Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Concernregeling werkkostenregeling

De eindheffing van de werkkostenregeling wordt per werkgever berekend. U mag u deze eindheffing ook op concernniveau berekenen. Binnen het concern berekent u de vrije ruimte door het totale fiscale loon van elke inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van het concern, bij elkaar op te tellen. Dat kan voordelig zijn omdat u zo de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunt benutten. In deze collectieve vrije ruimte kunt u alle door de concernonderdelen aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen opnemen. Alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die de concernonderdelen aanwijzen als eindheffingsloon, zet u uiteindelijk af tegen de totale vrije ruimte van het concern. Het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon moet eindheffing betalen over het bedrag dat boven de collectieve vrije ruimte uitkomt.

U moet uiterlijk bij de aangifte over het 1e tijdvak van 2018 beslissen of u over 2017 de concernregeling wilt toepassen.

Wanneer is er sprake van een concern?
U kunt de concernregeling alleen toepassen als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Concernonderdelen die tijdens het kalenderjaar deel worden van het concern of uit het concern verdwijnen, vallen dus buiten de concernregeling. Er is sprake van een concern als:

  • u een belang van ten minste 95% in een andere werkgever hebt;
  • een andere werkgever een belang van ten minste 95% in u heeft;
  • en derde een belang heeft van ten minste 95% in u en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Stichtingen die financieel, organisatorisch en economisch zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen, komen ook in aanmerking voor de concernregeling. Er is sprake van zo’n stichting als aan de volgende 2 voorwaarden is voldaan:

  • Een stichting heeft het recht om nieuwe bestuursleden van een andere stichting te benoemen;
  • Een stichting heeft recht op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Let op!
Een samenhangende groep inhoudingsplichtigen is niet altijd een concern.

Werkgever met het hoogste fiscale loon betaalt de eindheffing
De werkgever met het hoogste totale fiscale loon neemt de eindheffing op in de aangifte loonheffingen en betaalt deze. Om te bepalen welke werkgever het hoogste totale fiscale loon heeft, vergelijkt u het fiscale jaarloon van alle werknemers van de deelnemende werkgevers. U telt per werkgever ook het loon mee over het voorgaande kalenderjaar dat in het lopende kalenderjaar wordt betaald. Loon over het lopende kalenderjaar dat pas in het volgende kalenderjaar wordt betaald, telt u niet mee.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden