Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Pakket Belastingplan 2024 aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 ingestemd met alle wetsvoorstellen die deel uitmaken van het pakket Belastingplan 2024:

 • Belastingplan 2024
 • Belastingplan BES Eilanden 2024
 • Overige fiscale maatregelen 2024
 • Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
 • Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie
 • Aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 • Aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 • Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 • Compensatie selectie aan de poort
 • Herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 • Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 • Tijdelijke regeling herzien aangifte Inkomstenbelasting
 • Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag
 • Niet afbouwen van dubbele algemene heffingskorting in referentieminimumloon
 • Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Bij een aantal van deze wetsvoorstellen zijn amendementen aangenomen door de Tweede Kamer, waarvan wij de belangrijkste hieronder zullen bespreken.

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en bankenbelasting

Giftenaftrek & excessief lenen
Het kabinet had voorgesteld om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2024 te laten vervallen. Als gevolg van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement vindt deze afschaffing echter geen doorgang. Niet-zakelijke giften blijven dan ook aftrekbaar tot ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Daar staat tegenover dat het grensbedrag voor excessief lenen bij de eigen vennootschap door aanmerkelijkbelanghouders (box 2) omlaag gaat van € 700.000 naar € 500.000. Daarboven wordt een fictieve winstuitdeling in aanmerking genomen.

Inkoopfaciliteit dividendbelasting
De inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting komt per 1 januari 2025 te vervallen, waardoor inkoop van eigen aandelen voortaan even zwaar belast wordt als het uitkeren van dividend. De afschaffing dient ter dekking van diverse inkomensondersteunende maatregelen.

Verhoging bankenbelasting
De bankenbelasting wordt in 2024 verhoogd. Het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat betrekking heeft op kortlopende schuld gaat van 0,044% naar 0,058%, terwijl het tarief over het deel van het belastbare bedrag dat op langlopende schuld betrekking heeft wordt verhoogd van 0,022% naar 0,029%. Dit moet bij elkaar € 150 miljoen opleveren.

Loon- en inkomstenbelasting

Versobering 30%-regeling
De 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2024 versoberd. De totale looptijd van de regeling blijft weliswaar zestig maanden, maar alleen gedurende de eerste twintig maanden bedraagt het percentage van het loon dat als vergoeding voor extraterritoriale kosten kan worden aangewezen nog 30%. In de daaropvolgende twintig maanden geldt een percentage van 20% en voor de laatste twintig maanden is dat nog maar 10%. Er geldt wel een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 reeds een vergoeding ontvingen waarop de 30%-regeling van toepassing was. Op deze werknemers blijft onder voorwaarden de tot en met 31 december 2023 geldende wetgeving van toepassing.

Afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht
De partiële buitenlandse belastingplicht voor expats wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. Werknemers die gebruikmaken van de hierboven genoemde 30%-regeling kunnen hierdoor niet langer opteren om voor de heffing van box 2 en box 3 als buitenlands belastingplichtige te worden aangemerkt. Wel geldt een overgangsregime voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 reeds een vergoeding ontvingen waarop de 30%-regeling van toepassing was. Zij kunnen onder voorwaarden uiterlijk tot eind 2026 blijven opteren voor de partiële buitenlandse belastingplicht.

Tariefverhoging box 2 en box 3
In het Belastingplan 2023 was al voorzien in de introductie van een tweeschijvenstel in box 2 per 1 januari 2024, met een basistarief van 24,5% tot een box 2-inkomen van € 67.000 en 31% over het meerdere. De Tweede Kamer heeft echter een amendement aangenomen waardoor het toptarief van box 2 in 2024 met 2%-punt wordt verhoogd tot 33%. In 2023 geldt nog een vlak tarief van 26,9%.

Ditzelfde amendement voorziet ook in een verhoging van het box 3 tarief met 2%-punt. Het kabinet had voorgesteld om het box 3-tarief voor 2024 op 34% vast te stellen (2023; 32%), maar dat wordt nu dus 36%. Het heffingsvrije vermogen blijft in 2024 € 57.000 (voor fiscale partners: € 114.000).

MKB-winstvrijstelling
Het kabinet had voorgesteld om de MKB-winstvrijstelling voor ondernemers in 2024 te verlagen van 14% naar 12,7%. De Tweede Kamer vond dit echter te ver gaan en heeft bij amendement de verlaging beperkt, waardoor de vrijstelling in 2024 uitkomt op 13,31%.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De in het Belastingplan 2023 voorziene afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor ouders met kinderen die geboren worden op of na 1 januari 2025 vindt geen doorgang. In plaats daarvan wordt de IACK met ingang 2027 in negen jaarlijkse stappen afgebouwd voor alle doelgroepen, dus ook voor ouders met kinderen die tot en met 31 december 2024 geboren zijn of worden. Dat het afbouwtraject pas in 2027 aanvangt, vindt zijn oorzaak in de opgetreden vertraging bij de invoering van het nieuwe kinderopvangstelsel.

Schenk- en erfbelasting

Versoepelingen bedrijfsopvolgingsregeling
Het kabinet had voorgesteld om de vrijstelling van ondernemingsvermogen met ingang van 1 januari 2025 te beperken tot 100% van de going concern-waarde van de onderneming tot € 1,5 miljoen en 70% over het meerdere. Laatstgenoemd percentage is echter bij amendement verhoogd tot 75%. Ook de verwateringsregeling wordt versoepeld, in die zin dat het minimaal vereiste indirecte belang van 0,5% voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling per 1 januari 2025 komt te vervallen. Deze maatregelen worden gedekt door een verlaging van de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3 tot € 30.000 per belastingplichtige (of € 60.000 voor fiscale partners).

Milieubelastingen

Tarieven en vrijstellingen energiebelasting
De vaste belastingvermindering bij de heffing van energiebelasting wordt in 2024 met € 23,40 verhoogd tot € 521,78 (exclusief omzetbelasting). Ter dekking van deze maatregel wordt de inflatiecorrectiefactor enigszins verlaagd. Op grond van een ander amendement wordt het tarief voor elektriciteit in de nieuwe eerste schijf (tot 2.900 kWh) van de energiebelasting met € 0,00001 per kWh verlaagd, in ruil voor een verhoging van het zogenoemde walstroomtarief.

De afbouwperiode van het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw is verlengd. Het kabinet had voorgesteld deze afbouw in vijf jaar te laten plaatsvinden, in de periode 2025-2030, maar de Tweede Kamer heeft daar tien jaar van gemaakt. Dit betekent dat het verlaagde tarief voor de glastuinbouw pas in 2035 volledig is verdwenen.

Vrijstellingen kolenbelasting
Het kabinet had voorgesteld om de vrijstellingen in de kolenbelasting voor duaal gebruik en non-energetisch gebruik van kolen per 2028 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft echter besloten om deze afschaffing een jaar te vervroegen, waardoor deze vrijstellingen per 2027 komen te vervallen.

Vliegbelasting
De definitie van een vliegtuig voor toepassing van de vliegbelasting wordt aangescherpt, in die zin dat het vereiste startgewicht wordt verlaagd van 8.616 kilogram naar 4.000 kilogram. Hierdoor komt een grotere groep vliegtuigen onder de reikwijdte van die heffing te vallen.

Accijns

Beperking accijnsverhoging & verhoging kansspelbelasting
Het kabinet wilde de accijnstarieven voor alcoholhoudende dranken verhogen met toepassing van de tabelcorrectiefactor voor inflatie. In totaal zou dat neerkomen op een accijnsverhoging van 16,2% De Tweede Kamer heeft echter bij amendement besloten deze verhoging praktisch te halveren, omdat men vreesde dat de concurrentiepositie van middenstanders in de grensregio’s zou worden aangetast door grote verschillen in accijnstarieven ten opzichte van de buurlanden. Ter dekking wordt het tarief van de kansspelbelasting in 2024 met 1%-punt verhoogd tot 30,5%.

Verder is de tijdelijke verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met een jaar verlengd tot 1 januari 2025. Het gaat om 21 cent voor een liter benzine en 13 cent voor een liter diesel. De Tweede Kamer vreesde dat veel huishoudens anders in financiële problemen zouden raken.

Formeel belastingrecht

Inzagerecht fiscaal dossier
Belastingplichtigen krijgen een wettelijk recht op inzage in hun eigen fiscale dossier. Hiertoe wordt een uitzondering op de wettelijke geheimhoudingsplicht gecreëerd. Bij algemene maatregel van bestuur mogen regels worden gesteld over de wijze waarop inzage wordt verleend en de gronden voor weigering van inzage. De inspecteur beslist op een verzoek om inzage bij voor bezwaar vatbare beschikking, zodat geschillen hierover aan de belastingrechter kunnen worden voorgelegd. De maatregel treedt uiterlijk in werking per 31 december 2025.

Beperking proceskostenvergoedingen
Het kabinet wil de vergoeding voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende bijstand en immateriële schadevergoedingen wegens termijnoverschrijding in BPM- en WOZ-zaken beperken, omdat sprake zou zijn van overcompensatie. Tevens worden toegekende vergoedingen alleen nog uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van de belanghebbende. Met deze maatregelen wil de wetgever de financiële prikkel tot procederen wegnemen voor gemachtigden die op ‘no cure no pay’ basis opereren en de druk op de rechtspraak verlichten. De Tweede Kamer heeft niet alleen ingestemd met dit wetsvoorstel, maar de reikwijdte ervan uitgebreid tot procedures tegen boetes die zijn opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden