Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

BUDGET
Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die u had door de verkoop van producten. De koper heeft de leveringen al betaald. Voor de omzet van 2020 heeft u de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.

U berekent het gemiddelde van de 3 vorige jaren. U bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is uw omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag.

BEDRIJF UITGEBREID?
Heeft u uw bedrijf na 12 maart 2017 uitgebreid met minstens 10% meer teeltoppervlak? U mag de omzetschade berekenen met de gemiddelde omzet per m2. Een rekenvoorbeeld ziet u bij de Veelgestelde vragen.

HEEFT U EEN GROOTHANDEL?
Als groothandel rekent u niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. U berekent dan hoeveel lager uw brutowinst is. Dat doet u door de inkoopwaarde van het product af te halen van de omzet.

U kunt een maximum bedrag als tegemoetkoming krijgen. In Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming ziet u hoeveel dat voor uw bedrijf is.

Er is in totaal € 600 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Als dit gebeurt, krijgt u hier bericht over.

VOOR WIE?
De tegemoetkoming is voor ondernemers die werken in de volgende sectoren:

 • Teelt van bloembollen.
 • Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond.
 • Teelt van overige sierplanten in de volle grond.
 • Teelt van perkplanten in de volle grond.
 • Teelt van perkplanten onder glas.
 • Teelt van potplanten onder glas.
 • Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond.
 • Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas.
 • Groothandelaren in de producten van de teelten die hierboven staan.
 • Wegtransporteurs die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren van:
  • bloembollen;
  • sierplanten;
  • perkplanten;
  • potplanten;
  • snijbloemen;
  • heesters;
  • boomkwekerijgewassen.
 • Vermeerderaars van:
  • sierplanten;
  • perkplanten;
  • potplanten.
 • Veilingen van sierteeltproducten.
 • Voedingstuinbouw:
  • Telers en groothandelaren. Alleen voor de leveringen aan bedrijven die in KVK staan ingeschreven met een hoofdactiviteit zoals in Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw. En met de code van de Standaard bedrijfsindeling (SBI) die daarbij hoort. Of een vergelijkbare unieke aanduiding. Dat kunnen directe en indirecte leveringen zijn. Deze leveringen zijn in elk geval 75% van uw totale omzet.

Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heeft een fysieke vestiging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heeft uw bedrijf geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling.

Lees voordat u de tegemoetkoming aanvraagt de voorwaarden en voor wie de tegemoetkoming is. Krijgt u tijdens het aanvragen in het digitale formulier toch een melding dat u niet in aanmerking komt? En weet u zeker dat u de tegemoetkoming wel mag aanvragen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

VOORWAARDEN
U heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

 • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
 • een doorlopende productie, maar weinig omzet;
 • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;
 • te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.
  Dat geldt voor alle contractvormen.

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming, zoals de NOW-regeling van het UWV. Of geld van uw verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

AANVRAAGPERIODE EN -PROCES
U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 18 juni 2020, vóór 17:00 uur. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger). Vraag voor de sluitingstijd de tegemoetkoming aan. U kunt uw aanvraag later nog wijzigen of intrekken.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Uw aanvraag direct regelen

WANNEER KRIJG IK DE TEGEMOETKOMING?
U ontvangt binnen 5 werkdagen een voorschot. Dit is de helft van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat de Belastingdienst de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken heeft ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

VASTSTELLING AANVRAGEN
U krijgt van de Belastingdienst een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen. Dat doet u uiterlijk 31 augustus 2020. Voor de vaststellingsaanvraag stuurt u bewijsstukken mee. Binnenkort kunt u lezen welke documenten dat zijn.

ANDERE FINANCIËLE STEUN GEKREGEN
Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Dan stuurt u documenten over:

 • verzekeringsuitkeringen;
 • ontvangen uitzonderlijke steun van de EU zoals staat in de artikelen 219, 221 of 222 van Verordening 1308/2013;
 • ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande nationale regelingen door COVID-19. Daarmee bedoelen we geen leningen en/of borgstellingsregelingen, fiscale maatregelen of andere maatregelen die de liquiditeit of solvabiliteit van uw onderneming steunen.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

NA UW AANVRAAG
Uw aanvraag wordt achteraf gecontroleerd. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK wordt een faillissementscontrole uitgevoerd.

Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd? Dan kan de Belastingdienst het voorschot terugvorderen.

WETTEN EN REGELS
De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant.

De uitbreiding van de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw is gepubliceerd in de Staatscourant.

VEELGESTELDE VRAGEN
Bekijk de antwoorden op de Veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.rvo.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden