Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Acties rond uw btw-aangiften van vorig jaar

Hebt u eenmaal uw btw-aangifte ingediend, dan kan het afhankelijk van uw situatie nodig zijn hierop een suppletieaangifte te laten volgen. En soms is het interessant om bezwaar te maken op uw eigen aangifte. Welke acties kunt u dit jaar ondernemen?

Acties rond de btw-aangifte
In het eerste kwartaal van 2018 kunt u een aantal acties ondernemen, voor zover in uw situatie van toepassing. Wij noemen er drie:

  • Bezwaar maken tegen uw eigen btw-aangifte
  • Btw terugvragen over oninbare vorderingen
  • Suppletieaangifte doen
Bezwaar op de eigen btw-aangifte
Vorig jaar zijn een aantal gerechtelijke procedures afgerond. Daardoor blijft er dit jaar welgeteld één punt over waarop u zo nodig actie kunt ondernemen via een bezwaar op uw eigen btw-aangifte.

Op basis van Europese jurisprudentie valt volgens ons te betwijfelen of de herzieningsregeling met betrekking tot onroerende zaken, zoals die in Nederland gehanteerd wordt, wel in lijn is met de Europese btw-richtlijn. Afhankelijk van uw situatie kunt u – in overleg met uw adviseur – overwegen om een beroep te doen op de mogelijk afwijkende regeling uit de Europese btw-richtlijn, en hiertoe bezwaar te maken tegen uw eigen btw-aangifte voor herziening in het eerste jaar.

Teruggaaf van btw op oninbare vorderingen
Met ingang van 2017 is een nieuwe regeling voor de btw-teruggaaf voor oninbare debiteuren geïntroduceerd. Kern van de regeling is dat een ‘non-betalingsvermoeden’ wordt ingevoerd. Dit vermoeden houdt in dat na het verstrijken van één jaar na de opeisbaarheid van de vordering vermoed wordt dat de vordering niet meer zal worden betaald. De ondernemer mag dan de btw ter zake van de vordering in zijn btw-aangifte terugvragen.

Als uw afnemer het door u in rekening gebrachte bedrag vermeerderd met btw geheel of gedeeltelijk niet betaalt, heeft u (ook weer geheel of gedeeltelijk) recht op teruggaaf van de door u voldane btw. Dat recht op teruggaaf ontstaat in het tijdvak waarin de oninbaarheid van uw vordering kan worden vastgesteld, uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden. Deze wijziging houdt in dat u per vordering moet bijhouden wanneer deze opeisbaar is geworden.

Indien vorderingen bijvoorbeeld in januari 2017 opeisbaar zijn geworden, dan kunt u de btw op deze (niet betaalde) vorderingen terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018. Mocht uw eerste btw-aangifte van 2018 al de deur uit zijn en u heeft opeisbare vorderingen in januari 2018 dan kunt u eventueel bezwaar maken tegen de eigen aangifte binnen zes weken na indiening of een suppletieaangifte indienen. Neemt u in dat geval contact op met uw adviseur voor de mogelijkheden.

De teruggaaf van btw kan via de btw-aangifte worden gedaan in plaats van (voorheen) via een apart verzoek. Indien later alsnog sprake is van een (gedeeltelijke) betaling van de oninbaar geachte vordering zult u de teruggevraagde btw op deze (gedeeltelijke) betaling weer verschuldigd worden.

Suppletieaangifte voor correcties eerdere btw-aangiften
Een suppletieaangifte dient u in ter correctie van uw over eerdere tijdvakken gedane btw-aangiften. Formeel dient een ondernemer dit te doen zodra bekend is dat een btw-correctie nodig is.

Bij relatief kleine correcties door het jaar heen wordt in beginsel geaccepteerd dat deze in één suppletieaangifte voor het gehele jaar worden gecorrigeerd. Gaat het in totaal om minder dan € 1.000 btw (te ontvangen of te betalen), dan mag u de suppletie in de eerstvolgende aangifte verwerken.

Dien uw suppletieaangifte voor het jaar 2017 bij voorkeur vóór 1 april 2018 in. Bij indiening vóór die datum hoeft u namelijk geen belastingrente te betalen. Wel is het mogelijk dat de belastingdienst u een verzuimboete oplegt. Bij indiening vanaf 1 april 2018 moet u wel belastingrente betalen en kan de belastingdienst u een vergrijpboete opleggen.

Voor uw suppletieaangifte bestaat een digitaal formulier. Vanaf 1 januari 2018 kunt u de suppletieaangiften alleen nog maar digitaal doorgeven. Dit kan op een van de volgende manieren:

  • door zelf in te loggen op de website van de Belastingdienst;
  • door uw eigen software hiervoor te gebruiken;
  • door uw adviseur van NAHV Accountants dit digitaal door te laten geven.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: www.deloitte.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden