Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Gevolgen van de nieuwe kleine ondernemersregeling in de btw

Per 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Is jouw omzet lager dan € 20.000 per jaar? Dan kun je een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van btw.

Wanneer een verzoek indienen?
Let op: je moet wel vóór 20 november 2019 kenbaar maken bij de Belastingdienst, als je meteen met ingang van 2020 de OVOB wilt toepassen. Ben je op 31 december 2019 vanwege de huidige wetgeving al ontheven van de administratieve verplichtingen? Dan hoef je niets te doen. De belastingdienst gaat er dan vanuit dat je ook gebruik wilt maken van de OVOB.

Risico van herziening eerdere afgetrokken btw
Momenteel wordt bij het toepassen van de ontheffing van de administratieve verplichtingen (art. 25-3) geen herziening toegepast op de voorbelasting die je in aftrek hebt gebracht. Volgens de nieuwe regeling vanaf 2020 wordt je als kleine ondernemer die belaste prestaties verricht, maar gebruik gaat maken van de OVOB, geacht voortaan btw-vrijgestelde prestaties te verrichten. Het risico bestaat dan dat eerdere btw-aftrek wordt herzien

Btw-herziening blijft tot en met € 500 achterwege
Het gevolg hiervan is dat je dus te maken krijgt met de herziening van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting. Het toepassen van de OVOB kan dus betekenen dat je btw moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Om de kleine ondernemers tegemoet te komen, blijft de jaarlijkse herziening achterwege tot en met een bedrag van € 500

Een voorbeeld
Op dit moment gelden de herzieningsbepalingen uitsluitend voor de aan de ondernemer geleverde goederen (onroerend en roerend) en niet voor diensten. De termijn waarin de aftrek van voorbelasting kan worden herzien, bedraagt voor roerende zaken 4 jaar na het jaar van ingebruikname en voor onroerende zaken 9 jaar na het jaar van ingebruikname.

Een kleine ondernemer die in 2015 een bedrijfspand heeft gebouwd en de voorbelasting van € 21.000 volledig in aftrek heeft gebracht, heeft in 2017 gebruik gemaakt van de ontheffing. De aftrek op het pand bleef in 2017 in stand. Maar is dit nog zo in 2020? De herzieningstermijn voor dit pand loopt tot 31 december 2024. Aan die periode wordt jaarlijks € 2.100 aan voorheffing toegerekend. Als deze ondernemer gebruik gaat maken van de OVOB, dan is hij jaarlijks € 2.100 btw verschuldigd over de jaren 2020 t/m 2024;  het pand wordt immers gebruikt voor btw-vrijgestelde prestaties en het bedrag is groter dan € 500. Deze ondernemer doet er dus waarschijnlijk goed aan om de ontheffing per 31 december 2019 op te zeggen

Zonnepanelen
Voor de eigenaren van zonnepanelen geldt dit voorbeeld ook. Losse panelen op daken worden aangemerkt als roerende goederen. De herzieningsperiode beloopt het jaar van ingebruikname en de volgende 4 jaren.

Particulieren die door de exploitatie van zonnepanelen als ondernemers worden aangemerkt, maken bijna allemaal gebruik van de huidige ontheffing. Heb je de panelen aangeschaft in of voor 2015 (de herzieningsperiode is voor deze panelen in 2020 verlopen)? Dan kun je zonder indiening van een verzoek de OVOB toepassen, tenzij je omzet hoger is dan € 20.000.

Heb je echter panelen aangeschaft in 2016 of later en bedraagt de terugontvangen btw € 2.505 of meer, bijvoorbeeld € 2.700? Dan moet je wel actie ondernemen. De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat deze ondernemers ook de OVOB gaan toepassen, aangezien de wetgever een aparte melding voor deze groep niet nodig achtte. Zij komen immers automatisch in aanmerking voor toepassing van de OVOB.

Omdat het bedrag dat aan ieder herzieningsjaar moet worden toegerekend meer bedraagt dan € 500, moet je dit bedrag (€ 540 in dit voorbeeld) in ieder herzieningsjaar ook daadwerkelijk terugbetalen aan de Belastingdienst, omdat de panelen worden gebruikt voor vrijgestelde prestaties

Let op de nadelige gevolgen van de OVOB
Als eigenaar van zonnepanelen moet je dus nagaan of de OVOB (nadelige) gevolgen heeft. Zo ja, maak dan tijdig bij de inspecteur kenbaar dat je geen gebruik wilt maken van de OVOB per 1 januari 2020. Het gevolg is namelijk dat je btw bent verschuldigd over de opgewekte energie op basis van forfaitaire bedragen. Zodra de herzieningsperiode voorbij is, kun je gebruikmaken van de OVOB.

Het is niet uitgesloten dat de Belastingdienst de groep die btw moet terugbetalen actief gaat benaderen omdat de Belastingdienst nog niet beschikt over alle relevante informatie.

De nieuwe wetgeving treedt in werking op 01 juni 2019. Vanaf dat moment kun je kenbaar maken of je wel of niet gebruik wilt maken van de nieuwe vrijstelling in de btw.

Wilt u meer weten over de nieuwe kleine ondernemersregeling? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscaalconsult.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden