Jouw accountant in Alphen aan den Rijn en Amsterdam

BELANGRIJK: Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW

Eerst het belangrijkste:

De overheid heeft duidelijkheid gegeven over “De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)”. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) moet werkgevers helpen hun medewerkers in dienst te houden. De NOW vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV) die is ingetrokken. De streefdatum voor de opening van de NOW-regeling is maandag 6 april via UWV.nl, maar dit kan ook later worden.

Wanneer u wilt dat wij de aanvraag voor u verzorgen, informeer ons dan. Voordat wij de aanvraag doen nemen wij eerst contact met u op.

En dan nu de uitleg:

Met de nieuwe NOW kan voor een werkgever een aanvraag worden ingediend voor tegemoetkoming in de loonkosten van uw medewerkers:

  • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet, minimaal 20%, en bedraagt maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling;
  • De regeling geldt voor werknemers met een vast en flexibel contract, en ook voor oproepkrachten;
  • Uitzend- en payrollbureaus kunnen ook een tegemoetkoming aanvragen voor uitzend- payrollkrachten.

Directeuren/DGA’s van een BV vallen in principe niet onder de regeling, tenzij ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Aan de NOW zijn voorwaarden verbonden, hierna de drie belangrijkste:

  1. De werkgever dient zich in te spannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie;
  2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, dat wil zeggen de werkgever doet in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd;
  3. Salarisadministratie te voeren en loonaangiften in te dienen.
    Voor uitstel van betaling voor de loonheffing, zie:
    https://www.nahvaccountants.nl/belangrijk-uitstel-van-betaling-belastingdienst/

Omzetdaling

Om de hoogte van uw omzetverlies te bepalen deelt u eerst uw totale omzet over 2019 door vier. Dat bedrag vergelijkt u vervolgens met de (verwachte) omzet voor de maanden maart-april-mei. Mocht u nog omzet hebben uit eerder afgesloten contracten, waardoor de omzetdaling pas later zichtbaar wordt, dan kunt u een driemaands periode aangeven voor de omzetdaling die één of twee maanden later start. Bestaat uw bedrijf uit meerdere bedrijfsonderdelen? Dan wordt voor de NOW-regeling de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom

De loonsom wordt bepaald op basis van de loonaangifte. Als deze loonsom van januari 2020 ontbreekt wordt die van november 2019 gebruikt. Wijzigingen in de loonaangifte van januari die zijn doorgegeven na 15 maart worden niet meegenomen in de regeling. Het loon voor de NOW-regeling bestaat uit het bruto loon voor sociale verzekeringen plus 30% opslag voor werkgeverslasten. Salaris van meer dan 9538,- euro per maand wordt niet gecompenseerd.
Voor de loonkosten van een DGA kan geen tegemoetkoming worden gevraagd , tenzij het een directeur betreft die verzekerd is op grond van de sociale werknemersverzekeringen.

Voorschot

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot wordt betaald in ten hoogste drie termijnen.

Vaststelling NOW

Na afloop van de periode waarover u NOW heeft ontvangen dient u binnen 24 weken vaststelling van de NOW-subsidie aan te vragen. Hiervoor heeft u in principe een accountantsverklaring nodig (als gecertificeerd accountant kunnen wij deze voor u opstellen). De eindafrekening volgt binnen 22 weken. Houdt u rekening met terugbetaling als u teveel subsidie hebt ontvangen.

En uw aanvraag werktijdverkorting die al was ingediend?

Hebt u een aanvraag werktijdverkorting (WTV) gedaan vlak voor de regeling werd gesloten? Dan wordt uw aanvraag beschouwd als een aanvraag voor de NOW-regeling. U hoeft dus niet opnieuw een tegemoetkoming aan te vragen wanneer de NOW-regeling opengesteld wordt. Een al toegekende werktijdverkorting blijft geldig.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat dit een noodmaatregel is van de overheid voor ondernemers die het financieel nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de corona-crisis. Daarom roept het kabinet werkgevers op om op tijd loonaangifte te blijven doen. Daarnaast is het zaak ook flexwerkers waar mogelijk door te blijven betalen. Als de loonsom krimpt daalt de tegemoetkoming waarop u aanspraak kunt maken.

Veel ondernemers maken gebruik van deze regeling waardoor het erg druk kan zijn op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Echter de aanvraag kan nog worden gedaan tot en met 31 mei, dus er is tijd genoeg om deze aan te vragen.

Zodra wij meer nieuws hebben over andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), dan informeren wij jullie.

Wij horen graag van u, maar zeker als wij de aanvraag voor
Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW voor u mogen verzorgen.
Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk contact met u op.

Mocht u vragen hebben over de Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW, of een van de andere regelingen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

© Copyright 2013 - NAHV Accountants - Algemeene voorwaarden