Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

Wijzigingen ketenregeling seizoensarbeid en transitievergoeding aangekondigd

Minister Asscher heeft op 21 april een pakket maatregelen aangekondigd die de knelpunten in de arbeidsmarkt, ontstaan door de Wet werk en zekerheid, (hierna WWZ) moeten oplossen.

Zo zal de tussenpoos in de zogenoemde ketenregeling voor seizoensarbeid vanaf 1 juli aanstaande bij cao mogen worden teruggebracht van 6 naar 3 maanden. Ook de invulling van de functies waarvoor deze uitzondering zal gelden wordt aan cao-partijen overgelaten. Op basis van de huidige wet kan alleen de minister bepaalde functies aanwijzen.

Aan de aanpassing, die voornamelijk van belang is voor de land- en tuinbouwsector, de horeca en de recreatiesector, worden wel nadere voorwaarden verbonden; het geldt alleen voor die functies waarbij het werk als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden is en gedurende ten hoogste 9 maanden per jaar kan worden verricht.

De overige aangekondigde maatregelen zullen pas begin 2017 in een wetsvoorstel worden verwerkt en op z’n vroegst vanaf 2018 in werking treden; het betreft:

Compensatie werkgevers voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid
Na ontslag van een langdurig zieke werknemer is de werkgever (na 2 jaar dienstverband) een transitievergoeding verschuldigd. Deze regeling, die veel werkgevers een doorn in het oog is, blijft in stand, maar werkgevers zullen in de toekomst worden gecompenseerd voor de kosten hiervan. De compensatie wordt bekostigd uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Uiteraard staat hier dan wel een verhoging van de premie tegenover. Een beetje een sigaar uit eigen doos dus. Er wordt nog bezien of deze maatregel met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd, zodat de problematiek van de slapende dienstverbanden met langdurig zieke werknemers kan worden opgelost.

Transitievergoeding bij vervangende cao regeling
Op dit moment bepaalt de wet dat er geen transitievergoeding hoeft te worden betaald als er bij cao een vervangende gelijkwaardige regeling is getroffen. Daarvan is sprake als de gekapitaliseerde waarde van die voorziening gelijk is aan de transitievergoeding waar de desbetreffende werknemer recht op zou hebben. Deze vergelijking op individueel niveau zal vervallen, zodat door cao-partijen kan worden geregeld wat de inhoud en omvang van de vervangende regeling zal zijn.

Omdat dit een verslechtering kan betekenen voor de individuele werknemer kan een dergelijke cao-afspraak alleen worden gemaakt als daarbij, reeds enkele jaren, binnen de onderneming of bedrijfstak, actieve vakbonden betrokken zijn.

Er loopt nog een onderzoek naar de vraag of het beperkt aantal wettelijke gronden, op basis waarvan de rechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden, toereikend zijn voor de praktijk. De uitkomsten daarvan worden voor 1 juli aanstaande verwacht.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: http://www.fullfinance.nl/wijzigingen-ketenregeling-seizoensarbeid-en-transitievergoeding-aangekondigd

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden