Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wijzigingen in vaststelling kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de fiscale aftrekpost voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen komen te vervallen. Deze wetswijziging is onderdeel van de Wet hervorming kindregelingen (WHK).

Met de invoering van de WHK is beoogd het Nederlandse stelsel van kind-regelingen te hervormen (vereenvoudigen) en te versoberen. Zo konden ouders in 2014 nog aanspraak maken op tien verschillende regelingen, waaronder bijvoorbeeld de ouderschapsverlofkorting, de alleenstaande ouderkorting en de aftrek levensonderhoud kinderen. In 2015 resteren nog slechts vier regelingen, namelijk:

  • de kinderbijslag,
  • het kindgebonden budget,
  • de kinderopvangtoeslag en
  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Vanwege de invloed van de kindregelingen op het inkomen van de ouders, kunnen de doorgevoerde wijzigingen ook gevolgen hebben voor de vaststelling van de kinderalimentatie.

Vaststelling kinderalimentatie
Ouders zijn wettelijk verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen. Bij een echtscheiding worden de afspraken over de voorziening in deze kosten doorgaans vastgelegd in het ouderschapsplan. De hoogte van de kinderalimentatie wordt in de regel bepaald aan de hand van de richtlijn Expertgroep Alimentatienormen.

Eenvoudig gezegd worden daarvoor eerst de kosten van de kinderen bepaald. Vervolgens worden daarvan afgehaald de bijdragen van overheidswege die de verzorgende ouder zal ontvangen (zoals bijvoorbeeld de kinderbijslag). Aan het resterende bedrag moeten de ouders ieder naar draagkracht bijdragen. Volgens de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen vormt het netto besteedbare inkomen van de ouders het startpunt voor de draagkrachtberekening, welk inkomen dus wordt beïnvloed door inkomensaanvullingen en fiscale heffingskortingen en aftrekposten.

Onduidelijkheid over “alleenstaande-ouderkop”
Met de invoering van de WHK is het kindgebonden budget aangevuld met een inkomensafhankelijke tegemoetkoming, de zogenaamde “alleenstaande-ouderkop”. In de (rechts)praktijk is onduidelijkheid ontstaan over de vraag of deze alleenstaande-ouderkop moet worden aangemerkt als een bijdrage van overheidswege die bij de vaststelling van de kinderalimentatie in mindering komt op de kosten van de kinderen. De Expertgroep Alimentatienormen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid menen van wel, maar enkele rechtbanken hebben anders geoordeeld.

Zij zijn van mening dat de alleenstaande-ouderkop bij het inkomen van de verzorgende-ouder moet worden opgeteld, zodat deze van invloed is op de draagkracht van die ouder. Het Hof Den Haag heeft hierover in een procedure inmiddels (prejudiciële) vragen gesteld aan de Hoge Raad, zodat de hoogste Nederlandse rechter zich hierover binnenkort zal uitlaten.

Aftrek levensonderhoud kinderen
Via de aftrek voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, kon de niet-verzorgende ouder tot en met 2014 onder voorwaarden een deel van de betaalde kinderalimentatie in aftrek brengen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de mate van bijdrage in het levensonderhoud waren er per kalenderkwartaal forfaitaire bedragen aftrekbaar. In 2014 varieerde deze aftrekpost van € 205 tot € 750 per kwartaal.

Als gevolg van de afschaffing deze aftrekpost neemt het netto besteedbare inkomen (lees: draagkracht) van de niet-verzorgende ouder af, waardoor hij of zij ook voor een kleiner aandeel hoeft bij te dragen aan de kosten van de kinderen. Het te betalen bedrag aan kinderalimentatie zal voor de niet-verzorgende ouder dan dus afnemen.

Maak een herrekening
Betaalt u kinderalimentatie en maakte u in 2014 gebruik van de fiscale aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen? Laat dan een herrekening maken van de kinderalimentatie, om de financiële impact van deze wijzing inzichtelijk te maken.

Ouders kunnen bij de rechter om wijziging verzoeken van eerder door de rechtbank vastgestelde kinderalimentatie, indien deze door wijziging van omstandigheden ophoudt te voldoen aan de wettelijke maatstaven. De rechter zal bij de beoordeling van het wijzigingsverzoek overigens alle relevante omstandigheden in aanmerking nemen, dus niet enkel de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de invoering van de WHK. Wij adviseren u om hierover vooraf advies in te winnen.

Bron: https://ctrl.nl/actual/Wijzigingen-in-vaststelling-kinderalimentatie.aspx

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden