Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

UPDATE 5 Nadere informatie over de (financiële) corona maatregelen

Wij praten u graag bij over de volgende nieuwe informatie over de (financiële) corona maatregelen:

• het belastinguitstel verlengd
• ook andere fiscale coronamaatregelen verlengd
• de NOW verlengd met 9 maanden
• de TVL met 9 maanden verlengd
• de Tozo met 9 maanden verlengd
• de vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd
• de start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties uitgesteld
• inspanningsverplichting voor werkgevers

BELASTINGUITSTEL VERLENGD TOT EIND 2020 – DAARNA BETALINGSREGELING
De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen. Dat betekent dat ondernemers weer tijdig hun belasting moeten gaan betalen over de tijdvakken van het vierde kwartaal 2020, van december 2020 en van de 13e vierwekenperiode 2020. Ondernemers wordt een betalingsregeling aangeboden voor de tot eind dit jaar opgebouwde belastingschuld. Zij krijgen tot 1 januari 2023 de mogelijkheid deze bestaande belastingschuld af te bouwen in maximaal 24 gelijke maandelijkse termijnen. Hierbij zal door de ontvanger geen zekerheid worden gevraagd voor de openstaande belastingschuld.

Communicatie
Op de website van de Belastingdienst wordt aangegeven hoe zal worden gecommuniceerd over verlenging van het uitstel en over de betalingsregeling. Ondernemers worden aangeraden om vóór 1 oktober 2020 het bijzondere uitstel te verlengen, ook al is hun uitstel van drie maanden dan nog niet verlopen. Het is de bedoeling dat alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben gevraagd, in september 2020 een brief krijgen waarin de betalingsregeling wordt uitgelegd. In december 2020 volgt een tweede brief waarin een voorlopig overzicht van de belastingschuld staat en het maandbedrag van de betalingsregeling. In maart 2021 komt dan nog een derde brief met een definitief overzicht van de belastingschuld per 31 december 2020 en het (eventueel) aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling. Het is vanzelfsprekend toegestaan al voor 1 januari 2021 en in de 24-maandenperiode (een deel van) de belastingschuld af te lossen.

Maatwerk voor zwaarst getroffen ondernemers
Niet iedere ondernemer zal in staat zijn de opgebouwde belastingschuld binnen de gestelde termijn van 24 maanden af te lossen. In die gevallen zal er worden gezocht naar maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van langer uitstel op grond van bestaand beleid. Er moet dan wel sprake zijn van een levensvatbare onderneming. Daarom zullen nadere voorwaarden worden gesteld, zoals een verklaring van een derde deskundige. Tevens zal zo veel mogelijk zekerheden moeten worden verstrekt.

OOK ANDERE FISCALE CORONAMAATREGELEN VERLENGD
Andere eerder getroffen maatregelen die worden verlengd tot en met 31 december 2020 zijn:

  • de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, waarbij tevens de huidige termijn van maximaal zes maanden betaalpauze wordt verlengd tot maximaal twaalf maanden;
  • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen;
  • de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel;
  • het btw-nultarief voor mondkapjes;
  • het uitstel voor de administratieve verplichtingen bij nieuwe werknemers;
  • de versoepeling van de onbelaste kostenvergoeding.

NOW VERLENGD MET 9 MAANDEN
Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan dat de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden wordt verlengd. De steun aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%;
  • In tegenstelling tot bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 mag de loonsom geleidelijk worden verminderd met 10% (eerste tijdvak van 3 maanden), 15% (tweede tijdvak van 3 maanden) en 20% (derde tijdvak van 3 maanden) zonder dat de subsidie lager wordt. De (vrijwillige) daling van de loonsom kan tot stand komen door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers;
  • De korting op de subsidie die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4.769).

Aanvragen
Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan een werkgever gebruikmaken van de NOW 3.0.

Voorwaarden
De exacte voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober a.s. bekend worden gemaakt.

TVL MET 9 MAANDEN VERLENGD
Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar € 90.000 per bedrijf per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de regeling ook geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Voorwaarden
Tot en met 31 december 2020 blijven de huidige voorwaarden van toepassing. Dit wil zeggen dat alleen bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30% in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze omzetdervingsgrens verhoogd naar 40%. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoed maximaal 50%.

Aanvragen
De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen. Vanaf 1 oktober 2020 (tot 29 januari 2021) kunnen ondernemers TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen. Aanvragen dien je in via de RVO.

TOZO MET 9 MAANDEN VERLENGD
Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Nieuw is dat er per 1 oktober 2020 in Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets wordt ingevoerd. Die toets houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan direct beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldo en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor Tozo 3.0. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Bij de aanvraag legt de zelfstandige een verklaring af over de beschikbare geldmiddelen, die achteraf steekproefsgewijs door gemeenten wordt gecontroleerd. Net als bij Tozo 1.0 en 2.0 zal de kostendelersnorm en levensvatbaarheidstoets niet worden toegepast bij de bepaling van de bijstand voor levensonderhoud.

Overgang naar Bbz
Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, zoals vastgelegd in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Per 1 januari 2021 zullen gemeenten samen met de zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij worden bestaande instrumenten uit de Participatiewet ingezet, zoals coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Vanaf 1 juli 2021 is het reguliere Bbz van toepassing. Het Bbz biedt een vangnet zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Controle
Gemeenten zijn inmiddels gestart met de eerste controles inzake de Tozo 1.0 en 2.0 om eventueel misbruik op te sporen. Deze controles vinden veelal steekproefsgewijs en/of signaal-gestuurd plaats.

VASTSTELLINGSPERIODE TEGEMOETKOMINGEN AGRARISCHE SECTOR VERLENGD
Vorige week is bekendgemaakt dat de vaststellingsperiode voor deze tegemoetkomingen is verlengd tot en met 31 oktober 2020. Dit hangt samen met de bewijsstukken die nodig zijn voor deze tegemoetkoming. Die zijn op dit moment nog niet bekend voor tegemoetkomingen van € 25.000 of meer, aldus de RVO. De aanvraag van de vaststelling van een tegemoetkoming van minder dan € 25.000 kan nu wel worden gedaan tot en met 31 oktober 2020. Klik hier voor de aanvraag vaststelling van de ‘Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw’ en hier voor de aanvraag vaststelling ‘Tegemoetkoming fritesaardappeltelers’. De aanvraag vaststelling voor een tegemoetkoming van meer dan
€ 25.000 en minder dan € 125.000 moet deze week worden opengesteld. Op de website van RVO.nl wordt bekendgemaakt welke bewijsstukken er meegestuurd moeten worden. Het is nog niet bekend wanneer de aanvraag vaststelling voor een tegemoetkoming van meer dan € 125.000 kan worden gedaan. Is er al een aanvraag gedaan, dan moeten mogelijk aanvullende bewijsstukken worden aangeleverd. Daarover stuurt de RVO dan een e-mail naar de ondernemer.

Let op
In het geval voor dezelfde schade steun is ontvangen via de NOW-regeling, dan hoeft die steun niet in mindering gebracht te worden op de tegemoetkoming.

START AANVRAAGTERMIJN TEGEMOETKOMING AMATEURSPORTORGANISATIES UITGESTELD
De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2020. Amateursportorganisaties krijgen de tegemoetkoming voor doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhoudskosten die betrekking hebben op het gebruik van de sportaccommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming. De amateursportorganisatie krijgt de tegemoetkoming als zij in de genoemde periode een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden door de coronamaatregelen en als zij geen gebruik heeft gemaakt van een andere tegemoetkoming voor de doorlopende lasten (TOGS). Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een sportorganisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. De tegemoetkoming kan tot en met 4 oktober 2020 worden aangevraagd. Daarvoor komt binnenkort een formulier beschikbaar op www.dus-i.nl.

INSPANNINGSVERPLICHTING VOOR WERKGEVERS
Werkgevers die NOW 2.0 hebben aangevraagd, zijn verplicht om a. de werknemers te informeren en b. zich in te spannen om werknemers te stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van de NL Leer door-regeling.

Zodra wij meer nieuws hebben over deze of andere maatregelen dan informeren wij u hierover.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij u kunnen helpen met het aanvragen van een of meer regelingen.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden