Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

‘Accountant te weinig betrokken bij financiering’

Op 25 mei 2016 vond het High Tech Capital event plaats in Eindhoven. Dit event maakt onderdeel uit van de Startup Fest Europe dat deze week plaatsvindt. De strekking van de presentaties van de verschillende sprekers: er is nog te veel gebrek aan kennis bij bijna alle partijen in de financieringsketen. De accountant kan daar wat aan doen.

Jan Wietsma AA spreekt namens de NBA over de rol van de accountant bij de innovatie van ondernemersfinanciering. Volgens Wietsma vindt de NBA het erg belangrijk dat ondernemers goed worden begeleid bij het organiseren van hun financieringsaanvraag. Tegelijkertijd geeft hij aan dat er nog de nodige knelpunten zijn die een goede begeleiding bij ondernemersfinancieringsvraagstukken in de weg staan.

Zo wijst hij op het gebrek aan kennis over nieuwe financieringsvormen bij nagenoeg alle partijen in de financieringsketen. Iedereen beheerst wel een deel van die kennis, maar er zijn maar weinig partijen die een overall blik hebben. Daarnaast worden er onnodige kosten gemaakt doordat het informatiebeleid van de verschillende financiers niet goed op elkaar is afgestemd.

Ketenbenadering
Volgens Wietsma is een ketenbenadering nodig om de echte knelpunten in de financieringsketen op te lossen. Verdere standaardisatie is daarbij nodig. Daarnaast wijst hij erop dat de NBA momenteel al de nodige initiatieven ontplooit. Zo heeft de NBA onlangs de brochure ‘Hoe kom ik als ondernemer aan geld’ gepubliceerd  en heeft de NBA de intentie om in een aantal onderzoeken te participeren.

Ook start de beroepsorganisatie op korte termijn een financieringsonderzoek onder accountants. Resumerend stelt Wietsma dat de accountant als vertrouwenspersoon van de ondernemer nog veel te weinig wordt betrokken in het vinden van financieringsoplossingen.

Erg makkelijk
Namens de Nederlandse Vereniging van Banken spreekt Chris Buijnk. Hij geeft aan dat de rol van de banken verandert. Banken verstrekken inderdaad minder makkelijk een financiering. Maar dat is ook logisch volgens Buijnk: “Want in het verleden waren we weleens heel erg makkelijk.”

Hij wijst erop dat veel mkb-bedrijven te maken hebben met uitgeholde eigen vermogensposities. Voor het oplossen daarvan moeten ondernemers bij andere financieringspartijen aankloppen dan de bank. Gelukkig komen er ook alternatieven beschikbaar zoals het onlangs opgerichte Achtergestelde Leningenfonds. Buijnk is het met Wietsma eens dat de accountant een belangrijke rol speelt bij het organiseren van financieringen voor ondernemers.

Niet slecht
Pieter Waasdorp spreekt namens het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Volgens hem doen we het als Nederland niet slecht, maar zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Waasdorp vertelt dat EZ de afgelopen jaren voor tien miljard aan ondersteuning heeft gegeven aan het mkb, hetzij in de vorm van leningen of borgstellingen, hetzij in de vorm van versterking van eigen vermogen.

Volgens Waasdorp staat het mkb in Nederland voor de uitdaging om meer risicokapitaal aan te trekken. Daarbij zijn de te financieren bedragen groter aan het worden.

Waasdorp refereert ook nog aan de pilot die momenteel met FINK wordt gedraaid. Daarin participeert ook de NBA. Het doel van FINK is er voor te zorgen dat frictiekosten in een financieringsaanvraag worden verlaagd.

Ongekende oplossingen
Tot slot geven Marcel Beckers en Piet van der Wielen namens Brainpork Network Brabant aan hoe meerdere partijen in de financieringsketen vraagstukken van ondernemers oplossen door samen te werken. Dit doet men onder andere door het organiseren van zogenaamde financieringstafels.

Daaruit komen volgens Beckers en Van der Wielen “ongekende oplossingen” te voorschijn. Financieren blijft voor een groot deel mensenwerk en hoe beter je elkaar kent hoe eenvoudiger het wordt om een financiering te verstrekken. De aanpak van Brainport blijkt succesvol want tweederde van de ondernemers weet op deze manier toch financiering te vinden.

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2016/5/accountant-te-weinig-betrokken-bij-financiering/?ctx=news-take%2820%29

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden