Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Legal Disclaimer

E-mail disclaimer

Deze e-mail (inclusief gegevensbestanden die daarmee verzonden zijn) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie in de e-mail en verzonden bestanden is vertrouwelijk en kan tevens aan andere juridische beperkingen onderworpen zijn. Kennisneming van deze e-mail door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Door een ander dan de geadresseerde kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend, behoudens met schriftelijke toestemming van NAHV Accountants B.V. Indien zodanige toestemming niet verleend is, aanvaardt NAHV Accountants B.V. geen enkele aansprakelijkheid (van wat voor aard ook) jegens derden die handelen of niet handelen op basis van deze informatie.

Indien deze e-mail per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoekt NAHV Accountants B.V. u daarmee zorgvuldig om te gaan, NAHV Accountants B.V. daarover direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien daarvan terstond te vernietigen. Iedere openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van deze e-mail is verboden.

Auteursrecht op deze e-mail en andere door NAHV Accountants B.V. gecreëerde documenten blijft aan NAHV Accountants B.V. voorbehouden en wordt niet aan u overgedragen. NAHV Accountants B.V. behoudt voorts het recht voor om NAHV Accountants B.V. te presenteren als auteur van, en passende maatregelen te nemen tegen misbruik van, de inhoud van deze e-mail en / of daarmee verzonden documenten.

Website disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

De informatie op deze website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor hen relevant kunnen zijn. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen kunnen vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. NAHV Accountants B.V. raadt u aan te allen tijde eerst advies in te winnen bij NAHV Accountants B.V. voordat u beslist of handelt.

NAHV Accountants B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en / of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. NAHV Accountants aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van NAHV Accountants B.V. kan links bevatten naar websites van derden, welke niet door NAHV Accountants worden aangeboden, gecontroleerd en / of onderhouden. NAHV Accountants B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NAHV Accountants B.V.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden