Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel door de Belastingdienst en de aanvullende uitstelregeling

Zoals eerder vermeld in onze nieuwsbrieven heeft de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling gegeven wegens de coronacrisis voor een veelheid van belastingschulden. Het aanvragen van bijzonder uitstel was mogelijk tot 1 oktober jl. Inmiddels is ultimo september de ’tijdelijke aanvullende tegemoetkoming’ in het kader van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ in het leven geroepen. Het is noodzakelijk voor de ondernemers die van het bijzonder uitstel gebruikmaken, goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden van deze nieuwe uitstelregeling om, indien nodig, tijdig actie te ondernemen. In dit artikel gaan wij hier verder op in.

OVERZICHT IN VOGELVLUCHT
De regeling van het bijzonder uitstel houdt in dat ondernemers op basis van het verzoek dat zij daarvoor hebben ingediend bijzonder uitstel van betaling van de belastingschulden toegewezen hebben gekregen wegens de coronacrisis. Het bijzonder uitstel aanvragen was mogelijk tot 1 oktober jl.
Na die datum zal de Belastingdienst vervolgens een betalingsregeling gaan aanbieden om de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling af te lossen in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027.

Het bijzonder uitstel (en daarmee ook de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming) geldt onder andere voor de aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Op de site van de Belastingdienst is een opsomming te vinden van de totale lijst belastingmiddelen waar het om gaat.

Vanaf 1 oktober jl. moeten de nieuw opkomende belastingverplichtingen weer op tijd worden betaald. Dit tenzij gebruik wordt gemaakt van de ’tijdelijke aanvullende tegemoetkoming’. Ook de nieuwe belastingschulden vallen dan onder de betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die is opgebouwd in de periode van het bijzonder uitstel van betaling.

DE HOOFDREGEL VANAF 1 OKTOBER 2021

Per 1 oktober 2021 zijn we terug bij het ‘oude normaal’ en geldt de gebruikelijke situatie voor het doen van aangiften en betalingen:

 1. Alle belastingaangiften met aangifte op of na 1 oktober 2021 moeten weer tijdig worden ingediend. Dit betekent bijvoorbeeld dat de aangifte omzetbelasting die in oktober over het 3e kwartaal wordt ingediend zoals gewoonlijk uiterlijk op 31 oktober 2021 ingediend moet zijn.
 2. Belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum (zoals opgenomen op de aanslag) ligt op of na 1 oktober 2021 moeten voor die uiterste betaaldatum betaald worden.
 3. Standaard uitstel van betaling is mogelijk volgens de gebruikelijke voorwaarden van de Belastingdienst.
 4. Als belastingen na 1 oktober 2021 niet op tijd worden aangegeven of betaald, volgt een naheffingsaanslag. Verder is het risico op boetes (omdat de aangifte niet/niet op tijd is gedaan en/of een boete omdat niet volledig of te laat is betaald) groot.

DE TIJDELIJKE AANVULLENDE TEGEMOETKOMING VOOR DE PERIODE VAN 1 OKTOBER 2021 tot en met 31 JANUARI 2022
Om ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel tot 1 oktober 2021 maar die nog steeds te maken hebben met liquiditeitsproblemen tegemoet te komen, is er nu een aanvullende regeling van de Belastingdienst waarvan onder strikte voorwaarden gebruik kan worden gemaakt. De regeling houdt in dat aan die ondernemer op verzoek en onder naleving van de voorwaarden uitstel van betaling kan worden verleend door de Belastingdienst tot en met 31 januari 2022. Dit geldt voor belastingen die betaald hadden moeten zijn in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming geldt voor dezelfde belastingen als waarvoor in de periode tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel is toegekend. De ondernemer kan hier tot en met 31 januari 2022 schriftelijk om verzoeken Bij goedkeuring van de aanvraag wordt dan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 aanvullend uitstel toegekend.

De voorwaarden die gelden om van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming gebruik te kunnen maken zijn:

 • De onderneming heeft bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.
 • Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.
 • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
 • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
 • De onderneming moet levensvatbaar zijn.
 • De ondernemer moet aannemelijk maken dat aan de vorige 4 voorwaarden is voldaan door het indienen van een verklaring. Als de totale belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel plus de schuld die is opgebouwd vanaf 1 oktober 2021
  € 20.000 of hoger is, dan vraagt de Belastingdienst om een verklaring van een derde deskundige met een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen.
  Als de totale belastingschuld lager dan € 20.000 is volstaat een eigen verklaring met dezelfde inhoud.
 • De belastingaangiften moeten op tijd worden gedaan.

Wat ons betreft is het voor een goede begeleiding van de klant noodzakelijk de belastingpositie duidelijk in beeld te hebben om zo de nodige acties in gang te zetten, zeker daar waar de betaling van belastingschulden een issue is of wordt. Denk daarbij aan het weer oppakken van de routine van het doen van tijdige aangifte en betaling van belastingschulden nu het bijzonder uitstel niet meer aangevraagd kan worden. Ook het zo nodig aanvragen van de tijdelijke aanvullende tegemoetkoming en het voldoen aan de voorwaarden hiervoor verdient daarbij de nodige aandacht.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fullfinance.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden