Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wat kunt u maximaal lenen van uw BV?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan tot en met 2023 onbeperkt lenen van de eigen BV. Dit diende uiteraard te gebeuren tegen zakelijke voorwaarden. Door het wetsvoorstel excessief lenen wordt de hoogte van deze lening gemaximeerd. Leent een DGA toch meer dan moet hierover belasting worden betaald.

WELKE LENINGEN VALLEN ONDER DEZE REGELING?
De wet excessief lenen geldt voor alle type leningen, van een ondernemer en zijn of haar partner gezamenlijk en aan alle bv’s met minstens 5% belang. Leningen aan sommige familieleden vallen ook onder deze regeling. Dit zijn bijvoorbeeld (klein)kinderen en (groot)ouders met diens partners. Broers, zussen, neven en nichten vallen niet onder deze regeling. Heeft de DGA schulden bij meerdere BV’s? Dan worden deze schulden bij elkaar opgeteld.

De lening ten behoeve van de eigen woning blijft buiten schot. Aan deze lening is geen maximum gesteld. Het gaat hierbij om de eigenwoningschuld zoals wordt aangegeven in box 1 bij de belastingaangifte. Een vakantiewoning of tweede woning telt bijvoorbeeld niet mee. Als echter na 1 januari 2023 een eigenwoninglening bij de BV wordt aangegaan, moet wel een recht van hypotheek worden vastgelegd. Anders telt de lening wel mee bij de vaststelling of de DGA teveel geld van de eigen BV heeft geleend.

WAT IS DE PEILDATUM EN DE GRENS VOOR EEN MAXIMALE LENING?
Via een aangenomen wijziging van het Belastingplan 2024 is deze grens verlaagd van € 700.000 naar € 500.000, al lijkt het erop dat deze nieuwe grens nog niet geldt voor het peilmoment van eind dit jaar. Voor de peildatum 31 december 2023 geldt vooralsnog de grens van € 700.000, voor de peildatum 31 december 2024 geldt vooralsnog de grens van € 500.000.
Niettemin is het voor DGA’s wel iets om nadrukkelijk rekening mee te houden. Zo is in de wet geregeld dat een excessief deel van een lening niet twee keer belast wordt. Maar een DGA die net heeft afgerekend over het deel boven € 700.000, heeft een jaar later dan alsnog te maken met een excessief deel van de lening, omdat de grens dan is gezakt naar € 500.000.

WAT MOET DE DGA BETALEN OVER HET MEERDERE DEEL VAN DE LENING?
Het tarief van de nieuwe heffing is het tarief in box 2. Dit is dus hetzelfde tarief als voor bijvoorbeeld dividend. Dit tarief bedraagt in 2023 nog 26,9%. Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2024 2 schijven te introduceren. Dat betekent dat in box 2 24,5% belasting betaald moet worden over de eerste € 67.000 aan inkomsten per DGA’s. Voor alles boven € 67.000 dient vooralsnog 33% te worden betaald. Heeft de DGA een fiscale partner? Dan gaat het om het verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 wordt dan 24,5% aan belasting betaald en boven de € 134.000 wordt 33% betaald.

Wat kan de DGA nu nog doen om de heffing tegen te gaan?

 1. Aflossen met liquide middelen
  Als de DGA over voldoende liquide middelen beschikt, kan de lening worden afgebouwd.
 2. Aflossen door beleggingen of vastgoed over te dragen aan de BV
  Als de DGA waardevolle bezittingen in privébezit heeft, zoals vastgoed of beleggingen, dan kan de DGA overwegen om dit over te dragen aan de bv en met de opbrengst de lening af te lossen.
  Een overdracht van vastgoed leidt wel tot de heffing van overdrachtsbelasting.
 3. Dividend uitkeren en de lening aflossen
 4. Herfinancieren
  De DGA kan de lening vanzelfsprekend ook deels bij een externe partij herfinancieren. Belangrijk in de afweging zijn de onzekerheden over de belastingheffing in box 3. Onze inschatting is dat de belastingheffing in de toekomst zal gaan wijzigen.

Wij adviseren u om tijdig te beoordelen wat de gevolgen van dit wetsvoorstel voor u zijn. Mocht u hierbij hulp nodig hebben of wilt u weten wat voor u het voordeligst is, neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon van NAHV Accountants & Adviseurs.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden