Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Schulden van dga aan bv voor eigen woning toegestaan

Het voornemen om schulden van dga’s bij hun bv fiscaal te ontmoedigen is wat verzacht. Geld dat u leent om een eigen woning te financieren, komt namelijk niet onder de reikwijdte van de maatregel te vallen. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat ook een uitzondering gemaakt zal worden voor geleend geld dat geïnvesteerd is in ander vastgoed.

Schulden aan de bv
Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd om excessieve schulden van een dga aan zijn bv fiscaal te ontmoedigen. Indien het totaalbedrag van de schulden hoger is dan € 500.000, wordt het meerdere als dividenduitkering in box 2 belast.

Hoewel het wetsvoorstel nog moet worden ingediend, is nu al besloten om deze zogenoemde rekeningcourantregel te verzachten. In eerste instantie zouden alleen reeds bestaande eigenwoningschulden worden uitgezonderd. Recentelijk heeft het kabinet echter aangeven dat ook nieuwe eigenwoningschulden buiten het bereik van de maategel blijven. De verzachting is onderdeel van een pakket maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het benodigde geld komt beschikbaar doordat het kabinet afziet van het afschaffen van de dividendbelasting.

Waarom worden schulden van dga’s beperkt?
Het kabinet wil dga’s ontmoedigen om al te grote schulden aan te gaan door geld te lenen van hun bv. Het voornemen bestaat om vanaf 1 januari 2022 in geval van een lening groter dan € 500.000 het bedrag boven deze drempel aan te merken als een dividenduitkering in box 2. Deze maatregel stond niet vermeld in het Belastingplan, maar werd wel in de Miljoenennota bekend gemaakt.

De vraag, of een lening vanuit de bv nu echt een lening vormde of een eerste stap naar een (onbelaste) winstuitkering speelt al een aantal jaren. In veel gevallen hebben de ondernemers die gebruik maken van de mogelijkheid om een schuld bij hun bv aan te gaan namelijk niet voldoende geld in privé om die schuld af te lossen.

Op dit moment moet de fiscus in het geval van een hoog leenbedrag kunnen aantonen dat sprake is van een winstuitkering in plaats van een schuld. Het invoeren van een grensbedrag zou het vergaren van bewijslast overbodig kunnen maken.

Af te bouwen schulden en uitzonderingen
Er zouden zo’n 23.000 dga’s getroffen worden door de maatregel, waarop vanuit de praktijk direct stevige kritiek is geuit. Ondernemers hebben in theorie namelijk enkele mogelijkheden om de leningen snel af te bouwen, maar het is de vraag of deze opties in de praktijk op korte termijn haalbaar zijn.

  • Een dga kan overgaan tot het uitkeren van dividend om de schuld aan de bv te verkleinen. Hierover is 25% dividendbelasting verschuldigd. De dividenduitkering mag de continuïteit van de onderneming natuurlijk niet in gevaar brengen doordat er te veel geld aan de bv wordt onttrokken. Het zal daarom waarschijnlijk niet voor iedere dga mogelijk zijn om voor 1 januari 2022 dividend uit te keren.
  • De andere mogelijkheid is dat een dga het aan de bv verschuldigde bedrag terugbetaalt. Maar als het geleende geld is gebruikt als aanvulling op het inkomen of om een (tweede) woning mede te bekostigen, dan is het vrijmaken van het hele benodigde bedrag nog niet zo eenvoudig.

Als de schuld aan uw bv voor 1 januari 2022 niet is teruggebracht tot onder de grens van € 500.000, dan zal de Belastingdienst het bedrag boven die grens kunnen aanmerken als winstuitkering en hierover in box 2 heffen.

Eigenwoningschulden
De regering kondigde direct al aan dat er overgangsrecht zou volgen voor bestaande eigenwoningschulden. De staatssecretaris meldt als één van de uitkomsten van de herweging van het pakket vestigingsklimaat uit het Belastingplan 2019 het volgende over de schulden aan de bv:

“In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 (Kamerstuk 35 000, nrs. 1 en 2) is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen (rekening-courantmaatregel). De eerder geschetste contouren worden verzacht:

  • in plaats van een overgangsregeling voor bestaande eigenwoningschulden worden ook nieuwe eigenwoningschulden van de dga uitgezonderd;
  • bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.”

Ander vastgoed?
Naast het geld dat ondernemers in hun eigen woning hebben gestoken is er ook geld uit bv’s in ander vastgoed geïnvesteerd. Ook deze – vaak forse – geldbedragen zijn niet op korte termijn terug te halen om schulden aan de bv af te lossen. De aangekondigde versoepeling voor eigenwoningschulden zou de vraag kunnen oproepen of de beperking van de maatregel ook geldt voor leningen die zijn gebruikt om investeringsvastgoed te kopen.

Tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat het kabinet bereid is om een uitzondering te maken voor ander vastgoed dan de eigen woning. Het is dan ook raadzaam om er vooralsnog vanuit te gaan dat investeringsvastgoed onder de reikwijdte van de maatregel valt, tenzij de regering hier expliciet op terugkomt.

Wanneer gaat de maatregel in?
Het wetsvoorstel voor de beperking van het lenen van bv’s wordt naar verwachting in het voorjaar van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Voor die tijd komt het voorstel online ter internetconsultatie. De nieuwe regeling zou moeten ingaan per 1 januari 2022.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www2.deloitte.com

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden