Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Rekenregels 2018 voor WGA en Ziektewet

Welke gevolgen hebben de rekenregels 2018 voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet-flex (ZW-flex) en de aankondiging van een mogelijke reparatieregeling voor eigenrisicodragers WGA?


Gevolgen van de nieuwe premies
Bent u als werkgever publiek verzekerd, dan gaat u in 2018 waarschijnlijk voor de WGA minder betalen en voor de ZW juist meer. Dit kan voor u een reden zijn om wel of juist niet te kiezen voor het eigenrisicodragerschap.

Bent u na de samenvoeging van de WGA-flex en WGA-vast per 1 januari 2017 door het niet-tijdig overleggen aan de Belastingdienst van een nieuwe garantie voor de WGA-totaal op dit moment ongewenst publiek verzekerd, dan kan dit door de nieuwe ontwikkelingen op korte termijn veranderen.


Premies Werkhervattingskas (Whk)

Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor de WGA- en ZW-uitkeringen van (ex-)werknemers die op de eerste ziektedag een dienstbetrekking hadden. De kosten worden aan de Belastingdienst betaald via de loonaangifte in de vorm van de Whk-premie. U kunt als werkgever kiezen voor een publieke verzekering via het UWV of voor het eigenrisicodragerschap.

Het UWV stelt ieder jaar voor elke grote werkgever de individuele Whk-premie vast. De hoogte van de door u te betalen Whk-premie maakt de Belastingdienst in november of december aan u bekend. Hebt u een hogere instroom in de WGA en/of ZW dan gemiddeld, dan betaalt u in principe een hogere premie en met een lager dan gemiddelde instroom in de WGA en/of ZW betaalt u juist een lagere premie.


Eigenrisicodrager voor WGA en ZW-flex

Vanaf 1 januari 2017 kunt u alleen nog eigenrisicodrager worden voor de WGA-totaal en/of de ZW-flex. Daarbij zijn sommige werknemersgroepen uitgesloten voor het eigenrisicodragerschap WGA. Verder kunt u als werkgever volgens de huidige wet- en regelgeving de eerste drie jaar na de beëindiging van het eigenrisicodragerschap niet opnieuw eigenrisicodrager worden.

Als eigenrisicodrager betaalt u geen of minder Whk-premie en bent u verantwoordelijk voor de betaling van uitkeringen en voor re-integratie van (ex-)werknemers in de WGA en/of de ZW. Doordat u zelf gaat over de re-integratie van uw (ex-)medewerkers, kunt u met een goede aanpak de duur van de arbeidsongeschiktheid beïnvloeden en de kosten van de door u te betalen premies beperken.


Reparatie eigenrisicodragerschap WGA

Alle werkgevers buiten de overheids- en onderwijssector moesten in het kader van de samenvoeging van WGA-flex en WGA-vast vóór 31 december 2016 een nieuwe garantie overleggen aan de Belastingdienst. Deze garantie moest aantonen dat een bank of verzekeraar garant stond voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen.

Eind 2016 is het verzekeraars niet gelukt om alle werkgevers een nieuwe garantie te bezorgen. Het eigenrisicodragerschap van deze werkgevers is per 1 januari 2017 beëindigd. Daardoor zijn deze werkgevers sindsdien ongewild publiek verzekerd bij UWV. Volgens de huidige wet- en regelgeving zouden zij na dit jaar nog twee jaar geen eigenrisicodrager kunnen worden.

De regering wil het voor deze specifieke groep werkgevers mogelijk maken om éénmalig af te wijken van voornoemde regel, zodat zij per 1 juli 2018 opnieuw eigenrisicodrager voor de WGA kunnen worden. Deze werkgevers kunnen zich tot 15 december 2017 bij een apart loket bij het Verbond van Verzekeraars melden. Zij worden dan op de lijst met werkgevers gezet waarvan de verzekeraars verklaren dat deze werkgevers vóór 31 december 2016 hebben gemeld per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te willen blijven voor de gehele WGA.

Wordt de reparatieregeling inderdaad ingevoerd, dan moeten deze werkgevers vóór 1 april 2018 een aanvraag eigenrisicodrager indienen bij de Belastingdienst.


Rekenregels 2018: percentages en grensbedragen

Voor de vaststelling van de Whk-premie 2018 dient u te letten op de volgende percentages en parameters:

Percentages voor 2018 WGA-totaal ZW-flex
Rekenpercentage 0,77 % 0,45 %
Correctiefactor voor werkgeversrisico 1,42 1,45
Gemiddeld werkgeversrisicopercentage 0,41 % 0,24 %
Minimumpremie 0,18 % 0,10 %
Maximumpremie 3,00 % 1,64 %
Vervangende premie Whk 1,22 % 1,22 %

 

Kleine werkgever Middelgrote werkgever Grote werkgever
Loonsom € 0 tot € 328.000 Van € 328.000 tot € 3.280.000 Vanaf € 3.280.000
Whk-premie Sectorale premie Gewogen gemiddelde van sectorale en individuele premie Individuele premie


Acties voor werkgevers

Op basis van de cijfers en ontwikkelingen kunt u de volgende acties ondernemen of alvast in uw agenda noteren:

  • De voor- en nadelen van het aangaan of voortzetten van het eigenrisicodragerschap WGA en/of ZW voor uw onderneming op een rij zetten op basis van de nieuwe rekenregels. Let u daarbij op de gevolgen voor uw organisatie en vergelijkt u de offertes en ondersteuning van verzekeraars op de juiste wijze met de publieke premie. Hebt u het eigenrisicodragerschap recent beëindigd, dan kunt u na drie jaar pas weer eigenrisicodrager worden. Andersom kunt u wel al na één jaar eigenrisicodragerschap terugkeren naar de UWV.
  • Wilt u op basis van uw bevindingen eigenrisicodrager worden, dan dient u dit vóór 1 april 2018 te melden om vanaf 1 juli 2018 eigenrisicodrager te worden. Dient u de aanvraag later in, dan kunt u pas vanaf 1 januari 2019 eigenrisicodrager worden.
  • Bent u één van de werkgevers die door een ‘fout’ van de verzekeraars sinds 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager meer zijn, neemt u dan contact op met het loket bij het Verbond van Verzekeraars zodat u op de lijst wordt opgenomen. Als de aangekondigde reparatieregeling wordt ingevoerd moet uw aanvraag eigenrisicodrager vóór 1 april 2018 bij de Belastingdienst liggen.
  • Ga direct na ontvangst van de premiebeschikking van de Belastingdienst in november/december na of de hoogte van de individuele Whk-premie correct is vastgesteld.

Wilt u ondersteuning als u aan de slag gaat met de bovengenoemde acties of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bron: https://deloitte.ctrl.nl/nl/actual/rekenregels-wga-ziektewet-2018.aspx?mkt_tok=eyJpIjoiT0RFd1pXRmtPREJsWm1ZNCIsInQiOiJRRFJQV3laMGVlQUJnOGR1NDlFU2ZxRFppeDZ1dTIrZkNmUVExU0lmMTExQWxUOTlMMGgyYUdFc0ZyTElydlNueXRPUFFRSVVcL0hvYkFcL2k0R1plNDlwSzBEK1wvUHZTQlFqS1pmbjg1NDRRbVNDWmlsZW1PWHJWRHJcLzVWMGJuQ0IifQ%3D%3D

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden