Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Voorkom hoge belastingrente!

Voorkom dat de Belastingdienst 4% – 8% belastingrente in rekening brengt, door tijdig een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting aan te vragen of tijdig aangifte te doen.

De Belastingdienst start met het berekenen van belastingrente 6 maanden na afloop van het kalenderjaar/boekjaar. Indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, start de berekening van belastingrente dus op 1 juli.
De berekening van de belastingrente eindigt 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Indien u de uiterlijke betalingstermijn van de aanslag overschrijdt, wordt bovendien invorderingsrente in rekening gebracht (op dit moment 4% per jaar).

Het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt momenteel 8%.
Voor de inkomstenbelasting bedraagt het rentepercentage 4%. De rente wordt berekend over het te betalen bedrag van de aanslag (na verrekening van eventuele voorheffingen en voorlopige aanslagen).

Om deze hoge belastingrente te voorkomen, is het zaak om te zorgen dat u voor 1 juli een (voorlopige) aanslag ontvangt. Omdat de Belastingdienst tijd nodig heeft de aanslag of aangifte vast te stellen, dient daarvoor een termijn in acht te worden genomen waarbinnen de aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag moet zijn gedaan.

Wanneer u de aangifte vennootschapsbelasting indient binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, zal de Belastingdienst in beginsel een aanslag opleggen voor 1 juli. Indien uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar en u belastingrente wilt voorkomen, betekent dit dat u aangifte moet doen vóór 1 april 2017. Indien de Belastingdienst uw aangifte ongewijzigd overneemt, bent u geen belastingrente verschuldigd.

U kunt er ook voor kiezen om eerst een verzoek om vaststelling van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting te doen (of een verzoek om herziening van een reeds opgelegde voorlopige aanslag als u van mening bent dat deze te laag is vastgesteld). In beide situaties is het van belang dit verzoek te doen binnen vier maanden na afloop van het boekjaar. Indien uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dit dat u het verzoek moet doen vóór 1 mei 2017. Indien de Belastingdienst uw verzoek ongewijzigd overneemt, bent u over het bedrag van de voorlopige aanslag geen belastingrente verschuldigd.

Voor de inkomstenbelasting geldt 1 mei als deadline voor tijdig ontvangst van een aangifte om belastingrente te voorkomen. IB-ondernemers met een gebroken boekjaar dienen 3 maanden na het einde van het boekjaar als termijn aan te houden om belastingrente te voorkomen.

Belastingrente ontvangen
Onder voorwaarden is het mogelijk dat u een rentevergoeding ontvangt wanneer de Belastingdienst niet tijdig een belastingteruggaaf vaststelt. Belastingrente wordt vergoed indien:

  1. u op basis van uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting terugkrijgt, en;
  2. de inspecteur er langer dan 3 maanden over doet om de aanslag op te leggen, en;
  3. deze aanslag tevens na 1 juli 2017 wordt opgelegd (indien boekjaar gelijk aan kalenderjaar), en;
  4. de Belastingdienst uw aangifte ongewijzigd overneemt.

Mocht u meer informatie willen omtrent belastingrente en de termijnen, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-en-gezondheidszorg/articles/voorkom-hoge-belastingrente.html#

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden