Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Hoe kan NAHV Accountants u helpen met de gevolgen van het coronavirus?

De gevolgen van het coronavirus zijn bij veel ondernemingen merkbaar. Gelukkig heeft de overheid maatregelen getroffen om de economische gevolgen voor de ondernemers gedeeltelijk op te vangen:

Belastingen

Verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.

Verzuimboete
Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Verlagen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Werktijdverkorting voor ondernemers met personeel

Bedrijven die door het coronavirus minstens 20% minder werk hebben voor hun medewerkers mogen onder voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. De werkgever krijgt een tijdelijke WW-uitkering voor de niet gewerkte uren van de medewerkers.
De werktijdverkorting geldt voor bedrijven die door buitengewone omstandigheden voorlopig minimaal 2 tot maximaal 24 weken minder werktijd voor hun werknemers hebben. Het coronavirus valt ook onder de regeling werktijdverkorting. Een bedrijf moet wel aantonen dat het coronavirus heeft gezorgd dat er te weinig werk is.
Indien uw bedrijf voldoet aan de onderstaande drie voorwaarden, kan er een vergunning worden aangevraagd.

  1. Het coronavirus belemmert de werkzaamheden minimaal 2 weken en maximaal 24 weken
  2. Het coronavirus zorgt voor minstens 20% minder werk over bij punt 1 benoemde periode.
  3. Het is aan te tonen dat het coronavirus heeft gezorgd voor te weinig werk.

De werkgever kan een vergunning aanvragen bij het ministerie sociale zaken en werkgelegenheid SZW. Deze vergunning wordt afgegeven voor 6 weken, deze kan maximaal 3 keer verlengd worden. (maximaal 24 weken). Via het UWV kan er middels deze vergunning een WW-uitkering worden aangevraagd voor de desbetreffende uren volgens de vergunning en indien zij voldoen aan de gestelde eisen van de werkeloosheidswet.
Deze werktijdverkorting geldt niet voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract.

Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en
daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of
verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst om u te helpen bij het toepassen van een van deze maatregelen. Neemt u in dat geval gerust contact met ons op.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden