Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Beherend vennoot ook aansprakelijk voor schulden van voor zijn toetreden

Een man treedt in augustus 2010 als beherend vennoot toe tot een bestaande commanditaire vennootschap (CV). Een half jaar na zijn toetreden legt een bedrijfstakpensioenfonds twaalf ambtshalve aanslagen op voor de pensioenpremies in de periode februari 2010 tot en met februari 2011. De beherend vennoot wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. De hoofdelijke verbondenheid van de vennoten betreft alle schulden die bestaan ten tijde van hun toetreden of die nadien ontstaan. Dit komt ook de rechtszekerheid van de schuldeisers ten goede. Maar hoe hadden de risico’s van de aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt?

Tip
Heeft u cliënten die overwegen om toe te treden tot een bestaande CV of vennootschap onder firma? Wijs hen er dan op dat zij ook aangesproken kunnen worden voor de bestaande schulden op het moment van toetreden. Adviseer hen te bedingen dat zij inzage krijgen in de schuldenpositie van de vennootschap of dat zij in ieder geval in de gelegenheid worden gesteld om daarnaar zelf onderzoek te (laten) doen. Ook is het mogelijk om garanties te bedingen van de zittende vennoten en afspraken te maken over de draagplicht ten aanzien van bestaande schulden. Tot slot noemen we nog de mogelijkheid om een nieuwe vof aan te gaan.

Lees meer
De hoofdelijke verbondenheid van de beherende vennoten van een CV en de vennoten van een vof is geregeld in de artikel 18 en 19, lid 1 Wetboek van Koophandel (WvK). In deze bepalingen is geen beperking opgenomen tot verbintenissen van de vennootschap die zijn ontstaan nadat een vennoot is toegetreden. Ook de strekking van de bepalingen brengt mee dat de aansprakelijkheid alle schulden van de vennootschap betreft. De bepalingen zijn immers bedoeld om de schuldeisers te bescherming in het geval het (afgescheiden)  vennootschapsvermogen niet toereikend is om de verbintenissen van de vennootschap te voldoen. Verhaal op de (privé)vermogens van de (beherende) vennoten zelf is dan mogelijk. Dat de bestaande schuldeisers door het toetreden van een vennoot er een verhaalsmogelijkheid bijkrijgen, doet daar niet aan af.

De bepalingen voor de hoofdelijke aansprakelijkheid gelden overigens ook voor de commanditaire vennoot die het beheersverbod overtreedt.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het aanpassen van uw vennootschapsovereenkomst.

Bron: http://nieuwssignalen.fiscount.nl/nieuws/4717/1026/Beherend-vennoot-ook-aansprakelijk-voor-schulden-vr-zijn-toetreden/more

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden