wanneer het loket precies opengaat.

Voorlopig geen herstart NOW-regeling

Het kabinet heeft besloten om voorlopig de NOW-regeling niet te herstarten. Zij noemt onder meer als reden dat de coronamaatregelen niet voor alle werkgevers gevolgen hebben, maar vooral voor de horeca- en evenementenbranche. Een sectorspecifieke NOW voor alleen deze branches is niet mogelijk. De coronamaatregelen betreffen daarnaast een periode van drie weken, terwijl voor een generieke nieuwe NOW-tranche de vergoedingsperiode tenminste één volle kalendermaand zou moeten bedragen. Het UWV gebruikt hiervoor de maandelijkse gegevens uit de polisadministratie. De regeling zou dan automatisch uitkomen op een periode van twee maanden. De eerste voorschotten zouden dan pas in januari 2022 kunnen worden uitbetaald. Door deze extra werkzaamheden zouden de vaststellingen van NOW 3.0 vertragen. De NOW past bovendien niet bij de huidige krappe arbeidsmarkt. Wel worden de komende drie weken voorbereidingen getroffen om een herstart van de NOW mogelijk te maken, mocht dat nodig zijn als de coronamaatregelen worden verlengd.

Meer subsidie voor de evenementenbranche

De steun aan de evenementenbranche bestaat uit twee regelingen: de garantieregeling in het kader van de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE).
De garantieregeling loopt nog door tot 31 december 2021 en geldt voor evenementen die tot die datum worden verboden door de rijksoverheid. Het kabinet heeft nu besloten om de dekking van de kosten in het kader van deze regeling – net als in de zomerperiode – te verhogen van 80% naar 100%. De ATE wordt momenteel nog uitgewerkt door de RVO en wordt waarschijnlijk begin 2022 opengesteld. De regeling is bedoeld voor de evenementen
die niet onder de doelgroep van de garantieregeling vallen. Deze tegemoetkoming vergoedt de aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten voor de evenementen die vanwege de coronamaatregelen van het Rijk tussen
9 juli tot en met 24 september 2021 verboden waren. Deze termijn wordt nu uitgebreid tot 31 december 2021. Het vergoedingspercentage zal 100% bedragen.

Tijdelijke steun cultuursector

Voor de cultuursector geldt dat tussen 13 november en 4 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen mogen plaatsvinden. Daarnaast worden er maximaal 1.250 bezoekers per ruimte toegestaan. Instellingen die met deze beperkende maatregelen te maken hebben, worden tegemoetgekomen door de bestaande suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit te breiden naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen daarnaast ook gebruik kunnen maken van de TVL Q4 2021, mits zij aan de voorwaarden voldoen.

Aanvullende steun sportsector

Bij sportwedstrijden en losse sportevenementen mogen in de periode 13 november tot 4 december geen toeschouwers aanwezig zijn. Zowel professionele als amateursportorganisaties zullen voor de geleden schade worden gecompenseerd. Bij professionele organisaties gaat het dan om compensatie van kaartverkoop en van seizoenkaarthouders in de genoemde periode.  Daarbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verschillende sportorganisaties. Hiervoor is € 36 miljoen beschikbaar. Voor aanbieders van amateursport is € 5 miljoen beschikbaar. Het ministerie van VWS werkt de regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

Voorlopig geen herstart Tozo-regeling

Ondernemers kunnen momenteel gebruikmaken van de inkomensondersteuning van het reguliere vangnet van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd om de overgang van Tozo naar Bbz per 1 oktober jl. beter uitvoerbaar te maken. De gemeenten hebben nu voldoende capaciteit beschikbaar om de Bbz-aanvragen af te handelen. Een herstart van de Tozo ligt daarom niet voor de hand. Het kabinet houdt de komende tijd wel de vinger aan de pols.

Heeft u nog vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden