Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wetsvoorstel aanpassing grenzen jaarrekening ingediend bij Tweede Kamer

Kort geleden is het langverwachte wetsvoorstel dat de grenzen voor de controleplicht van rechtspersonen verhoogt, bij de Tweede Kamer ingediend. Daarbij heeft de minister naast het doorvoeren van een aantal wijzigingen die volgen uit de nieuwe Europese richtlijn voor de jaarrekening ook het begrip micro-onderneming geïntroduceerd.

Grenzen controleplicht
Zoals verwacht stelt de minister voor om de grenzen voor de controleplicht van middelgrote ondernemingen te verhogen naar het door de EG toegestane maximum. De omzetgrens stijgt daarmee van € 8.800.000 naar € 12.000.000 en die van de balanstelling van € 4.400.000 naar € 6.000.000. De grens van het aantal werknemers blijft gelijk. Volgens de memorie van toelichting daalt het aantal wettelijk verplichte controles met deze maatregel met naar schatting 25%.

Introductie van de Micro-onderneming
In boek II van het Burgerlijk Wetboek wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd onder die van de kleine rechtspersonen. De grenzen van deze categorie worden:
•    Een balanstotaal van maximaal € 350.000
•    Een netto-omzet van maximaal € 700.000
•    Een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar van maximaal 10 werknemers.
Voor deze groep onderneming gaat een sterk beperkt aantal jaarrekeningvoorschriften gelden.

Een paar van de belangrijkste willen we alvast meegeven:
•    Overlopende activa en passiva hoeven niet meer in de jaarrekening te worden opgenomen en daar wordt geen materialiteitsgrens bij genoemd!;
•    Toelichtingen in de jaarrekening die nu nog moeten worden opgenomen vervallen. Inclusief een opgave van de waarderingsgrondslagen en overige gegevens;
•    De balans en winst-en-verliesrekening worden sterk ingekort en bestaan nog maar uit een paar posten (rubrieken).
Deze inperkingen zijn zo groot dat naar ons idee niet meer gesproken kan worden van een samenstelopdracht. Deze jaarrekeningen voldoen niet meer aan het criterium van een financieel overzicht.
Volgens de memorie van toelichting valt straks bijna 95% van de rechtspersonen onder deze categorie.

Wijzigingen in de jaarrekening zelf
Ook voor de jaarrekening zelf zijn er een aantal wijzigingen aangekondigd die op zich niet zo ingrijpend zijn maar bij elkaar genomen toch behoorlijk de aandacht vragen.
Ook hier weer een aantal voorbeelden:
•    Een aantal van de overige gegeven worden overgeheveld naar de toelichting zelf;
•    Goodwill mag niet meer in één keer ten laste van het vermogen worden gebracht;
•    In plaats van de term jaarverslag wordt het nu bestuursverslag;
•    In de jaarrekening moet ook de statutaire vestigingsplaats worden gemeld met het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
en zo nog een aantal wijzigingen.

Ingangsdatum
De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regels is het boekjaar 2016. Eerder mag ook volgens de wettekst (jaarrekening 2015). Dat geldt, zoals het nu is geformuleerd, dus ook voor de controlegrenzen.

Conclusie
Met deze voorstellen verdwijnt een belangrijke wettelijke grondslag voor de kwaliteit van jaarrekeningen van rechtspersonen en daarmee indirect van bijna alle jaarrekeningen. Het ziet ernaar uit dat nu de gebruikers moeten gaan bepalen aan welke kwaliteitskenmerken een jaarrekening moet voldoen. Daarbij denken we aan de cliënten zelf, de banken en de Belastingdienst.
Wat de gevolgen zijn voor de samenstelpraktijk is daarom op dit moment nog niet in te schatten. Maar dat die gevolgen er zullen zijn is wel duidelijk. De overheid schat zelf in dat deze maatregel een besparing voor het bedrijfsleven zal opleveren van € 333.060.288.
En dat gaat met name ten koste van onze sector.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden