Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) van kracht

De Tweede Kamer heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog een tegemoetkoming geregeld voor de groep flexibele krachten met een gering loon in februari 2020. De tegemoetkoming vormt een bijdrage voor de kosten van levensonderhoud van deze groep. Het gaat hierbij om flexibele krachten, die in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 – ongeacht de oorzaak – ten opzichte van februari 2020 loonverlies leden, maar geen recht hadden op een uitkering. Daardoor vielen zij bij de noodmaatregelen ‘tussen wal en schip’. Wat zijn precies de inhoud en voorwaarden van deze regeling – de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele krachten (TOFA) – die op 12 juni jl. van kracht werd?

Flexibele krachten die voor de TOFA-regeling in aanmerking komen en hier een beroep op willen doen, kunnen een aanvraag indienen bij het UWV. Dit kan via het digitale aanvraagportaal van het UWV of door de uitvoeringsinstantie telefonisch te verzoeken om het hiervoor ontwikkelde formulier. Let op: de aanvraag kan alleen worden ingediend van 22 juni t/m 12 juli 2020. Het UWV kan de uitkering (ten hoogste € 550 bruto per kalendermaand) vanuit deze regeling met terugwerkende kracht toekennen.

RECHT OP UITKERING
Een flexibele kracht kan recht hebben op een uitkering als hij of zij:

  • volgens de polisadministratie van het UWV in februari 2020 ten minste € 400 uit tegenwoordige dienstbetrekking heeft genoten en in maart 2020 ten minste € 1 loon sociale verzekeringen (SV);
  • op 1 april 2020 18 jaar of ouder was, maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt;
  • in april 2020 ten minste 50% minder loon heeft genoten (in vergelijking met het loon in februari 2020) en het SV-loon in april 2020 maximaal € 550 was;
  • schriftelijk verklaart de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van levensonderhoud – en over april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering heeft gekregen op grond van hoofdstuk 3 (bijstand) of artikel 78f (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

Het UWV betaalt de tegemoetkoming binnen 8 weken nadat deze aan de rechthebbende is toegekend als ‘bedrag ineens’. De tegemoetkoming kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking en niet als SV-loon. Hierdoor leidt de tegemoetkoming niet tot een recht op grond van de sociale werknemersverzekeringen en het wordt ook niet meegeteld voor het dagloon voor eventuele uitkeringen. Bij de aanvraag moet de aanvrager zijn of haar BSN-nummer, geboortedatum en telefoonnummer vermelden en het bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald. Een incompleet ingediende aanvraag mag de aanvrager nog aanvullen binnen de hersteltermijn die het UWV stelt.

WEIGERING UITKERING
De flexibele kracht krijgt geen uitkering als de aanvraag niet aan de eisen uit de TOFA-regeling voldoet en evenmin als deze buiten het tijdvak van 22 juni 2020 t/m 12 juli 2020 wordt ingediend. De aanvrager mag in april 2020 niet in detentie hebben gezeten, noch een al eerder toegekende tegemoetkoming hebben ontvangen. Ook wordt de uitkering geweigerd als het in deze regeling bedoelde loon niet kan worden vastgesteld.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.fiscount.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden