Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Fiets cafetariseren zonder kosten of verlies vrije ruimte WKR

Staatssecretaris Wiebes heeft naar aanleiding van het wetgevingsoverleg een aantal schriftelijke antwoorden gegeven op vragen over de werkkostenregeling (WKR). Hierbij gaat hij onder andere in op de fietsregeling, het gebruikelijkheidscriterium, fitness en rentekorting op personeelsleningen.

Fietsregeling
Werkgevers kunnen op verschillende manieren hun fietsregeling continueren, zo laat de staatssecretaris weten. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte, maar ook door de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer in te zetten om de aankoop van een fiets uit een cafetariaregeling mee af te betalen. Er zijn marktpartijen die er al op inspelen om langs laatstgenoemde weg de fiets te laten cafetariseren zonder dat het de werkgever geld kost en zonder dat het ten koste gaat van de vrije ruimte. Overigens gelden bij de toepassing van deze maatregel geen voorwaarden zoals onder de ‘oude’ fietsregeling wel het geval was. Er is geen maximum wat betreft de prijs van de fiets en er zijn ook geen voorwaarden gesteld aan het gebruik.

Gebruikelijkheidscriterium
Het aanwijzen van vakantiegeld of bonussen als eindheffingsbestanddeel met het oog op tariefarbitrage kan bestreden worden met gebruikmaking van het gebruikelijkheidscriterium. Het gebruikelijkheidscriterium is een open norm, die nog niet in de jurisprudentie is ingevuld, en is bedoeld om excessen te bestrijden. Onderzoek heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat aanscherping op het punt van tariefarbitrage gewenst is. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat kan zonder het karakter van de vrije ruimte geweld aan te doen. In de Fiscale verzamelwet 2015 verwacht de staatssecretaris de Kamer een voorstel tot aanscherping te doen.
 
Fitness
Uit praktische overwegingen kent de fitness op de werkplek een nihilwaardering. Het is namelijk bijzonder lastig om de waarde van het individuele privévoordeel van een dergelijke voorziening op de werkplek te bepalen. Het is praktisch ondoenlijk om bij te houden wie van de werknemers gebruikmaakt van zo’n voorziening en in welke mate. Daarom is gekozen voor een nihilwaardering. Fitness buiten de werkplek is belast voor zover het betreft niet-werkgerelateerde fitness. In dit geval kan gebruik worden gemaakt van de vrije ruimte. Fitness die wel werkgerelateerd is, bijvoorbeeld voor het onderhouden van fitheid die vereist is voor de uitoefening van werkzaamheden zelf, is gericht vrijgesteld, ongeacht of deze op de werkplek zelf plaatsvindt of
elders. Meer algemeen, als de werkgever risico’s ziet voor de gezondheid van zijn
werknemers die hij met een gericht fitnessprogramma in zijn Arbobeleidsplan wil
wegnemen, dan is dat ook vrijgesteld.
 
Rentekorting op personeelsleningen
Tijdens het wetgevingsoverleg werd de vraag gesteld of het voordeel van de laagrentende hypothecaire personeelslening tot het loon gerekend kan worden. De staatssecretaris antwoorde dat er nu in beginsel ook al sprake is van loon, dat uit praktische overwegingen niet als zodanig wordt belast. Het tot het loon rekenen van het rentevoordeel kan immers leiden tot een in omvang gelijke aftrek in de inkomstenbelasting. Het bijtellen in de loonbelasting heeft in zoverre per saldo geen invloed op de te betalen belasting. Door de recent doorgevoerde stapsgewijze verlaging van het maximale renteaftrekpercentage kan het al dan niet belasten van de rentekorting in de loonbelasting stapsgewijs toenemende gevolgen krijgen voor de te betalen belasting. Om die gevolgen te voorkomen bestaan meerdere mogelijkheden die nu worden onderzocht. Duidelijk is dat – ongeacht de uitkomst – een dergelijke maatregel impact heeft op de processen van de Belastingdienst en die van werkgevers die rentekorting geven op personeelsleningen. Aan de precieze vormgeving wordt op dit moment – in overleg met de sector – gewerkt. De aanpassing van de fiscale behandeling van de rentekorting op personeelsleningen wordt daarom niet geregeld in het Belastingplan 2015, maar zal worden opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2015 die in het voorjaar bij uw Kamer zal worden ingediend.

Mocht u vragen hebben over deze regeling of de WKR, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Bron: Taxence.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden