Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

UPDATE 2 Nadere informatie over de (financiële) corona maatregelen

Wij praten u graag bij over de volgende nieuwe informatie over de (financiële) corona maatregelen:

  • Verlenging en aanpassing NOW
  • Verlenging overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
  • Verlenging Coronamodules van BMKB en GO
  • Verlenging bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden
  • Uitstel van betaling van BPM
  • Steun voor sierteelt- en voedingstuinbouwsector

VERLENGING EN AANPASSING NOW
Onderdeel van het tweede noodpakket is de verlenging van de NOW-regeling met drie maanden. Op basis van de verlengde NOW-regeling kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Er gelden voor deze verlengde NOW, de NOW-2, wel andere voorwaarden dan voor de NOW-1. Het kabinet streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020. Daarnaast zijn ook wijzigingen aangekondigd voor de bestaande NOW-regeling. Zo zijn de grensbedragen in verband met de accountantsverklaring bekendgemaakt. De wijzigingen in zowel de huidige als de verlengde NOW staan onderaan in dit bericht.

VERLENGING OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt tot 1 september 2020 verlengd (Tozo-2-regeling). Deze steunmaatregel bestaat uit twee componenten.
Het eerste component is inkomensondersteuning voor levensonderhoud tot het sociaal minimum. Dit hoeft niet terugbetaald te worden. In tegenstelling tot de Tozo-1-regeling wordt bij de Tozo-2-regeling wel rekening gehouden met het partnerinkomen zodat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak meer kunnen maken op tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij de aanvraag bij de gemeente moeten de ondernemer en partner verklaren dat het huishoudinkomen onder het sociaal minimum is gekomen.
Daarnaast is het onder de Tozo-2-regeling ook nog mogelijk om een lening aan te vragen van maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen tegen een rentepercentage van 2 procent. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, kunnen bij de gemeente een tweede lening afsluiten tot het maximumbedrag. Bij de aanvraag bij de gemeente moeten ondernemers wel verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of faillissement. Is dat wel het geval, dan is een extra lening niet mogelijk.

NIEUWE REGELING: TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN MKB (TVL)
De nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB gedurende de maanden juni, juli en augustus is bedoeld voor mkb-bedrijven die het hardst geraakt zijn door de crisismaatregelen, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Deze bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en het omzetverlies, een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro. Een belangrijke voorwaarde is dat er een omzetverlies van minstens 30 procent is. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen, komen voor de nieuwe regeling in aanmerking. Zodra de TVL aangevraagd kan worden informeren wij u nader.

VERLENGING CORONAMODULES VAN BMKB EN GO
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en kredietgaranties aan mkb, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket worden verlengd. Het gaat onder meer om verlenging van de Coronamodules van de tijdelijk verruimde garantie-instrumenten Borgstelling mkb-kredieten (BMKB-C) en Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C). Daarnaast wordt nu de op 7 mei 2020 aangekondigde Klein Krediet Corona (KKC-regeling) ten uitvoer gebracht.

VERLENGING BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING VAN BELASTINGSCHULDEN
De tijdelijke uitstelregeling voor belastingschulden wordt verlengd tot 1 september 2020. Op eerste verzoek krijgt men uitstel voor drie maanden. Langer uitstel kan worden verkregen indien aannemelijk wordt gemaakt dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Het kabinet eist dan wel een verklaring van de ondernemer dat geen dividend en bonussen worden uitgekeerd over 2020, of eigen aandelen worden ingekocht. Hoe die verklaring eruit moet zien, wordt nog bepaald. De verlengde uitstelperiode duurt tot deze wordt ingetrokken, wat op zijn vroegst per 1 september 2020 zal gebeuren. Na afloop van het verlengde uitstel wordt de ondernemer een passende betalingsregeling geboden.

UITSTEL VAN BETALING VAN BPM
Er komt uitstel van het betalen van BPM voor vergunninghouders (ondernemers die regelmatig kentekens voor personenauto’s aanvragen en de bpm achteraf per maand of kwartaal betalen), vanaf het tijdvak mei 2020. Een verzoek om uitstel van betaling van bpm is pas mogelijk als een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei 2020; dat zal ongeveer half juli 2020 zijn.

STEUN VOOR SIERTEELT- EN VOEDINGSTUINBOUWSECTOR
De overheid vergoedt een deel van de omzetschade van ondernemers in de sierteeltsector en sommige delen van de voedingstuinbouw. De omzetschade ontstaat doordat bedrijven hun bederfelijke producten ineens niet kunnen verkopen. Dat komt bijvoorbeeld doordat de exportmarkt is weggevallen door de maatregelen tegen het coronavirus. Dat gebeurt juist in de maanden waarin ze normaal een piekomzet draaien. De kosten van deze bedrijven lopen wel door en de andere steunmaatregelen uit het noodpakket helpen niet voldoende. Het uitgangspunt van de vergoeding is dat de ondernemer 30% van de schade zelf betaalt. De overheid vergoedt een deel van de overige schade. Hiervoor is € 600 miljoen beschikbaar.
De regelingen worden op dit moment verder uitgewerkt. Het is nu nog niet bekend hoe en wanneer bedrijven zich kunnen aanmelden.

VERLENGING NOW-REGELING EN AANPASSINGEN EERSTE TERMIJN NOW
Op 20 mei 2020 heeft het kabinet meer bekendgemaakt over het tweede noodpakket voor bedrijven in het kader van de coronacrisis. Een overzicht van de belangrijkste financiële en fiscale maatregelen (anders dan de NOW) vindt u in dit overzichtsartikel. Onderdeel van het noodpakket 2.0 is de verlenging van de NOW-regeling onder nieuwe voorwaarden.

Gelijktijdig heeft het kabinet ook aanpassingen aangekondigd voor de lopende NOW-regeling. Er is bekendgemaakt vanaf welk subsidiebedrag een accountantsverklaring is vereist, de aanvraagtermijn wordt verlengd tot en met 5 juni 2020 en er zijn tegemoetkomingen getroffen voor seizoensbedrijven en voor de situatie van overgang van onderneming.

In dit artikel informeren wij u allereerst over de verlengde NOW-regeling en daarna over de wijzingen in de lopende NOW-regeling. Voor alle wijzigingen geldt dat de officiële regelingen waarin de aanpassingen worden verwerkt, nog niet bekend zijn. Pas in die publicaties blijkt de definitieve uitwerking van de aanpassingen.

WIJZIGINGEN VERLENGDE REGELING (NOW-2)
De verlengde NOW-regeling (NOW-2) gaat over subsidie voor de loonkosten in de periode juni tot en met augustus 2020. Aanvragen voor deze tweede periode kunnen naar verwachting vanaf 6 juli worden gedaan. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 31 augustus 2020. Voor de verlengde NOW-regeling gelden nieuwe voorwaarden, die hieronder aan bod komen.

Meetperioden omzetdaling en loonsom
Voor de verlengde NOW-regeling wordt de omzetdaling vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Hierbij geldt voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste subsidietijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

Opslag werkgeverslasten
De forfaitaire opslag voor extra werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Verdwijnen ontslagboete
Zoals aangekondigd, worden de gevolgen van bedrijfseconomisch ontslag voor de vaststelling van de subsidie verminderd. De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag wordt aangepast van 150% naar 100% van het loon van de ontslagen werknemer. Dit geldt voor ontslagaanvragen in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

De verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven van kracht. Om in aanmerking te komen voor NOW-2 zullen bedrijven, als de WMCO van toepassing is, op het aanvraagformulier voor de NOW moeten verklaren dat zij gedurende een periode van 4 weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en de aanvraag voor ontslag niet eerder zullen indienen dan 4 weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Verbod op dividend-, bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
Een bedrijf of groep moet bij de aanvraag van NOW voor de tweede subsidieperiode verklaren over 2020 geen dividenduitkeringen aan de aandeelhouders te doen, geen bonussen uit te keren aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen in te kopen. Bonussen aan overige werknemers zijn wel toegestaan. Voor dga’s, bestuurders en andere directieleden betekent dit mogelijk dat zij alleen hun basisvergoeding kunnen ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Om ervoor te zorgen dat het verbod controleerbaar en proportioneel is, geldt deze verplichting alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist (zie hierna).

De verplichting geldt tot en met de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019 die in 2020 worden uitbetaald, omdat zoals het kabinet stelt beslissingen daarover al waren genomen.

Voorwaarde inspanningsverplichting scholing
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Zoals het kabinet stelt, kunnen werkgevers werknemers hierin bijvoorbeeld stimuleren door (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een O&O-fonds. De inspanningsverplichting raakt aan flankerend beleid van het kabinet. Het kabinet komt met een nog uit te werken crisispakket NL leert door, dat is bedoeld om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis verliezen of die de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken.

Op dit moment is de inspanningsverplichting niet verder uitgewerkt. Wel wordt een link gelegd met de al bestaande voorwaarde voor de werkgever om de ondernemingsraad of een vertegenwoordiging van werknemers te informeren over de NOW-subsidie. Het kabinet verwacht dat deze vertegenwoordiging binnen de organisatie dan ook kennis neemt van deze nieuwe verplichting om deelname aan ontwikkeladvies of scholing te stimuleren en dat zij de werkgever hier zo nodig op aanspreekt.

AANPASSINGEN HUIDIGE REGELING (NOW-1)
De huidige NOW-regeling (NOW-1) gaat over de subsidie voor de loonkosten in de periode maart tot en met mei 2020.

Acountantsverklaring
Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het subsidiebedrag) hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Ook bij definitieve vaststelling van de subsidie op 125.000 euro of meer is een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan 100.000 euro hebben ontvangen, moeten zelf schatten of de subsidie op 125.000 euro of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ondernemingen hierbij te ondersteunen wordt een online tool beschikbaar gesteld.

Bij bovengenoemde bedragen wordt telkens uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer.

Bedrijven die NOW hebben aangevraagd op basis van de omzetdaling op werkmaatschappijniveau, zullen altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.

Als bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie geen accountantsverklaring wordt overlegd die voldoet aan de vereisten terwijl een werkgever hier wel toe verplicht is, krijgt een werkgever 14 weken de tijd om alsnog een (juiste) accountantsverklaring te overleggen. Als hij hier niet aan voldoet dan zal de subsidie op nihil worden vastgesteld.

Tot slot zal – als geen accountantsverklaring is vereist – bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt.

Seizoensbedrijven en werkgevers met geen of een lagere loonsom in januari
Als extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart tot en met mei, wordt een aanpassing gedaan in de huidige NOW-regeling.

De aanpassing werkt als volgt: als de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. De aanpassing werkt ook begunstigend voor andere aanvragers dan seizoensbedrijven met een hogere loonsom in maart tot en met mei dan in januari.

De aanpassing in de NOW-regeling leidt alleen tot aanvullende compensatie bij de subsidievaststelling. Het voorschot wordt niet aangepast.

De aanpassing betekent ook dat aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 of in november 2019, die wel een loonsom hebben in maart tot en met mei 2020, mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking kunnen komen. Onder meer om deze reden wordt het aanvraagtijdvak van NOW-1 verlengd tot en met 5 juni 2020.

Overgang van onderneming
Voor ondernemingen die voorafgaand aan een beroep op NOW een andere onderneming hebben overgenomen, wordt het mogelijk om voor de bepaling van het omzetverlies aan te sluiten bij de afwijkende omzetbepaling zoals die geldt voor startende ondernemingen. Bij een overname werken de ondernemingen tenslotte ook feitelijk in een nieuwe bedrijfssamenstelling.

Voor de omzetvergelijking kan bij overgang van onderneming worden gekeken naar de omzet van alle volledige kalendermaanden in 2019 vanaf de eerste maand na de dag van overgang tot en met 29 februari 2020. De omzet van deze periode, omgerekend naar 3 maanden, kan worden vergeleken met de omzet van de gekozen driemaandsperiode. Net als voor startende ondernemingen geldt voor ondernemingen die een overname hebben gedaan en gebruik willen maken van de regeling, dat deze overname minimaal één kalendermaand voor 29 februari 2020 ligt.

Verder wordt het mogelijk om de loonsombepaling voor seizoensbedrijven (zie hierboven) toe te passen bij een onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen en waarbij de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Verlenging aanvraagtijdvak tot en met 5 juni
Vanwege bovengenoemde verruimingen wordt het aanvraagtijdvak voor de eerste periode van de NOW verlengd tot en met 5 juni 2020.

Dertiende maand wordt uit de loonsom gefilterd
Een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen gefilterd. Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers alleen vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling.

Aanvraagtermijnen voor vaststelling van de NOW
De vaststelling van de eerste subsidieperiode zal pas kunnen worden aangevraagd vanaf 7 september. Dit uitstel is om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen. De aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling van 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak wordt niet aangepast, behalve dat voor aanvragen om vaststelling waarvoor een accountantsproduct is vereist een verruiming van de aanvraagtermijn plaatsvindt naar 38 weken.

Openbaarmaking gegevens door UWV
Vanaf eind juni zal het UWV gegevens over aanvragers van NOW, de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie gaan publiceren op haar website. In een eerdere wijziging van de NOW is geregeld dat werkgevers bij de aanvraag van NOW akkoord gaan met de openbaarmaking van deze gegevens.

Zodra wij meer nieuws hebben over deze of andere maatregelen dan informeren wij u hierover.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Bron: https://www.rvo.nl/, https://www.pwc.nl/

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden