Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Het UBO-register komt eraan: implementatie wordt verwacht in januari 2020

Inmiddels is het wetsvoorstel voor het UBO-register alweer enige tijd bekend. De planning is om het huidige voorstel op 10 januari 2020 te implementeren en het UBO-register te introduceren. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen?

Wat is het UBO-register en welk doel dient het?
In het artikel van 23 april 2019 is al bericht over de aanstaande invoering van het UBO-register. Op basis van een Europese richtlijn is Nederland verplicht een zogenoemd UBO-register in te voeren. UBO staat voor ultimate beneficial owner oftewel de uiteindelijk gerechtigde. In het register dienen van alle entiteiten de uiteindelijke gerechtigden opgenomen te worden. Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Wie is de UBO?
De UBO is de natuurlijke persoon die voor ten minste 25% eigenaar is of voor ten minste 25% zeggenschapsrechten heeft over de betreffende entiteit. Mocht op basis van deze criteria geen enkele UBO aan te wijzen zijn, dan moet een zogenoemde pseudo-UBO worden aangewezen: een persoon die deel uitmaakt van het hogere management van de entiteit. 

Welke gegevens?
De gegevens die openbaar worden van de UBO zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens die in het UBO-register worden opgenomen zijn enkel voor bevoegde autoriteiten zichtbaar:

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedag
  • geboorteland en -plaats

Toegankelijkheid openbaar register
Zoals gezegd, zal het register grotendeels openbaar toegankelijk zijn; hieraan blijft de wetgever dus vasthouden. De wetgeving wordt nu wel aangevuld om te zorgen dat personen die het register inzien zich moeten registreren en een vergoeding verschuldigd zijn. Daarnaast is het openbare deel alleen te doorzoeken op naam van de entiteit en niet op naam van de UBO.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om gegevens af te schermen, zoals bij minderjarigheid, wilsonbekwaamheid (curatele) en risico’s op fraude, ontvoering, chantage e.d.. Om de gegevens af te schermen moet een verzoek bij de Kamer van Koophandel worden gedaan. Gedurende de behandeling van een dergelijk verzoek, zullen de gegevens niet zichtbaar zijn in het UBO-register.

Implementatie UBO-register
Met de invoering van het UBO-register (uiterlijke invoering per 10 januari 2020) zijn de in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om bij te houden wie hun uiteindelijke belanghebbenden zijn. Tot het moment van invoeren heeft de minister van Financiën aangekondigd de communicatie te intensiveren, om zo de huidige onrust binnen het bedrijfsleven enigszins weg te nemen. Ook is bekend geworden dat met de invoering 18 maanden gemoeid zal zijn, gedurende welke periode het UBO-register nog niet volledig gevuld zal zijn.

Het wetsvoorstel ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat beide Kamers van de Staten-Generaal nog hun goedkeuring moeten geven. Niettemin is de verwachting dat zij tijdig het wetsvoorstel zullen aannemen, zodat invoering op 10 januari 2020 mogelijk is.

Uw privacy waarborgen?
Ondanks de verregaande impact van het UBO-register, blijft het mogelijk om een groot deel van uw financiële privacy te blijven beschermen. Wij zetten zowel nationale als internationale structuren op om te voorkomen dat te veel informatie in het UBO-register wordt opgenomen. De mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van uw situatie.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscaalconsult.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden