Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Aanscherping UBO-register

Op 6 april 2018 heeft de minister van Financiën het ontwerpbesluit ingediend waarin onder andere nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden (hierna: UBO) zijn uitgewerkt. Dit betreft het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Op grond van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn is Nederland verplicht om een register met gegevens over UBO’s (‘ultimate beneficial owners’) in te voeren. Volgens de richtlijn dient de identiteit van de natuurlijke persoon die gerechtigd is tot een juridische entiteit of daarover zeggenschap uitoefent te worden vastgesteld.

Wijzigingen

Het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bevat verschillende wijzigingen ten opzichte van de vierde anti-witwasrichtlijn met betrekking tot stichtingen, 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen en de definitie van leidinggevend personeel voor het identificeren van de UBO.

Stichtingen
Natuurlijke persoon of personen die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de stichting houden, zijn aan te wijzen als UBO van een stichting. Van een eigendomsbelang is sprake bij recht op uitkering van de winst of de reserves van een rechtspersoon, of op overschot na vereffening. Mocht een stichting uitkeringen aan anderen dan de oprichters, bestuurders of leden van andere organen doen met een ideële of sociale strekking, dan vallen deze uitkeringen ook onder de definitie van eigendomsbelang, waardoor ook deze partijen als UBO aangemerkt kunnen worden.

100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
Ten aanzien van 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen waarop reeds openbaarmakingsvereisten van toepassing zijn, is verduidelijkt dat ook deze vennootschappen geen natuurlijke personen als UBO hoeven aan te merken.  Dit omdat de UBO’s van de dochtermaatschappij dezelfde zijn als de UBO’s van de beursgenoteerde vennootschap en de openbaarmakingsvereisten ook op de 100% dochter van toepassing zijn.

Begrip hoger leidinggevend personeel
Indien het niet mogelijk blijkt een natuurlijk persoon te achterhalen die de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een juridische entiteit, dient het hoger leidinggevend personeel van de juridische entiteit als UBO te worden aangemerkt. Onder het hoger leidinggevend personeel moet het statutair bestuur worden verstaan. Aangezien personenvennootschappen geen statutair bestuurders kennen, kwalificeren de vennoten van personenvennootschappen als hoger leidinggevend personeel.

Wie is de UBO?

Bij een BV/NV:
Natuurlijke personen die (direct of indirect) meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houden in de vennootschap kwalificeren als UBO. Indien deze niet zijn aan te wijzen kwalificeert het hoger leidinggevend personeel (statutair bestuurder) als UBO.

Bij vennootschappen die zijn onderworpen aan de openbaarmakingsvereisten geldt dat geen UBO hoeft te worden aangemerkt.

Bij stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappij en coöperaties:
Als UBO kwalificeert de natuurlijke persoon die (direct of indirect) meer dan 25% van het eigendomsbelang bezit (waarbij uitkeringen van de stichting ook als eigendomsbelang kwalificeert), 25% van de stemmen heeft bij de besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten of feitelijk de zeggenschap over de rechtspersoon kan uitoefenen. Indien geen UBO kan worden aangewezen kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als UBO.

Bij een kerkgenootschap
Als UBO kwalificeert de natuurlijke persoon die bij ontbinding van de kerkgenootschap als rechtsopvolger in het eigen statuut is benoemd, gelet op een potentieel eigendomsbelang van deze persoon.

Bij personenvennootschappen
Als UBO kwalificeert de natuurlijke persoon die (direct of indirect) meer dan 25% van het eigendomsbelang bezit in de personenvennootschap (recht op uitkering van de winst of van de reserves, dan wel op een overschot na vereffening), meer dan 25% van de stemmen of feitelijke zeggenschap in een personenvennootschap kan uitoefenen of – indien geen UBO kan worden aangewezen – het hoger leidinggevend personeel (de vennoten).

Bij trusts
Als UBO kwalificeren de volgende personen: de oprichters, de trustees, eventuele protectors, begunstigden en natuurlijke personen die door direct of indirect eigendom of via andere middelen zeggenschap over de trust uitoefenen.

Onder omstandigheden kan – indien de individuele begunstigden niet kunnen worden bepaald – een groep van personen in wier belang de trust is opgericht als UBO worden aangemerkt (bijvoorbeeld indien er een omvangrijke groep van begunstigden is, zodat de individuele begunstigden niet kunnen worden bepaald).

Conclusie

Met deze laatste wijzigingen is het ontwerpbesluit naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden. Afwachten is wanneer het besluit daadwerkelijk ingevoerd gaat worden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://deloitte.ctrl.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden