Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Fiscale maatregelen in coronatijd

De Belastingdienst publiceert een overzicht van de meest gestelde vragen tijdens een webinarsessie ‘Fiscale maatregelen in coronatijd’. Een aantal antwoorden op vragen over de eigen woning is gecorrigeerd.

V: Geldt de goedkeuring ook voor een ruisende inbreng in 2020, met als gevolg een intentieverklaring na 1 april 2020?

A: Nee. De goedkeuring is hiervoor niet nodig, omdat bij een ruisende inbreng met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 de oprichting van de besloten vennootschap uiterlijk 30 september 2020 moet hebben plaatsgevonden. De sluiting van notariskantoren is in die periode niet aan de orde. De sluiting van de kantoren in het begin van het jaar was en is de achtergrond van de goedkeuring.

URENCRITERIUM

V: Wat als een zzp’er in de evenementenbranche, als gevolg van de coronacrisis, geen opdrachten heeft en tijdelijk in loondienst gaat werken? Mag hij voor toetsing aan het urencriterium dan toch uitgaan van 1.225 uur?

A: Een ondernemer moet ondernemingsactiviteiten blijven ontplooien. Als een zzp’er zijn of haar ondernemingsactiviteiten tijdelijk stillegt en in loondienst treedt, verricht de zelfstandige geen ondernemingsactiviteiten en geldt de goedkeuring niet.

V: Vraagt de Belastingdienst nog om bewijsmateriaal voor het niet kunnen halen van het urencriterium door de coronacrisis, om de 24 uurs-compensatie te “krijgen”? Of kan iedere onderneming hier aanspraak op maken?

A: De goedkeuring betreft een aanname dat de ondernemer in de goedgekeurde periode wordt geacht ten minste 24 uren aan de onderneming of onderneming te hebben besteed. Vanuit die fictie kunnen die uren in urenregistraties worden opgenomen.

EIGEN WONING

V: Bij geen renteaftrek door de coronacrisis, wel bijtelling eigenwoningforfait?

A: Het beleidsbesluit ‘Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld’ ziet op de aftrekbare kosten eigen woning en niet op de toepassing van het eigenwoningforfait. Als een belastingplichtige – als gevolg van een afgesproken betaalpauze in 2020 – geen aftrek van rente heeft, is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 3.123a, vierde lid Wet IB 2001 verhindert dit namelijk.
Dit antwoord is gerectificeerd.

V: Wordt 360 maanden dan (maximaal) 360 + 12 maanden?

A: Nee, zoals opgenomen in het beleidsbesluit zal de belastingplichtige na afloop van de overeengekomen betaalpauze contractueel een nieuw aflossingsschema moeten overeenkomen voor de resterende looptijd. De wettelijke voorwaarde tot aflossing in maximaal 360 maanden blijft van toepassing.

V: De korting op de bijtelling huurwaardeforfait lage woningschuld blijft wel in de aangifte? (Hierdoor moeten mensen die geen rente kunnen betalen dus wel over de bijtelling IB betalen.)

A: Het beleidsbesluit ‘Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld’ ziet op de aftrekbare kosten eigen woning en niet op de toepassing van het eigenwoningforfait. Als een belastingplichtige als gevolg van een afgesproken betaalpauze in 2020 geen aftrek van rente heeft, is de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 3.123a, vierde lid Wet IB 2001 verhindert dit namelijk.
Dit antwoord is gerectificeerd.

V: Is er een versoepeling voor gevallen waarin de normale renteaftrek in de voorlopige aanslag is verwerkt maar uiteindelijk niet in de aangifte kan/mag worden opgenomen, waardoor de teruggave te hoog is geweest? (Hierbij uitgaande van de situatie dat de aangifte zonder uitstel wordt ingediend, dus voor 1 mei 2021.)

A: Als belastingplichtige door het afspreken van een betaalpauze in het kader van de rente en/of aflossing van eigenwoningschulden over 2020 geen of minder aftrek van eigenwoningrente heeft, zal er ook aandacht moeten zijn voor tijdige aanpassing van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) 2020. Als de aanpassing leidt tot een te betalen nadere voorlopige aanslag, kan er om bijzonder uitstel van betaling worden gevraagd binnen de op dat moment geldende regels en voorwaarden.

V: Waarom wordt de 30-jaarstermijn voor renteaftrek hypothecaire leningen eigen woning niet verlengd met het aantal maanden waarvoor banken uitstel verlenen? Bijvoorbeeld: 6 maanden geen rente betaald in verband met coronacrisis, betekent verlenging met 6 maanden van de leningsovereenkomst. Fiscaal ontstaat nu een verschil tussen betaalde rente aan de bank en rente die in box 1 als EW-rente aftrekbaar is.

A: De goedkeuring uit het beleidsbesluit ‘Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld’ ziet niet op de wettelijk voorwaarde tot aflossing in maximaal 360 maanden. Onderdeel van de goedkeuring is dat na afloop van de overeengekomen betaalpauze contractueel een nieuw aflossingsschema moet worden overeenkomen voor de resterende looptijd.

INTERNATIONALE BELASTINGHEFFING

V: Er zijn afspraken gemaakt met België en Duitsland. Komt er voor andere landen ook nog een regeling dat dagen in woonland in de werkstaat mogen worden belast?

A: Dat is op dit moment niet bekend.

V: Hoe geldt de heffing bij thuiswerken in een ander land door de coronacrisis? Bijvoorbeeld Luxemburg en Frankrijk.

A: De Europese Commissie (EC) heeft al in het begin van de corona-pandemie in een mededeling met richtsnoeren de EU-landen opgeroepen om bij het uitwerken van coronaregels het vrije verkeer van grensarbeiders, gedetacheerden en seizoenarbeiders zo min mogelijk te belemmeren. De nadruk ligt op de cruciale beroepen, maar de EC vraagt EU-landen om ook andere grensarbeiders – werknemers of zelfstandigen zonder cruciaal beroep – toe te laten. België, Duitsland en Nederland houden zich aan de uitgangspunten van de mededeling van de EC.

V: Als een medewerker die werkt in België maar woont in Nederland thuiswerkt in plaats van bij een zusterbedrijf, in Nederland gaat werken zodat hij/zij faciliteiten kan gebruiken die hij/zij thuis niet heeft. Geldt dan de aparte afspraak niet, dus worden die dagen toch belast in Nederland?

A: In de beschreven situatie is geen sprake van thuiswerken ten gevolge van de pandemie, zoals genoemd in de overeenkomst gesloten tussen Nederland en België.

TOZO

V: Is de rente van de Tozo wel of niet aftrekbaar als kostenpost in de IB?

A: De verstrekking van bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo betreft een rentedragende lening. Deze geldlening behoort tot het ondernemingsvermogen. De rente is daarmee een aftrekbare bedrijfslast.

V: Is de rente van de Tozo (lening) wel aan te merken als bedrijfskosten?

A: De verstrekking van algemene bijstand in het kader van de Tozo betreft geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit periodieke uitkeringen. Op het moment van uitkering behoren deze tot het inkomen uit werk en woning.

V: Wat is het tijdstip winstneming voor de uitkering van de Tozo?

A: De verstrekking van algemene bijstand in het kader van de Tozo betreft geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit periodieke uitkeringen. Op het moment van uitkering behoren deze tot het inkomen uit werk en woning.

V: Is de inkomensondersteuning Tozo inkomen uit vroegere arbeid of huidige arbeid?

A: Inkomsten uit vroegere arbeid.

V: Wat zijn de gevolgen van de Tozo voor de arbeidskorting?

A: De arbeidskorting is niet van toepassing.

V: Wordt de Tozo aan de ondernemer of aan het bedrijf gegeven? Oftewel, wordt dit in het bedrijf meegenomen of apart in de IB.

A: De verstrekking van algemene bijstand in het kader van de Tozo betreft geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit periodieke uitkeringen. Op het moment van uitkering behoren deze tot het inkomen uit werk en woning.

TVL

V: Kan ik de TOGS ook als een privéstorting in het eigen vermogen van de ondernemer verwerken?

A: Deze regeling voorziet in een éénmalige tegemoetkoming van netto € 4.000, waarmee de ondernemer de vaste lasten kan betalen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing. Dit betekent dat de ontvangst van de tegemoetkoming aan de ondernemer toekomt en vervolgens in de winstaangifte als vrijgesteld winstbestanddeel vrijgesteld wordt.

V: Als de TOGS in de IB onder ‘buitengewone baten’ wordt opgenomen, dan telt die toch automatisch mee in de winst? Zou het niet beter zijn om die in de vermogensopstelling mee te nemen?

A: In de digitale winstaangifte is de volgende vraag opgenomen: “Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?” Deze moet u met ‘Ja’ beantwoorden. Vervolgens kan u in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ het bedrag opnemen, waardoor het vrijgestelde bedrag niet in de fiscale winstberekening wordt opgenomen.

V: De uitkering van € 4.000 kan worden opgenomen onder buitengewone baten. Maar dan valt deze toch in de belastbare winst? Is het niet beter deze onder privé op te nemen of buiten de boeken te houden?

A: In de digitale winstaangifte is de volgende vraag opgenomen: “Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?” Deze moet u met ja beantwoorden. Vervolgens kunt u in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ het bedrag opnemen, waardoor het vrijgestelde bedrag niet in de fiscale winstberekening wordt opgenomen.

Heeft u, na het lezen van dit nieuwsbericht nog vragen over de fiscale maatregelen in de coronatijd, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.taxence.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden