Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Prinsjesdagspecial 2021

Welke voorstellen bevat het pakket Belastingplan 2022? De Prinsjesdagspecial biedt een handzaam overzicht van de aangekondigde maatregelen uit het Belastingplan 2022, relevant voor het mkb. In het pakket Belastingplan 2022 staan dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet voornamelijk kleine wijzigingen.

Maatregelen voor werknemers en werkgevers

1. Vrije ruimte WKR terug naar 1,7%

Via de WKR kan de werkgever onbelaste vergoedingen aan de werknemers verstrekken. Het totale bedrag moet wel onder de vrije ruimte blijven.

In 2021 geldt een stijging van de vrije ruimte van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. In het Belastingplan wordt vanwege de coronamaatregelen het verhoogde percentage van 3% over de eerste € 400.000 met terugwerkende kracht voor het jaar 2021 verwerkt in de loonbelasting. Voor 2022 wordt deze tijdelijke verhoging geschrapt en geldt dus weer 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 geldt in 2022 een vrije ruimte van 1,18%.

2. Onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer.

Let op
De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven. Beide kan niet. Daarnaast kunnen de werknemer en werkgever vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen.

3. Heffingsmoment aandelenopties per 2022 verlegd

Werkgevers die hun werknemers rechten op aandelenopties uitreiken, kunnen gebruikmaken van een verlegd heffingsmoment voor de loonbelasting.

Per 1 januari 2022 wordt namelijk het heffingsmoment over de aandelenoptierechten verlegd van het moment van uitoefening van de opties, naar het moment waarop de uit die uitoefening verkregen aandelen kunnen worden verhandeld. De werkgever neemt op dat moment de waarde in het economische verkeer van de aandelen als loon in aanmerking.

Let op
Het gaat hier om een keuzeregeling. Dit betekent dat voor een aandelenoptierecht, waarbij de bij de uitoefening verkregen aandelen niet meteen verhandelbaar zijn, naar keuze van de werknemer toch heffing bij de uitoefening plaatsvindt. De inhoudingsplichtige moet de schriftelijke keuze van de werknemer vastleggen in zijn administratie.

4. UWV-uitkering bij ouderschapsverlof

Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op een uitkering van het UWV bij opname van ouderschapsverlof gedurende een periode van negen weken.

De hoogte van de uitkering bij ouderschapsverlof bedraagt 50% van het dagloon van de werknemer, met een maximum van 50% van het maximumdagloon.

5. Lager gebruikelijk loon voor dga van start-up

De directeur-grootaandeelhouder (dga) moet een gebruikelijk loon opnemen in de loonaangifte. De dga van een innovatieve start-up mag onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon, namelijk het minimumloon, als gebruikelijk loon hanteren. Deze regeling is een verlenging van de situatie uit 2021 en eerder en eindigt per 1 januari 2023.

6. Lage bijtelling emissievrije auto’s

Het algemene bijtellingspercentage wegens privégebruik van een auto van de zaak door de werknemer is 22% over de cataloguswaarde van het voertuig. Voor emissievrije auto’s geldt een korting. Per 1 januari 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16%. Daarnaast wordt de catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s geldt, verlaagd. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.

7. WBSO-aanvraag vereenvoudigd

Werkgevers die onderzoek doen naar innovaties, kunnen via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor deze toekomstige werkzaamheden terugkrijgen. Het aanvragen van de WBSO wordt per 1 januari 2022 dankzij een nieuwe portaal op rvo.nl vereenvoudigd. Hierbij geldt het volgende:

 • Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.
 • De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten.
 • Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven.

Maatregelen voor alle belastingplichtigen

8. Eerste schijf inkomstenbelasting verlaagd

Per 1 januari 2022 zal over inkomen in de inkomstenbelasting tot € 69.398 37,07% belasting moeten worden afgedragen. Over het inkomen daarboven is 49,50% inkomstenbelasting verschuldigd.

AOW-gerechtigden zullen per 1 januari 2022 te maken hebben met belastingpercentages van 19,17%, 37,07% en 49,50 % in de drie schijven in de inkomstenbelasting.

9. Inkomensafhankelijke combinatiekorting verlaagd

Vanaf 1 januari 2022 wordt de maximale Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) met € 318 per jaar verlaagd en bedraagt maximaal € 2.534. Daarnaast wordt de toekenning IACK bij buitenlandse belastingplichtigen gewijzigd.

Bepaalde belastingplichtigen met een partner in het buitenland krijgen volgens het kabinet de IACK terwijl dat niet de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen met een niet-werkende echtgenoot en een kind onder de 12 jaar. Het kabinet wil de IACK-regeling bij buitenlandse belastingplichtigen per 1 januari 2022 aanpassen door de uitzondering op het begrip fiscaal partner niet te laten gelden voor de IACK. De Belastingdienst zet de automatische verlenging van de eventuele voorlopige aanslag inkomstenbelasting per 1 januari 2022 stop voor belastingplichtigen die:

 • geen inwoner zijn van Nederland, en;
 • via een voorlopige aanslag de IACK ontvangen, en;
 • aangeven geen fiscaal partner te hebben.

10. Wijzigingen heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen van de heffingskortingen per 1 januari 2022.

11. Vrijstelling box 3 omhoog

Per 1 januari 2022 zal de vrijstelling voor box 3 van de inkomstenbelasting naar € 50.650 gaan. Deze vrijstelling bedraagt nu nog € 50.000. Voor fiscale partners geldt per 1 januari 2022 dan ook een vrijstelling van € 101.300. Het tarief van de box 3-belasting blijft 31%.

12. Eigenwoningforfait verlaagd

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor eigenaren van een woning. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 0,5% naar 0,45%. Voor woningen met een WOZ-waarde vanaf € 1.110.000 blijft het eigenwoningforfait ongewijzigd, namelijk € 5.550 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.110.000.

13. Introductie scholingsbudget STAP

In 2022 wordt de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) geïntroduceerd om mensen te stimuleren zich gedurende hun loopbaan te ontwikkelen. Het kabinet stelt hierbij een STAP-budget beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling. De STAP-regeling vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting die eindigt per 1 januari 2022. Tot 1 januari 2022 is het mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

14. CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s gewijzigd

De CO2-uitstoot van de personenauto vormt de grondslag van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm). De CO2-schijfgrenzen voor personenauto’s worden voor de periode 2022 tot en met 2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en de schijftarieven worden met 2,35% verhoogd voor de bpm.

15. Startersvrijstelling overdrachtsbelasting aangepast

De wettelijke regeling voor de startersvrijstelling die per 1 januari 2021 voor koopstarters in de overdrachtsbelasting geldt, zal worden verbeterd.

Per 1 januari 2022 zal het ‘hoofdverblijfcriterium’ en de woningwaardegrens van € 400.000 op de volgende punten worden verbeterd:

 • Als de waarde van de eerdere verkrijging en de opvolgende verkrijging tezamen onder de woningwaardegrens valt, is er slechts overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van die opvolgende verkrijging.
 • De anti-misbruikbepaling (verkrijgingen binnen één jaar worden bij elkaar geteld) geldt niet als ten tijde van de eerste verkrijging de woningwaardegrens (deze regeling is op 1 april 2021 in werking getreden) nog niet gold.
 • De anti-misbruikbepaling geldt ook als er binnen één jaar na de verkrijging waarbij de startersvrijstelling is toegepast een aanhorigheid bij de woning wordt verkregen en de gezamenlijke waarde hoger is dan € 400.000 (woningwaardegrens).
 • Het enige doel van de anti-misbruikbepaling is om het voordeel van de startersvrijstelling weg te nemen als de totale waarde van de verkrijgingen boven de € 400.000 uitkomt.
 • De anti-misbruikbepaling moet niet gelden voor verkrijgingen door rechtsopvolgers krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht van de persoon die de startersvrijstelling heeft toegepast.
 • Voor het toepassen van het hoofdverblijfcriterium houdt de Belastingdienst rekening met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná het tijdstip van de verkrijging. In de wet wordt nu toegevoegd dat de fiscus ook rekening kan houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór het tijdstip van verkrijging, maar nadat de aan die verkrijging ten grondslag liggende koopovereenkomst tot stand is gekomen.

16. Huurders in meer situaties recht op huurtoeslag

Per 1 januari 2022 zal in de volgende situaties onder voorwaarden recht bestaan op de huurtoeslag:

 1. Een kind uit het huishouden heeft (nog) geen verblijfsvergunning.
 2. Het inkomen stijgt tot boven de huurtoeslaggrens. Huurders komen opnieuw in aanmerking voor huurtoeslag als hun inkomen of vermogen weer daalt, als er wel ooit recht op huurtoeslag heeft bestaan op de betreffende woning.

17. Rekening houden met onvoorzienbare omstandigheden vóór overdracht bij de notaris

Per 1 januari 2022 wordt voor de startersvrijstelling of het lagere tarief van 2% in de overdrachtsbelasting rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór overdracht bij de notaris. Dit kan zich voordoen bij een scheiding vóór de overdracht bij de notaris, maar na het moment van ondertekening van het koopcontract. Of bij overlijden. Ook dan kan de startersvrijstelling of het lage tarief gelden. De kopers hoeven niet alsnog het algemene tarief van 8% te betalen als zij voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 1. De onvoorziene omstandigheid vindt plaats tussen het tekenen van het koopcontact en het moment van overdracht bij de notaris.
 2. Door de onvoorziene omstandigheid kan de koper niet voldoen aan het hoofdverblijfcriterium (langere tijd in de woning wonen).
 3. De koper legt een ‘verklaring overdrachtsbelasting onvoorziene omstandigheden’ af, waarin hij aangeeft dat hij (of de persoon van wie hij heeft geërfd) tussen de datum van ondertekening van het koopcontract en de datum van de onvoorziene omstandigheid het voornemen had de woning als hoofdverblijf te gebruiken. Ook verklaart hij dat de onvoorziene omstandigheid de reden is dat hij redelijkerwijs niet in staat is de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken.

18. Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop VoV-woningen

Per 1 januari 2022 gaan woningcorporaties of projectontwikkelaars die “verkoop onder voorwaarden-woningen” (VoV-woningen) terugkopen van particulieren, geen overdrachtsbelasting betalen. Hierbij zal dus een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting gelden in plaats van een tarief van 8%.

Maatregelen voor ondernemers (BV en IB)

19. Méér winst onder het lage VPB-tarief

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting (VPB) wordt per 1 januari 2022 opgerekt, waardoor winsten tot € 395.000 onder het lage tarief van 15% vallen. Nu geldt het lage tarief nog voor winsten tot € 245.000.

20. Beperking voorheffing in de VPB

Betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting kan door de BV als voorheffing in mindering op de verschuldigde vennootschapsbelasting worden gebracht. Deze mogelijkheid zal worden beperkt. Per 1 januari 2022 zal namelijk de ingehouden voorheffing nog maar terugbetaald worden tot maximaal de verschuldigde vennootschapsbelasting. Hierbij geldt dat in verliessituaties dus geen voorheffing meer wordt terugbetaald. Onverrekende voorheffingen kunnen in latere jaren onder voorwaarden alsnog worden verrekend.

21. Zelfstandigenaftrek omlaag

Tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 360 verlaagd, en in 2028 zakt de aftrek met € 390. Vanaf 2029 gaat er dan nog jaarlijks € 110 vanaf, waardoor de aftrek uiteindelijk in 2036 op € 3.240 uitkomt. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.310.

22. MIA-percentage verhoogd

Een ondernemer die investeert in milieuvriendelijke technieken kan door gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA) de fiscale winst verlagen. Het percentage van de MIA-aftrek is onder voorwaarden in 2021 13,5%, 27% en maximaal 36% bij bedragen vanaf € 2.500. Per 1 januari 2022 zullen de MIA-percentages verhoogd worden naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Overig

23. Tarief verhuurderheffing verlaagd

Per 1 januari 2022 krijgen woningcorporaties te maken met een verlaging van de verhuurderheffing. Het nieuwe tarief komt daardoor uit op 0,485%. Daarnaast kan het kabinet per 1 januari 2022 de bedragen van de heffingsverminderingen iedere maand wijzigen.

Heeft u nog vragen over een van deze onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.nba.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden