Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Corona-update: Accountancy

In dit bericht praten we u graag bij over de nieuwste coronamaatregelen omtrent accountancy:

Voorstel versoepelingen NOW-controle

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in een brief aan de Tweede Kamer 6 versoepelingen voor in de controlesystematiek voor de NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0. De versoepelingen kennen geen terugwerkende kracht en hebben dus geen gevolgen voor het controleproces van NOW 1.0 en NOW 2.0. De versoepelingen verlichten met name de administratieve lasten van werkgevers die een kleiner subsidiebedrag krijgen, waarvoor zij een derdenverklaring moesten aanleveren. Hierna behandelen we kort de zes voorgestelde versoepelingen, die onlangs in de Tweede Kamer werden behandeld. 

 1. Verhoging drempelbedrag voor derdenverklaring
  Het drempelbedrag voor een derdenverklaring gaat omhoog naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeven aan te leveren. De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar gaat nu ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moeten werkgevers dus tussen € 40.000 en € 125.000 een derdenverklaring aanleveren.
 1. Beperking werkzaamheden (verduidelijking)
  De meeste werkgevers die NOW aanvragen laten dit doen door een deskundige derde, die ook al hun normale administratieve dienstverlening verzorgt. Komen deze werkzaamheden overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, dan hoeven deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kan al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit is nu verduidelijkt. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en NOW 4.0. 
 1. Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0
  Maakt een werkgever van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt de werkgever ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de gezamenlijke controle voor NOW 3.0. De gezamenlijke controlemogelijkheid zal in samenwerking met de NBA worden opgenomen in het accountantsprotocol. Onder de huidige regelgeving moeten de controles per tranche van NOW 3.0 worden uitgevoerd. Omdat niet iedere werkgever van twee of meer NOW-periodes gebruik heeft gemaakt, blijft ook deze controlemethode bestaan. De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat werkgevers deze aanvragen in één keer kunnen indienen.
 1. Aanpassing Standaard 3900N
  De Standaard 3900N die de NBA vorig jaar ontwikkelde voor de controle van een aanvraag tot vaststelling van de NOW zal worden aangepast. Hierdoor kunnen inhoudelijke maar ook procesmatig samenvoegingen plaatsvinden voor handelingen die nu nog voor alle NOW-tranches apart gelden. 
 1. Uitbreiding werkzaamheden groepsaccountant concern
  Tot nu toe kan, voor de controle van de omzet bij een concern, gebruik worden gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. Ook andere werkzaamheden die de groepsaccountant van een concern uitvoert, mogen voortaan worden gebruikt voor de NOW-controle. De accountant op werkmaatschappijniveau hoeft die controle niet meer zelf te doen en hoeft ook geen uitgebreide review van de werkzaamheden van de groepsaccountant uit te voeren. 
 1. Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau
  Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling van de werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring ‘met redelijke mate van zekerheid’ vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen subsidie. Dit is een aanvullende voorwaarde bij de aanvraag op werkmaatschappijniveau, die voor kleine werkgevers tot hoge administratieve lasten kan leiden. Daarom wordt de controle verlicht voor werkgevers die gebruikmaken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde NOW-subsidie lager is dan € 375.000. Er is dan namelijk geen accountantsverklaring met ‘redelijke mate van zekerheid’ vereist maar ‘met beperkte zekerheid’. Hierdoor hoeft de accountant minder werkzaamheden uit te voeren. Dit leidt voor kleinere werkgevers tot kostenverlaging. Deze verlichting wordt vastgelegd in het nog op te stellen accountantsprotocol voor NOW 3.0 en NOW 4.0. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.

Heeft u nog vragen over de nieuwste coronamaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden