Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Gedragscode

In onze werkomgeving hebben we elke dag te maken met een veelheid aan externe en interne regels, wetten, richtlijnen en voorschriften waaraan we ons moeten houden. Daarom heeft NAHV Accountants als extra ondersteuning voor alle medewerkers een de gedragscode in haar handboek overgenomen die door onze beroeporganisatie is opgesteld en welke voor alle accountantskantoren geldt.

Verantwoordelijkheid

Het handboek van NAHV Accountants beschrijft hoe we ons dienen te gedragen en zaken dienen te doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om het handboek en het beleid van NAHV Accountants consistent en correct na te leven en om anderen te helpen dit ook te doen.

Basisprincipes

Integriteit
De gebruikelijke betekenis van integriteit is eerlijk en oprecht. Bij het aangaan en onderhouden van relaties zijn wij integer en onthouden ons van wat schadelijk is voor de reputatie van NAHV Accountants. Wij zijn integer in de relatie met cliënten, met andere partijen in het maatschappelijk veld en in de onderlinge collegiale verhoudingen. Wij doen geen toezeggingen die we niet kunnen nakomen. Wij onthouden ons van kwalijke uitspraken over relaties, andere derden en collega’s. Wij spreken niet over cliënten anders dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Wij staan voor wat wij doen.

Objectiviteit
Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is. Onze dienstverlening wordt objectief verricht met inachtneming van wet- en regelgeving van overheidswege en de bepalingen vanuit de beroepsorganisatie waar wij mee te maken hebben. Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden. Met bedenkelijke of verboden handelwijzen van cliënten of met zaken die ongeoorloofd zijn, laten wij ons niet in.

Vakbekwaamheiden zorgvuldigheid
Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid stellen NAHV Accountants in staat om adequate professionele diensten te verlenen op basis van de benodigde kennis en kunde in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement). Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang. Dit noemen wij de deugdelijke grondslag. De wijze waarop wij dit binnen ons kantoor hebben vormgegeven, is vastgelegd in een stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit stelsel is voor ons kantoor vastgelegd in een kwaliteitshandboek op zowel kantoor- als opdrachtniveau. Elke medewerker is gehouden aan het hanteren van de werkwijzen, procedures en voorschiften die hierin zijn vastgelegd.

Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door te voldoen aan Permanente Educatieverplichtingen waaraan wij ons als accountants dienen te houden. Wij houden tevens zoveel mogelijk relevante vakliteratuur bij en blijven waar mogelijk op de hoogte van brancheontwikkelingen. In onze periodieke interne bijeenkomsten komen relevante (vaktechnische) onderwerpen aan de orde.

Vertrouwelijkheid
Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Bij NAHV Accountants is informatie over opdrachten en cliënten strikt vertrouwelijk en wordt geheim gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen tussen onze cliënten en medewerkers. Iedereen binnen ons kantoor is gehouden aan deze beroepseis ten aanzien van geheimhouding te voldoen. Om deze reden is in de arbeidsovereenkomst van onze medewerkers een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen ons kantoor uitsluitend door of met toestemming van de directie worden toegepast.

Professioneel gedrag

Medewerkers binnen NAHV Accountants handelen op basis van de geldende gedrags- en beroepsregels. Dit betekent dat wij ons niet uitsluitend willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin. Ook de strekking en bedoelingen hiervan moeten uit ons gedrag blijken. Tevens dienen wij ons als accountants te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben.

Praktische uitwerking

Bovenstaande basisprincipes vormen de basis voor onze dienstverlening. Tevens vormen deze basisprincipes mede uitgangspunten voor ons stelsel van kwaliteitsbeheersing, zoals opgenomen in het handboek, waarin ook vaktechnische en professionele normen zijn vastgelegd. Dit houdt onder meer het volgende in:

  • Wij zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn
  • Wij accepteren en betalen geen steekpenningen
  • Wij bieden alleen die diensten aan die binnen onze kennis en ervaringsbereik vallen
  • Wij voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze
  • Wij respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze medewerkers en anderen met wie wij zaken doen
  • Wij bewaken onze objectiviteit

Wanneer dat nodig is uit hoofde van de complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met de richtlijnen voor consultatie.

Periodiek wordt de werking en naleving van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing zowel door internen als externen getoetst teneinde kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven leveren.

Sancties
Als melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.

NAHV Accountants

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden