Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wijzigen werkkostenregeling per 1-1-2020

Het kabinet stelt vier wijzigingen voor in de werkkostenregeling (WKR). Deze staan in het Belastingplan 2020. Twee van de WKR-maatregelen zijn al eerder aangekondigd: vergroting van de vrije ruimte en het gericht vrijstellen van vergoedingen voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Daarnaast stelt het kabinet twee maatregelen voor die tegemoetkomen aan eerder geconstateerde knelpunten. Werkgevers krijgen meer tijd om vast te stellen of en, zo ja, hoeveel belastingheffing verschuldigd is voor de als eindheffingsbestanddelen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen en om de wijze van waardebepaling bij producten uit eigen bedrijf aan te passen.

Vergroten vrije ruimte gericht op mkb
Een tweeschijvenstelsel wordt voorgesteld in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom. Door deze vormgeving is de verruiming voor werkgevers met een lage fiscale loonsom relatief het grootst.

De vrije ruimte is nu 1,2% van de fiscale loonsom van alle medewerkers samen. Dit betekent dat bepaalde vergoedingen en verstrekkingen tot die 1,2% onbelast kunnen blijven. Vooral mkb-ondernemingen met lage lonen of veel parttimers ervaren de huidige vrije ruimte als knellend.

Vrijstellen vergoedingen voor VOG
De voorgestelde maatregel houdt in dat de vergoeding voor de VOG niet meer ten laste komt van de vrije ruimte.

Veel werkgevers vergoeden de kosten die de werknemer maakt voor het aanvragen van een VOG.  De werkgevers brengen die vergoeding vervolgens ten laste van de vrije ruimte, zodat de werknemer geen heffing is verschuldigd over de vergoeding. Op dit moment geldt in de WKR geen gerichte vrijstelling voor vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor een VOG.

Verlengen uiterste moment aangifte en afdracht eindheffing
Een werkgever moet nu de verschuldigde eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte van een kalenderjaar uiterlijk aangeven tegelijk met de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Werkgevers vinden deze termijn soms te kort.

Voorstel is om de termijn te verlengen door het mogelijk te maken om de verschuldigde eindheffing in verband met het overschrijden van de vrije ruimte van een kalenderjaar uiterlijk aan te geven tegelijk met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Werkgevers hebben hierdoor meer tijd om de verschuldigde eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte vast te stellen.

Waarde producten uit eigen bedrijf
Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn te brengen met de kortingsregeling, is het voorstel om de waarde van de producten uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.

Nu kan het zo zijn dat de waarde van producten uit eigen bedrijf wordt bepaald op het door de werkgever aan derden in rekening te brengen bedrag. Voor branche-eigen producten bestaat een gerichte vrijstelling tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer. Dit is elders geregeld in de wet.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden