Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie

Per 1 juli 2023 treed de tijdelijke nieuwe wet Transparantie Turboliquidatie in werking, waardoor er extra verplichtingen gelden voor ondernemers die gebruik maken van een turboliquidatie. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en ontbinding van de rechtspersoon zal steeds de juiste wijze en procedure moeten worden gekozen en gevolgd om aansprakelijkheden te voorkomen.

Op 14 maart 2023 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie aangenomen door de Eerste Kamer. Naar verwachting zal deze wet op 1 juli aanstaande in werking treden. Voor ondernemers die gebruik maken van een turboliquidatie zullen er dus per 1 juli extra verplichtingen gelden door de inwerkingtreding van deze tijdelijke wet.
 

HUIDIGE WET- EN REGELGEVING
Middels een turboliquidatie is het mogelijk om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon snel te ontbinden. Om een turboliquidatie uit te voeren moet het bestuur deze opgeven aan de Kamer van Koophandel, waarna de rechtspersoon wordt uitgeschreven. De voorwaarde op het uitvoeren van een turboliquidatie is dat er geen baten meer zitten in de onderneming. Dit houdt in dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft. Er kunnen derhalve nog wel schulden zijn.

Om schuldeisers tegen misbruik te beschermen is de nieuwe tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie ingevoerd.
 

NIEUWE WET- EN REGELGEVING
Wat verandert er concreet door deze nieuwe tijdelijke wet? Op grond van de nieuwe wet dient het bestuur binnen 10 werkdagen na de ontbinding (turboliquidatie) de volgende stukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel:

  1. Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden;
  2. Een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en, indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  3. Een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon.
  4. De jaarrekeningen inzake de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, voor zover boek 2 BW dat verplicht en daar nog niet aan is voldaan, inclusief de eventueel verplichte accountantsverklaring.

Onmiddellijk na het deponeren van deze stukken meldt het bestuur deze bij de schuldeisers, tenzij het bestuur niet beschikt over de benodigde gegevens.
 

OPLEGGEN BESTUURSVERBOD OP BASIS VAN DE NIEUWE TIJDELIJKE WET TRANSPARANTIE TURBOLIQUIDATIE
Op verzoek van het OM kan de rechtbank een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder indien:

  1. De bestuurder niet heeft voldaan aan het inleveren van de bovenstaande verschillende stukken binnen 10 werkdagen;
  2. Of de bestuurder heeft doelbewust handelingen verricht of nagelaten namens de rechtspersoon die wordt ontbonden, waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld;
  3. Of de bestuurder was in de twee voorafgaande jaren, hetzij als zodanig, hetzij als natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ten minste tweemaal eerder betrokken bij een turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven. Op voorwaarde dat de bestuurder hierover geen persoonlijk verwijt treft.

Het niet voldoen aan de deponeringsplicht is een economisch delict. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten en ontbinding van de rechtspersoon zal steeds de juiste wijze en procedure moeten worden gekozen en gevolgd om aansprakelijkheden te voorkomen.
 

EEN TIJDELIJKE NIEUWE WET
Deze nieuwe wet zal inwerking treden op 1 juli 2023 en gaat tijdelijk in voor twee jaar, maar bevat ook de mogelijkheid om deze te verlengen indien de intentie bestaat om de maatregelen uit deze wet permanent in te voeren.
 

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING VOOR MKB-ONDERNEMERS?
Heeft u ondersteuning nodig bij de liquidatie van uw entiteit? Neem contact op met uw adviseur. Wij zijn u graag van dienst. De juiste wijze en procedure zullen moeten worden gekozen en gevolgd om aansprakelijkheden te voorkomen.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden