Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Staatssecretaris stuurt Autobrief II naar Tweede Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 19 juni 2015 de Tweede Kamer door middel van de Autobrief II geïnformeerd over de beleidsvoornemens van het kabinet over de periode 2017-2020 met betrekking tot de autobelastingen.

Autobrief II
Op 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer door middel van de zogenoemde Autobrief II geïnformeerd over de beleidsvoornemens van het kabinet voor de periode 2017-2010 met betrekking tot de autobelastingen. Volgens de staatssecretaris zijn wijzigingen nodig om de autobelastingen minder complex te maken, beter aan te laten sluiten bij de Europese milieudoelstellingen en voor een stabiele belastingopbrengst te zorgen. De concrete uitwerking van de maatregelen vindt plaats in een wetsvoorstel dat in het najaar van 2015 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Bijtelling privégebruik auto
Indien aan de belastingplichtige ook voor privédoeleinden een auto ter beschikking is gesteld, moet voor de loon- en inkomstenbelasting een bijtelling in aanmerking worden genomen indien het privégebruik op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer bedraagt. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto. Momenteel bestaan er vijf verschillende percentages -variërend van 4% tot 25% – waarvan het bijtellingspercentage van 4% bestemd is voor nulemissieauto’s.

Het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s bedraagt ook vanaf 2017 4%. Dit percentage geldt met ingang van 2019 echter alleen nog voor nulemissieauto’s met een cataloguswaarde tot € 50.000. Voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt, is 22% bijtelling verschuldigd.

Voor auto’s met een CO2-uistoot van 1-50 gr/km wordt het bijtellingspercentage in de periode 2017-2019 stapsgewijs verhoogd van 15% tot 22%. Het bijtellingspercentage voor auto’s met een CO2-uistoot van 51-106 gr/km wordt in 2017 daarentegen direct op 22% vastgesteld. In de onderstaande tabel hebben wij de voorgestelde wijzigingen van de bijtellingspercentages en de CO2-uitstootgrenzen opgenomen. Overigens zullen deze uitstootgrenzen periodiek worden bijgesteld.

Autokostenforfait   2016 2017 2018 2019 2020
Nulemissie 4% 4% 4% 4%* 4%*
           
Emissie: 1 t/m 50 g/km 15% 17% 19% 22% 22%
Emissie: 51 t/m 106 g/km 21% 22% 22% 22% 22%
Emissie: > 106 g/km 25% 22% 22% 22% 22%

* Voor zover de cataloguswaarde € 50.000 overschrijdt, is het bijtellingspercentage van 22% van toepassing.

In alle bovenstaande gevallen is het bijtellingspercentage beslissend zoals dit geldt in het jaar van eerste aanschaf van de auto.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
Momenteel is de heffing van BPM gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot van personenauto’s. De tariefstructuur bestaat uit een vast bedrag van € 175 en vijf tariefschijven met een tarief dat oploopt naarmate de CO2-uitstoot van de auto hoger wordt. Daarnaast is voor dieselauto’s een toeslag verschuldigd die eveneens afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Voor nulemissieauto’s geldt een vrijstelling.

Het kabinet stelt met ingang van 1 januari 2017 de volgende wijzigingen voor:

  • het vaste gedeelte van de BPM wordt verhoogd naar €350, terwijl het CO2-    uitstootafhankelijke gedeelte van de BPM wordt verlaagd;
  • voor semi-elektrische auto’s wordt een aparte tarieftabel in de BPM ingevoerd, die meer is afgestemd op de daadwerkelijk CO2-uitstoot van deze auto’s;
  • de BPM-vrijstelling voor nulemissieauto’s blijft bestaan;
  • de CO2-uitstootgrenzen voor het berekenen van de dieseltoeslag worden stapsgewijs verlaagd.

Per saldo wordt de BPM in de periode tot 2020 met circa 12% verlaagd. In de onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de CO2-uitstootgrenzen en de marginale tarieven per gr/km CO2-uitstoot.

  2016 2017-2020
     
Vaste voet
€ 175
€ 350
     
Schijf 0
€ 6
€ 2
Schijf 1
€ 69
€ 66
Schijf 2
€ 123
€ 145
Schijf 3
€ 238
€ 238
Schijf 4
€ 476
€ 476

 

CO2-uitstoot
(gr/km)
2016 2017 2018 2019 2020
           
Schijf 0 1-79 1-76 1-73 1-71 1-68
Schijf 1 80-106 77-102 74-98 72-95 69-91
Schijf 2 107-155 103-150 99-144 96-139 92-133
Schijf 3 156-174 151-168 145-162 140-156 134-150
Schijf 4 >174 >168 >162 >156 >150

Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Het kabinet stelt voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting de volgende maatregelen voor:

  • Met ingang van 1 januari 2017 wordt de motorrijtuigenbelasting met 2% verminderd voor alle personenvoertuigen, met uitzondering van dieselauto’s met een te hoge fijnstofuitstoot. Laatstgenoemde categorie auto’s wordt juist zwaarder belast.
  • Het halftarief voor semi-elektrische auto’s (CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km) blijft in 2017 en 2018 nog bestaan. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt het halftarief voor deze auto’s omgezet naar een kilocorrectie van 300kg. De kilocorrectie voor alle andere voertuigen dan hybride voertuigen komt te vervallen.
  • De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor nulemissieauto’s blijft bestaan.

Commentaar Deloitte
Het is duidelijk dat staatssecretaris Wiebes genoeg heeft van het auto-instrumentalisme: het kost de schatkist te veel en levert de maatschappij te weinig schone lucht op. Of anders gezegd: de kosten van deze fiscale faciliteiten voor de verlaging van de CO2-uitstoot zijn veel te hoog. De totale stimulering mensen een CO2-zuinige auto aan te doen schaffen heeft de overheid inmiddels meer dan € 6 mld. aan verminderde belastingopbrengst gekost. Dat is een behoorlijk groot bedrag. Wij kunnen ons om bovengenoemde reden dan ook zonder meer vinden in de voorstellen van de staatssecretaris. Vooral ook omdat uit onderzoek is gebleken dat met hybride auto’s zeer veel op benzine e.d. wordt gereden, in plaats van op elektriciteit. In zoverre wordt dan geheel niet bijgedragen aan het milieu terwijl men wel het profijt van de lagere tarieven heeft. Een ander belangrijk voordeel is verder dat de fiscale autoregelingen op deze manier vergaand worden vereenvoudigd. Dat was ook absoluut noodzakelijk, want het was geleidelijk aan een chaos geworden. Tot slot vinden wij dat ook het overgangsregime er netjes uit ziet. En nu maar hopen dat politiek Den Haag zich er in kan vinden.

 

Bron: http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/staatssecretaris-stuurt-autobrief-ii-naar-tweede-kamer.html

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden