Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Pensioennieuws

Afgelopen jaar hebben er in ons pensioenland de nodige pensioendiscussies gewoed. U heeft daar zeker het nodige van meegekregen. De meeste pensioenregelingen hebben per 1 januari 2014 een aanpassing ondergaan in verband met de Wet verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd.

Een nieuwe wetswijziging

Welnu, de volgende uitdaging is een feit. Op 27 mei 2014 is de Eerste Kamer namelijk akkoord gegaan met het wetsvoorstel “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen”. Deze wet treedt in werking per 1-1-2015.

 Natuurlijk was het praktischer geweest de noodzakelijke mutaties in één wijziging door te voeren, ware het niet dat er (nadat in het afgelopen najaar geen meerderheid in de Eerste Kamer werd gevonden voor de versoberingen per 1-1-2015) pas op 18 december jl. een nieuw pensioenakkoord werd bereikt. Op 6 maart jl. is het aangepaste wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Nu dus ook door de Eerste Kamer.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2015?

Versobering pensioenopbouw

 •  De maximale jaarlijkse opbouw voor de middelloonregeling daalt van 2,15% naar 1,875% bij een pensioenleeftijd van 67 (bij eerdere pensioenleeftijden gelden lagere percentages).
 • De maximale jaarlijkse opbouw voor een eindloonregeling zakt, eveneens bij een pensioenleeftijd van 67, van 1,9% naar 1,657%.

 • De maximaal toegestane premiestaffels voor beschikbare premieregelingen worden evenredig aan de middelloonregeling verlaagd. Het gaat om een verlaging met circa 13%.

 • Het maximaal te verzekeren partner- en wezenpensioen zal in lijn met het bovenstaande ook worden verlaagd.

 • Het salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd bedraagt vanaf 2015 maximaal € 100.000,-.

 • Er gaat een nieuwe, lagere fiscaal minimale franchise gelden. Deze is gebaseerd op 100/75 van de enkelvoudige AOW voor een gehuwde, inclusief vakantietoeslag. Een lagere dan fiscaal voorgeschreven franchise blijft mogelijk, als de jaarlijkse opbouw lager dan fiscaal maximaal is.

  De kans is groot dat de pensioenregelingen per 1 januari 2015 opnieuw moeten worden aangepast omdat deze doorgaans uit zullen gaan boven de hierboven genoemde grenzen.

  Netto lijfrente

  In het oorspronkelijke wetsvoorstel was een netto pensioen opgenomen van 0,1% per jaar tot een salaris van € 100.000 en 1,75% daarboven; allebei op basis van middelloon. Daartegen werden veel bezwaren geopperd mede gelet op de uitvoerbaarheid en de beperkingen die werden gesteld aan de uitvoerders van een dergelijke regeling.

  Er komt nu een alternatief. Voor inkomens boven de € 100.000,- komt er de mogelijkheid om vrijwillig een aanvulling op te bouwen in de netto-sfeer via een “nettolijfrente”. Banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen mogen deze nieuwe spaarvorm gaan aanbieden. Over deze nettolijfrente in de tweede pijler leven echter nog steeds veel vragen. Diverse fracties hebben Staatssecretaris Wiebes hierover om opheldering gevraagd. Het parlement wenst dat ook pensioenfondsen deze regeling mogen uitvoeren.

  De nettolijfrente gaat in box 3 vallen, is dus niet aftrekbaar, en is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Afkoop van de nettolijfrente is niet toegestaan.
  Omdat de inleg niet aftrekbaar is, zijn de uitkeringen onbelast. De premie zal leeftijdsafhankelijk worden.

  Reguliere lijfrente-aftrek

  Tot slot zal de ‘gewone’ lijfrenteregeling ook aan de verlaagde opbouw worden aangepast. Was vorig jaar nog 17% van een bepaalde inkomensgrondslag aftrekbaar, dit jaar zakte dat (vanwege pensioenleeftijd 67) naar 15,5% en volgend jaar wordt het nog ‘maar’ ruim 13,8%.

  De jaarruimte wordt vanaf 2015 als volgt berekend: (13,8% x premiegrondslag) – (6,5 x factor A) – FOR dotatie, waarbij de premiegrondslag wordt gemaximeerd op € 88.171.


  Hervorming pensioen in eigen beheer?

  DGA’s zijn zich veelal onvoldoende bewust van de waarderings- verschillen tussen de commerciële en fiscale pensioenreserve. Hierdoor blijkt de BV regelmatig onvoldoende geld  te hebben voor de pensioenuitkeringen.

  In navolging op de “Toezegging en Mogelijkheden mitigeren gevolgen onderscheid commerciële- en fiscale waarderingsstelsels bij pensioenen in eigen beheer” heeft voormalig Staatssecretaris van Financiën Weekers op 6 december 2013 in een brief drie alternatieven aangedragen om de (waarderings)problemen met het pensioen in eigen beheer het hoofd te bieden.

  Op 10 december 2013 heeft de commissie die belast is met dit vraagstuk besloten de genoemde brief van 6 december te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2014.


  Overige pensioenplannen

  Alhoewel dit niet specifieke DGA kwesties zijn, zijn dit jaar nog een aantal andere pensioenwijzigingen te verwachten.

  Er volgt nog een wetsvoorstel tot herziening van de waardeoverdracht en een wetsvoorstel tot aanpassing van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioenregelingen. Het ligt in de bedoeling dat deze wetten vanaf 1 juli 2015 van kracht worden.

  In 2015 moet eveneens een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp’ers van kracht worden. Het idee is dat deelnemers (binnen nader te stellen grenzen) zelf mogen weten wat ze inleggen en de inleg bovendien per keer mag verschillen. Dit wordt wenselijk geacht omdat zzp’ers vaak wisselende inkomsten hebben.

   

  Bron: http://www.cfddespits.nl/

   


© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden