Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Werkgever moet verplicht nettolijfrenteregeling aanbieden

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stuurt de Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag behorend bij het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014 naar de Tweede Kamer.

De nettolijfrente is een vrijwillige pensioenregeling zowel in de zin van de Pensioenwet als voor de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Werknemers kunnen niet gedwongen worden om deel te nemen. Deze aanvullende regeling voor inkomens boven de 100.000 euro kan worden uitgevoerd door alle pensioenuitvoerders.

Startbrief
Werkgevers worden verplicht de vrijwillige regeling aan te bieden aan werknemers met een pensioengrondslag boven de 100.000 euro. De communicatie over vrijwillige pensioenregelingen vindt op vergelijkbare wijze plaats als de communicatie over basispensioenregelingen. Het maakt onderdeel uit van de startbrief die pensioenuitvoerders verstrekken. Er zijn geen bijzondere informatieverplichtingen voor de werkgever. Wel ligt het voor de hand dat een werkgever bij het arbeidsvoorwaardengesprek ingaat op het onderdeel pensioen en een eventuele vrijwillige regeling. Dat is immers het moment dat de pensioenovereenkomst tot stand komt.

Bij indiensttreding ontvangt de werknemer één startbrief. Hij krijgt de mogelijkheid te kiezen om wel of niet deel te nemen aan vrijwillige pensioenregelingen, waaronder de nettolijfrente. De basispensioenregeling kan hij niet weigeren. Op basis van de huidige wetgeving kunnen pensioenuitvoerders informatie over de pensioenaanspraken in de vrijwillige pensioenregelingen meenemen in het UPO over de pensioenaanspraken in de basisregeling. Zij zijn daartoe niet verplicht. In het kader van het wetsvoorstel pensioencommunicatie wordt bezien hoe de informatie over de opgebouwde netto lijfrente geïntegreerd kan worden in het jaarlijkse pensioenoverzicht.

Bedrijfstakpensioenfonds
De tweede nota van wijziging heeft tot gevolg dat alle bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds aangesloten werkgevers de mogelijkheid van een nettolijfrente moeten aanbieden. Voorop staat dat de regeling vrijwillig is. Er bestaat geen verplichting deel te nemen aan de nettolijfrente. Wel hebben werknemers bij een bedrijfstakpensioenfonds de keuze dit via de band van de werkgever te laten lopen. In dat geval zijn zij gebonden aan de nettolijfrente die wordt aangeboden via het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds. Overigens staat voor hen ook de mogelijkheid open om in de derde pijler een nettolijfrente af te sluiten bij een aanbieder naar keuze.

Klik hier voor meer informatie

 

Bron: oversalarisadministratie.nl

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden