Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Terugkeerpremie na eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet

Vanaf 2015 is terugkeerpremie verschuldigd door alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet terugkeren naar de UWV.

Inleiding

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief van 20 maart jl. aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2015 een terugkeerpremie is verschuldigd door alle (middel)grote werkgevers die, na de bekendmaking van 20 maart 2014, van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) terugkeren naar het publieke bestel (UWV). Daarnaast gaat de minister in zijn brief in op de ontwikkelingen in de markt met betrekking tot het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de ZW.

Terugkeerpremie Ziektewet

De gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex (tezamen de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas) wordt bepaald aan de hand van de uitkeringslasten in het 2e jaar voorafgaand aan het premiejaar. De premie voor 2014 is dus gebaseerd op de uitkeringslasten in 2012.

  • De Minister geeft in zijn brief aan dat hij een onevenwichtigheid in de premievaststelling heeft geconstateerd. Deze onevenwichtigheid komt aan de orde als een grote werkgever na een periode van (meer dan) twee jaar eigenrisicodragerschap voor de ZW terugkeert naar het publieke bestel (UWV). Omdat er in het 2e jaar voorafgaand aan het premie jaar geen uitkeringslast voor het UWV is geweest (de werkgever was immers eigenrisicodrager), is in het jaar van terugkeer en het daarop volgende jaar slechts de minimumpremie verschuldigd. Deze minimumpremie staat niet in verhouding tot het risico dat het UWV loopt, aangezien direct na terugkeer in het publieke bestel al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan.
  • Om deze onevenwichtigheid te voorkomen heeft de Minister een terugkeerpremie aangekondigd. Deze premie gaat in per 1 januari 2015 en geldt voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014, na een periode van eigenrisicodragerschap voor de ZW, terugkeren naar het publieke bestel (UWV).

De wijze waarop deze premie wordt berekend is nog niet bekend gemaakt. Wij houden u uiteraard op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Eigenrisicodragerschap

Werkgevers zijn werkgeverspremies verschuldigd aan de Belastingdienst. Zij kunnen echter zowel voor de ZW als voor de WGA-vast (en per 1 januari 2016 voor de WGA-flex) kiezen om eigenrisicodrager te worden. Gevolg van het eigenrisicodragerschap is dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor eventuele ZW- en/of WGA-uitkeringen. Als u kiest voor het eigenrisicodragerschap bestaat er naast het zelf dragen van het risico, ook de mogelijkheid om het risico te herverzekeren bij een (private) verzekeraar. De keuze voor het eigenrisicodragerschap kan ieder jaar per 1 januari of 1 juli worden gemaakt.

Ontwikkeling eigenrisicodragerschap

Uit de brief van de Minister zijn een aantal interessante ontwikkelingen te halen met betrekking tot het eigenrisicodragerschap in de markt. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat op 1 januari 2014 ruim 8.000 eigenrisicodragers voor de WGA terug keerden naar het UWV en minder dan 300 werkgevers eigenrisicodrager werden voor de WGA. Deze dalende trend van het aantal eigenrisicodragers is al vanaf 2011 zichtbaar en lijkt te verklaren uit het feit dat de WGA-premie bij het UWV sinds 2010 stabiel is terwijl de premies in de private markt het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. De Minister kondigt in zijn brief aan dat hij de ontwikkelingen in het gelijk speelveld tussen private en publieke partijen blijft volgen en waar nodig maatregelen zal treffen om het stelsel verder te optimaliseren. Hier ziet hij voor de WGA op dit moment echter nog geen aanleiding toe. Wij volgen deze ontwikkelingen voor u uiteraard op de voet.

Voor wat betreft het aantal eigenrisicodragers voor de ZW, zien we per 1 januari 2014 een stijging. Het aantal eigenrisicodragers voor de ZW bedraagt op 1 januari 2014 1,1% van het totaal aantal werkgevers in tegenstelling tot 0,4% in 2013; een stijging van bijna 2.600 werkgevers. De totale loonsom van de eigenrisicodragers steeg zelfs aanzienlijk tot 19,4% ten opzichte van een percentage van 6,5% in 2013. Dit impliceert dat vooral grote werkgevers gebruik maken van het eigenrisicodragerschap voor de ZW. Deze stijging laat volgens ons zien dat de introductie van de gedifferentieerde premie voor de ZW-flex voor een fors aantal werkgevers er toe leidt dat het eigenrisicodragerschap financieel interessant is. Dit is tevens in lijn met de analyse die wij op de premies gemaakt hebben en waar wij u in eerdere alerts over bericht hebben.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog nadere vragen hebben dan wel nadere informatie wensen met betrekking tot de loonheffingen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Bron: www.ctrl.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden