Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Meldplicht voor buitenlandse werknemers in Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekend gemaakt dat de langverwachte meldplicht voor EU-werkgevers die met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten op 1 maart 2020 in gaat. Vanaf die datum zullen dus alle werkgevers uit andere EU-lidstaten vooraf moeten melden indien zij met hun personeel in Nederland werkzaamheden verrichten.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 maart 2020 zullen alle in de EER en Zwitserland gevestigde werkgevers vooraf moeten melden als zij met hun personeel werkzaamheden in Nederland komen verrichten. Deze melding kan via een online portaal worden gedaan. Als Nederlandse ontvanger van de dienst zult u vervolgens deze melding moeten verifiëren. 

Aangekondigd is dat de termijn hiervoor 5 dagen zal gaan bedragen. Nederland implementeert hiermee als een van de laatste landen binnen Europa de meldplicht voor werkgevers uit andere lidstaten die met hun personeel tijdelijk in een andere lidstaat diensten verrichten. Dit betekent dat het nu voor Nederlandse werkgevers die binnen Europa gebruik maken van grensoverschrijdende arbeid(ers) van groot belang is om deze verplichtingen in te regelen. Enerzijds het in staat zijn de meldingen van buitenlandse werknemers te verifiëren en anderzijds melden in de overige lidstaten (indien nodig) als zij daar met hun eigen personeel activiteiten verrichten.

Uitzonderingen
Vanwege de praktische uitvoerbaarheid en administratieve lastendruk is er voor enkele categorieën van werkzaamheden een uitzondering gemaakt op de meldplicht. Wanneer uitsluitend werkzaamheden in Nederland worden verricht die in deze categorieën vallen, zal de werkgever dus geen melding hoeven doen. Het gaat daarbij onder andere om de volgende activiteiten:

  • werknemers die initiële assemblage of installatie uitvoeren van geleverde goederen gedurende een periode van niet meer dan 8 dagen (niet uitgezonderd in de bouwsector);
  • werknemers die urgent onderhoud of reparaties uitvoeren of software installaties uitvoeren gedurende een periode van maximaal 12 aaneengesloten weken binnen een termijn van 36 weken;
  • zakelijke besprekingen gedurende een periode van niet meer dan 13 aaneengesloten weken in 52 weken. Opmerkelijk is dat dit juist voor het beoordelen of een tewerkstellingsvergunning nodig is, is aangepast naar een periode van 13 weken (niet aaneengesloten) binnen 52 weken. Te hopen is dat dit laatste de bedoeling van de wetgever is geweest en dat tot een maximum van 13 weken in een 52 weken periode geen melding gedaan hoeft te worden bij het voeren van zakelijke besprekingen;
  • diverse andere activiteiten zoals het bijwonen van wetenschappelijke congressen en diverse type werknemers zoals onderzoekers, internationale sporters, artiesten, zijn tevens uitgezonderd elk met hun eigen maximale termijnen.

Voor kleine werkgevers (met maximaal 9 werknemers) is een versoepeling op de meldplicht opgenomen. Zij kunnen een jaarmelding doen, mits zij in het voorafgaande kalenderjaar ten minste 3 diensten in Nederland hebben verricht, maximaal 100 km van de Nederlandse grens gevestigd zijn en werkzaamheden verrichten in een terugkerend patroon. Werkgevers in de bouwnijverheid, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer kunnen geen gebruik maken van de jaarmelding.

Tot slot is, in tegenstelling tot eerder aangekondigd, de transportsector niet in het geheel uitgezonderd van de meldplicht. Werkgevers uit andere lidstaten die hun werknemers in Nederland inzetten ten behoeve van goederenvervoer over de weg (transitovervoer uitgezonderd) zullen daarom eveneens een melding moeten doen.

Aangewezen risicosectoren voor zelfstandigen
In een aantal sectoren (zogenaamde hoge-risico sectoren) zullen zelfstandigen zich tevens moeten melden als zij vanuit de EER of Zwitserland in Nederland tijdelijk een dienst komen verrichten. Dit geldt o.a. voor zelfstandigen in de sectoren: landbouw, industrie, bouw, transport, catering en gezondheidszorg. Ook voor deze zelfstandigen geldt dat zij een jaarmelding kunnen doen indien zij in het voorafgaande kalenderjaar ten minste 3 diensten in Nederland hebben verricht, maximaal 100 km van de Nederlandse grens gevestigd zijn en werkzaamheden verrichten in een terugkerend patroon.

Diverse instanties krijgen toegang tot de informatie uit de melding
In het besluit over de inwerkingtreding van de meldplicht is tot slot opgenomen dat verschillende instanties toegang krijgen tot de gegevens uit de melding om te waarborgen dat de voor dienstverrichters en gedetacheerde werknemers geldende regels worden nageleefd.
Concreet betekent dit dat de volgende instanties toegang krijgen tot de informatie die via de meldplicht wordt aangeleverd: de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, de inspectie Leefomgeving en Transport en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Heeft u nog vragen over de meldplicht voor buitenlandse werknemers in Nederland, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.pwc.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden