Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Forfaitaire percentages box 3 zijn bekend: wat betekent dit voor uw fiscale positie?

In een eerder nieuwsbericht hebben wij het nieuwe box 3-stelsel dat vanaf 2027 gaat gelden onder de loep genomen. In het nieuwe stelsel gaat geheven worden op basis van het werkelijk behaalde rendement. Tot die tijd is echter de Overbruggingswet box 3 van toepassing waarbij niet het werkelijk behaalde, maar het forfaitair bepaalde rendement de belastingdruk in box 3 bepaalt. Onderdeel van de overbruggingswetgeving is dat onderscheid gemaakt gaat worden tussen verschillende soorten bezittingen en schulden. Dit onderscheid is van belang, omdat per categorie bezitting of schuld een apart forfaitair rendementspercentage van toepassing gaat zijn.

BEKENDMAKING FORFAITAIRE RENDEMENTSPERCENTAGES
Onlangs heeft de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een deel van de percentages bekendgemaakt op basis waarvan het forfaitaire rendement voor box 3 vastgesteld gaat worden in 2023, maar ook voor 2024 en 2025.

Zoals wij in een eerder nieuwsbericht aangaven, wordt onderscheid gemaakt worden tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Niet alle percentages voor komende jaren zijn bekend, omdat voor banktegoeden en schulden zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het werkelijk in dat jaar behaalde rendement. Die percentages worden berekend aan de hand van het voorgaande jaar, terwijl het percentage van overige bezittingen wordt vastgesteld aan de hand van een bij wet geregelde berekeningswijze voor de toekomst.

Dit betekent dat de percentages voor 2023 nu pas volledig bekend zijn en dat daarmee de fiscale positie op basis van box 3 kan worden bepaald. De staatssecretaris heeft dan ook het volgende overzicht met definitieve en voorlopige percentage bekend gemaakt:

Het valt in dit overzicht vooral op dat het forfaitaire percentage op banktegoeden veel hoger uitvalt dan het eerder gecommuniceerde voorlopige percentage van 0,36%. Dit betekent dat belastingplichtigen moeten opletten of zij een nieuwe voorlopige aanslag moeten aanvragen, om te voorkomen dat belastingrente verschuldigd zal zijn.

Daarnaast vragen wij ons af of dit percentage nu realistisch is. De rentes op veel rekeningen hebben gedurende het jaar lager gelezen, zo komt ons voor. Wij vragen ons dan ook af of dit percentage niet tot een nieuwe vloed van bezwaren en rechtszaken zal leiden. Uiteraard houden wij hierbij de vinger aan de pols.

IMPACT VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSPERCENTAGES VOOR U?
De impact zal afhangen van het antwoord op de vraag of uw bezitting tot banktegoed of overige bezittingen wordt gerekend. De impact zal tevens afhangen van de vraag of het fictieve rendement hoger of lager is dan het werkelijk behaalde rendement. Nu de percentages bekend zijn gemaakt, kan een analyse worden gemaakt of en, zo ja, in hoeverre meer fictief rendement in aanmerking wordt genomen dan het werkelijk behaalde rendement voor de box 3-heffing.

Ook voor komende jaren kan een inschatting worden gemaakt van de verschuldigde box 3-heffing. Tegelijkertijd merken wij echter op dat de uiteindelijke percentage naar nu blijkt ook aanzienlijk kunnen afwijken van de voorlopige percentage, zodat vooral aan de voorlopige percentage voor 2024 niet te veel gewicht mag worden gehangen.

TOT SLOT
De definitieve percentage voor box 3 van 2023 zijn (eindelijk) bekend. Wij raden aan tijdig aangifte te doen of uw voorlopige aanslag te herzien als dat door de wijziging nodig is. Daarnaast geven de percentages voor 2024 en 2025 al enige richting voor box 3 in die jaren, hoewel op basis van de rechtszaken over box 3 nog de mogelijkheid bestaat dat een heffing op basis van werkelijk rendement versneld moet worden ingevoerd.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscaalvanmorgen.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden