Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Controle beschikking werkhervattingskas loont de moeite

De meeste werkgevers zullen de beschikking werkhervattingskas 2018 al hebben ontvangen. Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat middelgrote en grote werkgevers (d.w.z. een loonsom vanaf € 328.000 in 2016) deze beschikking goed moeten controleren. Dit geldt des te meer nu uit een onlangs gepubliceerde uitspraak van Hof Amsterdam blijkt dat de materieel terugwerkende kracht die in de berekeningssystematiek van deze premie is ingebouwd, in strijd is met Europees recht.

Sinds 2014 worden namelijk ook ZW- en WGA-uitkeringen van tijdelijke werknemers aan de werkgever toegerekend. De aan de werkgever toegerekende uitkeringen zijn de toegekende uitkeringen van twee jaar voor het premiejaar (jaar t-2). De rechter oordeelde dat de werkgever vóór het moment van de wetswijziging in 2014 niet kon weten dat de uitkeringslasten van tijdelijke werknemers aan hem zouden worden toegerekend in de toekomst (mogelijk voor 10 jaren!). Omdat de werkgever niet kon anticiperen op de wetswijziging en de invoering ervan bijna geheel uit budgettaire redenen was ingegeven was geen sprake van ‘fair balance’ en is de premieopslag die hiervan het gevolg was onverbindend is verklaard.

Om u een idee te geven: het scheelde de werkgever in kwestie (met een premieloon van
€ 5 miljoen) in 1 jaar € 40.000 aan premieopslag (en dat was meer dan het salaris van de ex-werknemer). Bij een lager premieloon is de premielast uiteraard lager maar hierbij moet wel worden bedacht dat een uitkering gedurende maximaal 12 jaren kan doorwerken in de premie.

Grote of middelgrote werkgevers doen er dus goed aan de zogenoemde gevalslijst die ten grondslag ligt aan de premie werkhervattingskas op te vragen en na te gaan of er uitkeringen worden toegerekend van tijdelijke werknemers die vóór 1 januari 2014 ziek zijn geworden.

Daarnaast zijn vaak voorkomende fouten:

  • Een uitkering wordt onterecht toegerekend (bijv. geen rekening gehouden met een no-risk polis).
  • De uitkeringslast is tot een onjuist bedrag in aanmerking genomen.
  • Er zijn onjuiste loonsommen gehanteerd.

Naar verwachting zal in bovengenoemde procedure cassatie worden aangetekend en de definitieve uitkomst is dan ook onzeker. Maar bezwaar maken stelt in ieder geval uw rechten veilig mocht de Hoge Raad eveneens tot dezelfde conclusie komen als het hof.

Indien u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fullfinance.nl/controle-beschikking-werkhervattingskas-loont-moeite

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden