Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Verzorgt u een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

U helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

WERKZOEKENDE
Een werkzoekende is iemand die staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV. Iedereen met een uitkering van de gemeente of het UWV die kan werken, is ingeschreven als werkzoekende. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven als werkzoekende. Als zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk, dan kunnen ze terecht bij de gemeente.

Heeft u als werkgever contact met de gemeente, het UWV, of een organisatie die namens de gemeente of UWV werkt om iemand weer aan het werk te helpen? Dan gaat het altijd over een werkzoekende.

WERKENDE DIE WERKLOOS DREIGT TE WORDEN
Een werkende die werkloos dreigt te worden is iemand wiens dienstbetrekking zeer waarschijnlijk niet voortgezet kan worden. Dit kan gebeuren door aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk contract, omdat de functie komt te vervallen of doordat andere eisen aan de functie gesteld worden.

Budget

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen.

Er zijn 5 aanvraagrondes. Per aanvraagronde is een budget van € 4,5 miljoen beschikbaar met uitzondering van de tweede aanvraagronde. Voor de tweede aanvraagronde is € 7,5 miljoen beschikbaar.

De duur van de opleiding waarvoor een erkend leerbedrijf een vergoeding kan ontvangen is maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst. Voor het realiseren van een praktijkleerplaats van 40 weken kunt u een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700.

Duurt de praktijkplaats korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan wordt de hoogte van de subsidie naar verhouding bijgesteld.

RVO neemt per aanvraagronde alle op tijd ingediende volledige aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over de voorwaarden.

Aanvraagperiodes

Er zijn 5 aanvraagrondes. U kunt op dit moment niet aanvragen. De 2e aanvraagronde sloot op 30 juni. U kunt  vanaf 1 december weer aanvragen.

  • van 3 januari 2022, 9:00 uur, tot en met 31 januari 2022, 17:00 uur (gesloten)
  • van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur (gesloten)
  • van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
  • van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
  • van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

U vraagt de subsidie aan binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats.

Duurt de praktijkplaats langer dan 40 weken? Over de weken die liggen na de eerste 40 aaneengesloten weken van de praktijkplaats ontvangt u geen subsidie. U kunt uw aanvraag in dat geval indienen na afloop van de eerste 40 weken, ongeacht of de opleiding al is afgerond.

Lees meer over het aanvragen van de subsidie

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na de sluiting van een aanvraagronde besluit het ministerie van SZW gelijktijdig over alle in die aanvraagronde ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen het subsidiebedrag voor een volledig gerealiseerde praktijkplaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening. U vindt het terug op uw dagafschrift met het referentienummer van uw aanvraag. Denkt u er aan uw financiële administratie tijdig op de hoogte te stellen van de uitbetaling?

Wilt u een wijziging doorgeven nadat u uw subsidieaanvraag heeft ingediend? Geef dit dan door per mail aan de afdeling Praktijkleren in de derde leerweg.

Voorbeeldberekeningen

Bekijk de voorbeeldberekeningen op basis van enkele casussen.

Combineren of stapelen van subsidies

Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg is niet mogelijk als subsidie voor dezelfde praktijkplaats (student en opleiding) is of wordt verleend op basis van:

  • de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM-regeling);
  • titel 3.20 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen).

Wetten en regels

Meer weten?

Subsidieregeling praktijkleren

Deze regeling geldt voor het begeleiden van studenten bij de beroepspraktijkvorming die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgen. Begeleidt u een mbo BBL-student? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Heeft u nog vragen over praktijkleren in de derde leerweg? Neem dan gerust contact met ons op. Wij werken samen met partijen die u hierin uitstekend kunnen bijstaan.

Bron: https://www.rvo.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden