Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Aangekondigde fiscale maatregelen in de Voorjaarsnota

Op 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 gepresenteerd, waarin het parlement wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de financiën van het Rijk. De geopolitieke situatie en de oplopende inflatie hebben forse financiële gevolgen. Daarnaast moest financiële dekking worden gevonden voor rechtsherstel en overbruggingswetgeving met betrekking tot box 3. De benodigde extra uitgaven worden deels opgevangen door lastenverzwaringen. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de belangrijkste aangekondigde fiscale maatregelen.

Vennootschapsbelasting

Schijfgrenzen vennootschapsbelasting
Het reguliere vennootschapsbelastingtarief bedraagt in 2022 25,8%. Tot een belastbaar bedrag van €395.000 geldt echter een verlaagd tarief van 15%, ook wel het opstaptarief genoemd. Het kabinet heeft besloten om deze schijfgrens per 2023 te verlagen naar € 200.000. De verwachte budgettaire opbrengst van deze maatregel is € 1,3 miljard per jaar.

Loonbelasting

Aanscherping 30%-regeling
Werknemers die in het buitenland worden geworven om in dienstbetrekking te werken voor een inhoudingsplichtige in Nederland kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de zogenoemde 30%-regeling, waarbij een deel van het overeengekomen loon gedurende maximaal vijf jaar als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten wordt beschouwd. Deze regeling zal over een periode van drie jaar worden beperkt tot maximaal de WNT-norm (2022: € 216.000). De verwachte structurele opbrengst bedraagt € 85 mln.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
De voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar vervroegd naar 2023. Hiermee is zowel in 2023 als 2024 een bedrag van € 200 miljoen gemoeid. In de media circuleren berichten dat het zou gaan om verhoging van de onbelaste kilometervergoeding van €0,19 per km in 2022 naar €0,21 per km in 2023 en €0,23 per km in 2024. Maar vermoedelijk zullen de exacte bedragen pas op Prinsjesdag duidelijk worden.

Gebruikelijk loon dga
Belastingplichtigen die werkzaamheden verrichten voor een vennootschap waarin zij of hun fiscale partner een aanmerkelijk belang houden, moeten een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dat dient als uitgangspunt ten minste 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking te bedragen. Het kabinet stelt voor om dit percentage te verhogen naar 85%. De eerste jaren levert deze maatregel circa € 300 miljoen op. De structurele opbrengst is echter maar beperkt, omdat de toekomstige fiscale claim in box 2 juist kleiner wordt.

Inkomstenbelasting

Tweeschijvenstelsel box 2
Met ingang van 2024 wordt een tweeschijvenstel ingevoerd in box 2 met een basistarief van 26% voor het inkomen tot € 67.000 (per belastingplichtige) en 29,5% over het meerdere. Deze maatregel levert naar verwachting structureel € 70 miljoen per jaar op.

Heffingsvrij vermogen box 3
Met het rechtsherstel voor bezwaarmakers en de overbruggingswetgeving in box 3 is vooralsnog een bedrag van € 3,6 miljard gemoeid. Daar staat tegenover dat het kabinet afziet van de voorgenomen verhoging van het heffingsvrije vermogen van € 50.000 naar € 80.000 per belastingplichtige. Dat levert naar verwachting € 300 miljoen per jaar op.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve
Ondernemers in box 1 die voldoen aan het urencriterium mogen een deel van hun winst doteren aan de oudedagsreserve. In 2022 gaat het om 9,44% van de winst, tot een maximum van € 9.632. Met ingang van 1 januari 2023 is dit niet langer mogelijk. Reeds bestaande oudedagsreserves hoeven echter niet vrij te vallen, maar worden volgens de bestaande regels afgewikkeld.

Afbouw algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Het maximumbedrag in 2022 is € 2.888. Maar boven een box 1-inkomen van € 21.317 wordt deze heffingskorting met 6,007% afgebouwd. Vanaf 2025 gaat het inkomen in box 2 en box 3 meetellen voor deze afbouw, waardoor belastingplichtigen die vooral inkomen uit aanmerkelijk belang of inkomen uit sparen en beleggen genieten ook met deze afbouw worden geconfronteerd. De beoogde budgettaire opbrengst is € 325 miljoen per jaar.

Geen verhoging ouderenkorting
De in het coalitieakkoord overeengekomen verhoging van de ouderenkorting met € 376 gaat niet door. Deze maatregel raakt vooral ouderen met een middeninkomen en levert de schatkist € 600 miljoen op.

Overdrachtsbelasting

Verhoging algemeen tarief
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 9% naar 10,1%. Dit tarief geldt voor de verkrijging van alle onroerende zaken, met uitzondering van woningen die als hoofdverblijf van de verkrijger dienen. Daarvoor geldt een tarief van 2%. Voor starters die een woning voor eigen gebruik verkrijgen geldt onder voorwaarden zelfs een vrijstelling. Deze blijft gehandhaafd. De maatregel levert naar verwachting € 325 miljoen op.

Omzetbelasting en accijns

Tijdelijk verlaagd btw-tarief energie
Om de gevolgen van de hoge energierekening voor consumenten te dempen, heeft het kabinet aanvullende koopkrachtmaatregelen op het gebied van btw getroffen voor 2022. Op de levering van aardgas via het aardgassysteem, op de levering van stadsverwarming via een warmtenet en op de levering van elektriciteit via het elektriciteitsnet word vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 tijdelijk het verlaagde btw-tarief van 9% toegepast.

Tijdelijke accijnsverlaging brandstof
Om de sterk gestegen brandstofprijzen te dempen heeft het kabinet de accijns op benzine, diesel en LPG per 1 april 2022 tijdelijk met 21% verlaagd. In Caribisch Nederland is de accijns op benzine met 16 dollarcent per liter verlaagd. Evenals de tijdelijke btw-verlaging op energie, geldt deze maatregelen tot en met 31 december 2022.

Heeft u nog vragen over één van deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden