Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

De fiscale coronareserve

Veel bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting zien door de coronacrisis momenteel hun liquiditeitspositie verslechteren en zien dat zij naar verwachting in 2020 een verlies zullen lijden. Dit verlies over 2020 kan pas achteraf worden verrekend met de winst over 2019 en een teruggave vennootschapsbelasting over 2019 leidt dus ook veel later tot een verbetering van de liquiditeitspositie van het bedrijf.

Om de liquiditeitspositie van deze bedrijven op een eerder moment te verbeteren, heeft de regering aangekondigd dat winsten over 2019 alvast verrekend mogen worden met de verwachte verliezen over 2020 door middel van de vorming van een zogenoemde ‘fiscale coronareserve’.
In het besluit van 6 mei 2020 is de goedkeuring en de daaraan verbonden voorwaarden voor de vorming van deze fiscale (corona)reserve opgenomen.

De goedkeuring

Goedgekeurd wordt dat onder voorwaarden belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting bij het bepalen van de in 2019 genoten winst een fiscale reserve kunnen vormen (de coronareserve).

Deze coronareserve kan worden gevormd voor het gehele of gedeeltelijke zogenoemde ‘coronagerelateerde verlies’ (zie voorwaarden) dat zich naar verwachting in 2020 voordoet.

Met de goedkeuring om een fiscale coronareserve te vormen wordt beoogd dat belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting het verwachte coronagerelateerde verlies in 2020 geheel of gedeeltelijk ten laste van de winst van 2019 kunnen brengen, waardoor de winst van 2019 en het verwachte verlies van 2020 gelijkmatiger over deze jaren wordt verdeeld. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de regeling uitsluitend bedoeld is om een liquiditeitsvoordeel te verlenen.

De voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende vijf voorwaarden:

  1. Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in 2020. Hieronder wordt verstaan het over 2020 verwachte verlies, voor zover dat verlies verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis;
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat wordt verwacht over 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als verwacht wordt dat over 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten;
  3. De dotatie aan de coronareserve in 2019 bedraagt maximaal de winst over 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve;
  4. De reserve wordt uiterlijk in 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst in 2020 dienen dezelfde bepalingen van toepassing te zijn bij het bepalen van de winst als bij de vorming van deze reserve in 2019;
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

De vorming van een coronareserve kan gevolgen hebben voor de toepassing van andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Voor de eventuele samenloop met andere regelingen in de vennootschapsbelasting zullen geen flankerende maatregelen worden getroffen, waardoor de reguliere fiscale gevolgen intreden. Het is dus aan de belastingplichtige om bij het vormen van de coronareserve rekening te houden met deze mogelijke gevolgen.

Fraude, misbruik en evident oneigenlijk gebruik zal bij het aantreffen daarvan zoveel mogelijk worden bestreden.

Beroep op goedkeuring

Een beroep op deze goedkeuring kan gedaan worden door middel van:

  • een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag over 2019, of
  • het indienen van de aangifte over 2019.

En als de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is ingediend:

  • het indienen van een aanvulling op de aangifte door middel van het indienen van een nieuwe aangifte.

Gebroken boekjaren

Belastingplichtigen die een boekjaar hanteren dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

Indien u nog vragen heeft hierover, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: https://www.fullfinance.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden