Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Handreiking DBA gepubliceerd door de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een Handreiking DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op haar website gepubliceerd. Deze Handreiking bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beoordeling van de voorgelegde overeenkomsten. De Handreiking was al eerder toegezegd door de staatssecretaris van Financiën tijdens de behandeling van het wetsvoorstel DBA in de Eerste Kamer.

De Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA) gebruikt de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten. De beoordeling vindt plaats aan de hand van vier stappen. Deze stappen zijn gebaseerd op de hoofdlijnen in wet en jurisprudentie.

Stappenplan beoordelingskader:

1.   Beoordeling aanwezigheid gezagsverhouding
2.   Boordeling persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid
3.   Beoordeling verplichting tot betaling van loon
4.   Beoordeling aanwezigheid fictieve dienstbetrekking of bijzondere regeling


Wat betekent dit voor u als werkgever?
Per 1 mei aanstaande wordt de VAR afgeschaft en vervangen door de Wet DBA. Dat betekent dat u als opdrachtgever de relatie met uw opdrachtnemers moet toetsen aan de criteria van de (fictieve) dienstbetrekking. Indien (achteraf) blijkt dat feitelijk sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking, wordt u als opdrachtgever aangesproken voor de loonheffingen. Als wordt gewerkt op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, waardoor helder is dat géén sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, bent u als opdrachtgever gevrijwaard voor de inhoudingsplicht van loonheffingen. Uiteraard dient de praktijk dan wel in overeenstemming te zijn met hetgeen in de overeenkomst is opgenomen.

Gedurende het politieke traject is de indruk gewekt dat het eenvoudig zou zijn om een modelovereenkomst door de Belastingdienst goed te laten keuren. Met name de zogenoemde algemene overeenkomsten lijken voor tal van situaties te kunnen worden gebruikt.

Maar nu komt de realiteit van de Belastingdienst, die in de Handreiking zijn benadering van de problematiek weergeeft. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst de voorgelegde overeenkomsten veel strikter zal beoordelen dan tot op heden verwacht werd. Om op voorhand zekerheid te verkrijgen rust op de verzoeker een zware bewijslast om duidelijk te maken dat er géén sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Om problemen te voorkomen is het voor opdrachtgevers van belang om de betreffende situaties rondom de inhuur van derden te inventariseren en zich voor te bereiden op de situatie ná 1 mei aanstaande. Wij adviseren opdrachtgevers hiermee direct aan de slag te gaan.

Beleidsbesluit afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen
In de Handreiking is tevens vermeld dat momenteel een beleidsbesluit in voorbereiding is dat het mogelijk maakt om de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking met betrekking tot commissarissen al met ingang van 1 mei 2016 toe te passen.

Ten slotte
De Belastingdienst en het UWV hebben in het verleden een gezamenlijk besluit ‘Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking’ uitgebracht. Dit besluit wordt gebruikt om te kunnen toetsen of sprake is van een dienstbetrekking. Dat besluit is in heroverweging.

Contact
Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de modelovereenkomsten? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://actueel.pwc.nl/diensten-en-sectoren/human-resource-services/handreiking-dba-gepubliceerd-belastingdienst/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden